Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Ekspertene svarer: Hvilke juridiske behov har næringslivet i Innlandet?
Vekst i Innlandet

Ekspertene svarer: Hvilke juridiske behov har næringslivet i Innlandet?

Foto: Getty Images

Hvilke utfordringer står næringslivet i Innlandet overfor idag? Hvordan kan advokatfirmaene bidra? Advokatene gir sine beste råd.

Richard Søfteland Jensen

Advokat, Alver Advokatfirma

Hva er de mest vanlige juridiske behovene som næringslivet i Innlandet står ovenfor i dag?

De ulike bransjer har forskjellige behov avhengig av type virksomhet. Felles for de fleste er behovet for løpende selskapsrettslig rådgivning. Dette omfatter alt fra etablering, driftsfase, omorganiseringer og krisehåndtering. Mange bedrifter undervurderer sine behov for advokatbistand i relativt kompliserte endringsprosesser og transaksjoner.

Behovet for arbeidsrettslig rådgivning er særlig aktuelt i nedgangstider, eksempelvis ved nedbemanninger. Feil håndtering av slike prosesser kan bli svært kostbare for arbeidsgiver.  

Innenfor byggebransjen er det et stadig behov for bistand knyttet til både inngåelsen av kontrakter og i gjennomføringsfasen.  Entreprenører og byggherrer kan tjene mye på å få rådgivning tidlig og løpende underveis i prosjektet fremfor å vente til en eventuelt konflikt har oppstått.

Hvordan kan dere som advokatfirma bidra til et velfungerende næringsliv i Innlandet?

Ved å være tilstede for virksomheten med løpende oppfølging. Vi bruker tid på å gjøre oss kjent med virksomheten til våre kunder, og bidrar til å sikre verdier og hindre konflikter. Vi ser en klar tendens til at bedrifter i større grad bruker oss løpende som rådgivere i den daglige driften, og at dette også bidrar til å avdekke konkrete behov for ytterligere bistand.

Hvilke råd vil du gi til næringslivet i Innlandet?

Vær åpen for innovasjon og ny teknologi, og investér i utvikling av de ansatte for å utvikle kunnskap og ferdighet.

Involver kompetent og kvalifisert rådgivning i det daglige. Etabler en fast advokatforbindelse som kjenner bedriften som kan bidra til både kvalitetssikring og verdiskapning.

Alver Advokatfirma har som hovedmål å gi våre kunder effektiv og inkluderende advokatbistand av høy kvalitet.

Marianne Berg

Advokat, Advokatfirmaet Berg

Hva er de mest vanlige juridiske behovene som næringslivet i Innlandet står ovenfor i dag?

Samtlige bedrifter har jevnlig behov for juridisk bistand. Som virksomhetseier er det mange lover og regler man må forholde seg til i det daglige, og av og til dukker det opp vanskelige juridiske problemstillinger og tvister.

 • Kontraktsrett: Bedrifter trenger ofte juridisk rådgivning når de inngår, forhandler eller håndhever kontrakter med kunder, leverandører, partnere eller ansatte.
 • Arbeidsrett: For de fleste virksomheter er den ansatte den største og viktigste ressursen. Problemstillinger knyttet til rekruttering og ansettelse, arbeidskontrakter, sykefravær, underprestasjon, konflikter, oppsigelse, og diskriminering er noen sentrale arbeidsrettslige temaer.
 • Eiendomsrett: Bedrifter som eier eller leier eiendom, kan ha behov for juridisk bistand knyttet til eiendomsrettigheter, leieavtaler, kjøp og salg av eiendom og eiendomsskatt.
 • Skatterett: Skattelovgivning og regler endres jevnlig, og bedrifter trenger råd om skatteplanlegging, skattemessige forpliktelser og eventuelle skattefordeler de kan dra nytte av.
 • Konkurs- og restrukturering: I tilfelle økonomisk vanskeligheter, kan bedrifter trenge juridisk rådgivning om konkursprosesser eller restruktureringsalternativer.
 • Selskapsrett: Opprettelse, fusjoner, aksjekjøp og aksjonæravtaler er alle områder hvor næringslivet kan trenge juridisk bistand for å sikre at transaksjonene er i samsvar med loven, samt å ivareta egne interesser på best mulig måte.
 • Personvern og datavern: Med økende bekymringer om personvern, må bedrifter overholde lover og reguleringer knyttet til innsamling, lagring og bruk av personopplysninger.
 • Intellektuell eiendom: Beskyttelse av varemerker, patenter, opphavsrett og andre immaterielle eiendeler kan være avgjørende for mange bedrifter, spesielt teknologiselskaper.
 • Regulatorisk samsvar: Næringslivet må overholde en rekke lover og forskrifter som er relevante for deres bransje, for eksempel miljøreguleringer, helse- og sikkerhetsstandarder, og bransjespesifikke reguleringer.
 • Tvisteløsning: Hvis det oppstår tvister, kan bedrifter trenge juridisk hjelp med tvisteløsning, enten det er gjennom forhandlinger, voldgift eller rettssak.
Hvordan kan dere som advokatfirma bidra til et velfungerende næringsliv i Innlandet?

