Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Det nye Innlandet
Sponset

Nye Veier endrer Innlandet. Utbyggingen av E6 fra Kolomoen til Otta, og E16 fra Kløfta til Kongsvinger fører til økt trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet, og stimulerer til vekst og utvikling. Veiprosjektene knytter sammen innlandsregionen og skaper nye bo- og arbeidsmarked.

Utbyggingen av Kolomoen – Moelv pågår. Første delstrekning fra Kolomoen til Kåterud ved Hamar åpner allerede i oktober 2019. Resten av den 43 kilometer lange strekningen åpner innen utgangen av 2020. Utbyggingen av Moelv – Lillehammer – Øyer er under planlegging med forventet byggestart allerede i siste halvdel av 2020. Målet er åpning av 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer innen utgangen av 2025. Dette gir Innlandet til sammen 87 kilometer trygg, sikker og effektiv firefelts motorvei med 110 km/t.

I januar i år tilførte Samferdselsdepartementet i tillegg E6 Øyer – Otta (90 kilometer) og E16 Kløfta – Kongsvinger (60 kilometer) i porteføljen til Nye Veier.

Reisetiden reduseres

Ny firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer videreutvikler E6 som landets viktigste hovedvei mellom Østlandet og Sørlandet, og Nordvestlandet og Trøndelag. Når motorveien står ferdig fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland, tar det kun 30 minutter å kjøre mellom de største Mjøsbyene, og langveisfarende, som eksempelvis skal kjøre fra Osloregionen til Nordvestlandet, vil spare minst 20 minutter.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Den nye motorveien skaper nye bo- og arbeidsmarked, og legger et solid grunnlag for vekst og utvikling i Innlandet. Utbyggingen er samfunnsøkonomisk lønnsom. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså forholdet mellom nytte og kostnad, styrer hvilke strekninger i Nye Veiers tildelte portefølje som skal bygges ut når. At selskapet nå snart er halvveis i utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv, og det faktum at de i løpet av 2019 skal ut i markedet med tre store kontrakter for E6 Moelv – Øyer, viser at Innlandet har en positiv utvikling, og at storsamfunnet mener det er samfunnsøkonomisk nyttig å investere i firefelts motorvei i Innlandet. Høy trafikkøkning de senere årene, samt høy sysselsetting, er blant faktorene som påvirker prosjektenes samfunnsnytte.

Kun 20 ansatte

Nye Veier Innlandet har kun 20 ansatte fordelt på kontorstedene Hamar og Lillehammer. De ansatte har et svært stort ansvar, og det jobbes kontinuerlig med å øke nytten av veiinvesteringene, samtidig som kostnaden reduseres. Nye Veier har klart å effektivisere byggherreorganisasjonen gjennom bevisst rekruttering av ansatte med høy formell kompetanse og relevant erfaring. Nye Veier har også innført moderne «leanmetodikk» og kjører digitale tavlemøter for kontinuerlig oppfølging. Dette er smarte grep som gir åpenhet og effektivitet

Effektivisering

Nye Veier effektiviserer norsk veibygging. Selskapet gir totalentreprenørene større ansvar, har så få grensesnitt som mulig og