Advokatfirmaet Berg tilbyr næringslivet i Innlandet juridisk rådgivning på en rekke områder, inkludert kontraktsrett, selskapsrett, eiendomsrett, arbeidsrett, skatterett med mer. Vi samarbeider med regnskapsførere og revisorer i Innlandet. Vi kan bidra til å sikre at bedrifter opererer i samsvar med gjeldende lover og reguleringer. I tilfelle konflikter eller tvister, kan Advokatfirmaet Berg bidra til å løse disse gjennom forhandlinger, alternativ tvisteløsning som voldgift eller rettssaker om nødvendig.

Bedrifter i Innlandet kan kontakte firmaet direkte for å diskutere hvordan de kan tilpasse sine juridiske tjenester for å imøtekomme næringslivets behov i regionen.

Hvilke råd vil du gi til næringslivet i Innlandet?
 • Diversifisering: Vurder å diversifisere din virksomhet ved å utforske nye markeder, produkter eller tjenester. Dette kan bidra til å redusere risikoen knyttet til avhengighet av en enkelt inntektskilde.
 • Digital transformasjon: Invester i digitale teknologier og prosesser for å forbedre effektiviteten og konkurransedyktigheten. Dette kan inkludere oppgradering av nettstedet ditt, implementering av e-handelsløsninger og bruk av dataanalyse for bedre beslutningstaking.
 • Bærekraftig praksis: Vurder å integrere bærekraftige prinsipper i virksomheten din. Dette kan bidra til å tiltrekke kunder som verdsetter miljøansvar og bærekraft, samtidig som det kan redusere kostnader på lang sikt.
 • Samarbeid: Utforsk samarbeidsmuligheter med andre bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige organisasjoner i Innlandet. Dette kan føre til nye ideer, ressursdeling og tilgang til støtteprogrammer.
 • Kundefokus: Prioriter kundetilfredshet og kundeengasjement. Lytt til tilbakemeldinger fra kunder og tilpass produktene eller tjenestene dine for å imøtekomme deres behov og ønsker.
 • Kompetanseutvikling: Sørg for at dine ansatte har tilgang til opplæring og utviklingsmuligheter. Dette kan hjelpe deg med å beholde talentfulle medarbeidere og holde dem oppdatert på de nyeste bransjetrendene.
 • Lokalt engasjement: Delta aktivt i samfunnet i Innlandet. Dette kan bidra til å bygge sterke relasjoner med lokalsamfunnet og styrke ditt omdømme.
 • Planlegging for usikre tider: Ha en beredskapsplan for å håndtere uforutsette hendelser som økonomiske kriser, naturkatastrofer eller pandemier. Dette kan hjelpe deg med å minimere risikoen og raskt tilpasse deg endrede forhold.
 • Markedsføring og digital tilstedeværelse: Sats på effektiv markedsføring for å nå ut til potensielle kunder. Dette kan inkludere bruk av sosiale medier, e-postmarkedsføring og annonsering.
 • Overvåk markedstrender: Hold deg oppdatert på utviklingen i din bransje og regionen. Dette kan hjelpe deg med å tilpasse strategiene dine i tråd med endringer i markedet.
 • Benytt juridisk rådgiver: For å sikre at du etterlever den til enhver tid gjeldende lovgivning bør du benytte juridisk rådgiver. Det lønner seg å kontakte juridisk rådgiver i tidlig fase.

Husk at rådene kan variere avhengig av bransje, størrelse og målsettinger for bedriften din.

Advokatfirmaet Berg tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester til privatpersoner og virksomheter. Vi er klare til å vurdere din sak. 

Mauritz Aarskog

Advokat, Østby Aarskog Advokatfirma

Hva er de mest vanlige juridiske behovene som næringslivet i Innlandet står ovenfor i dag?

Næringslivet i Innlandet, på samme måte som næringslivet ellers i landet, opererer i et stadig mer regulert samfunn. Behovet for advokatbistand øker. Utover tradisjonell tvisteløsning og bistand i forbindelse med transaksjoner fører samfunnsutviklingen til mer spesialisert rådgivning.

Hvordan kan dere som advokatfirma bidra til et velfungerende næringsliv i Innlandet?

Advokater har alltid vært nødvendig for et velfungerende næringsliv og økt regulering øker behovet for advokatbistand. Hos oss tilbyr vi tydelige råd, praktiske løsninger, personlig og stabilt samarbeid. Det har næringslivets aktører behov for og det vil aldri gå av moten.

Hvilke råd vil du gi til næringslivet i Innlandet?

Samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner i regionen. Jeg har sett mange eksempler på positive synergier av slikt samspill knyttet til for eksempel bedriftsklynger. Det er også viktig å være bevisst på miljø. På sikt kan det bidra til økt lønnsomhet og økt tilfredshet hos kunder og ansatte.

Vi driver virksomhet fra kontor på Hamar med oppdrag over store deler av landet. Enkelte av oppdragene har også internasjonale sider. 

Jørgen Losgård Stræte

Advokat, Advokatfirmaet Helmr

Hva er de mest vanlige juridiske behovene som næringslivet i Innlandet står ovenfor i dag?

Mange virksomheter opplever en annen hverdag med andre rammevilkår nå enn for bare noen måneder siden. Vårt inntrykk er at de juridiske fagfeltene som etterspørres stort sett er de samme, men at henvendelsene gjerne gjelder andre problemstillinger. Dette opplever vi både innen kontraktsrettslig og arbeidsrettslig rådgiving. Flere virksomheter har også et større fokus på å sikre seg økonomisk og redusere risiko.

Hvordan kan dere som advokatfirma bidra til et velfungerende næringsliv i Innlandet?

Vi ønsker å bidra ved å være en rådgiver og diskusjonspartner som det er lett å kontakte. I rådgivningen skal vi ha en helhetlig tilnærming til hva som totalt sett er i virksomhetens interesse. Kunden skal oppleve oss som direkte og tydelig i vår rådgivning. Løsningen på juridiske problemstillinger er sjeldent helt opplagte når sakene har kommet over et visst nivå. Vi skal ikke være redde for å utfordre kunden der dette er nødvendig for å kunne yte best mulig rådgivning. Vi erfarer ofte at vår kunnskap om lokale forhold kommer kunden til gode. I noen saker kan et godt forlik være den samlet sett beste løsningen. Husk at man ofte møter motparten igjen som en samarbeidspartner ved en senere anledning.

Hvilke råd vil du gi til næringslivet i Innlandet?

Næringslivet i Innlandet skal ha troen på seg selv, og tørre å være offensiv også i møte med nasjonale og internasjonale aktører. Det er ikke noe svakhetstegn å søke juridisk bistand på et tidlig tidspunkt. Tvert imot opplever vi ofte at det de beste løsningene oppnås når lokalkunnskap kombineres med juridisk rådgivning før posisjoner har låst seg.

Advokatfirmaet Helmr har kontorer i Oslo og på Tynset. Våre advokater på Tynset yter juridisk bistand innenfor de fleste fagområder.

Aslak Runde

Advokat, Advokatfirmaet Thallaug

Hva er de mest vanlige juridiske behovene som næringslivet i Innlandet står ovenfor i dag?

Næringslivet på Innlandet er som andre sektorer sammensatt og mangfoldig. Det varierer også med tidene hvilke tjenester som etterspørres. Vi ser likevel en betydelig økning i henvendelser innenfor visse sakstyper, som blant annet store entreprisetvister, bærekraft, GDPR og personvern. Næringslivet har dessuten alltid behov for bistand til de klassiske forretningsjuridiske områdene som forhandling og avtaleinngåelse, selskapsrett, skatt/avgift, transaksjoner, arbeidsrett etc. Det er også mye juss i eiendomsutvikling og fast eiendoms rettsforhold.

Hvordan kan dere som advokatfirma bidra til et velfungerende næringsliv i Innlandet?

Næringsklienter går sjelden i retten, og veldig mye av vår bistand er derfor rådgivning i kulissene uten motpart. Når en konflikt tilspisser seg har vi dessuten en viktig oppgave som veiviser. Vi legger stor vekt på å komme inn tidlig i rådgivningen, før konfliktnivået blir så høyt at saken ender i retten. Noen ganger er det likevel nødvendig med dom for at klientens forretning skal komme seg videre. 

Hvilke råd vil du gi til næringslivet i Innlandet? 

Jobb smart med rekruttering! Det har lenge vært underskudd på arbeidskraft i Innlandet, og det blir det nok også med den nye teknologien. Det blir stadig viktigere å få med de rette folkene på laget. Det befinner seg mange svært dyktige Innlendinger i storbyene som «egentlig» vil hjem, men ikke alle er klar over hvilke muligheter som ligger og venter i Innlandet. Vi legger derfor stor vekt på å få vist frem at det kan være minst like spennende å jobbe her, samtidig som man da på kjøpet får med alle de andre kvalitetene som Innlandet har å by på – den vakre naturen, skiføre, småbysjarm etc. Alle våre medarbeidere kunne fått jobb hvor som helst, men velger å fortsette her. Det sier noe om en uslåelig totalpakke som enda flere burde få øynene opp for.

Våre advokater yter juridisk bistand innenfor alle rettsområder. Vi bistår næringsliv, enkeltpersoner og offentlig sektor. 

Next article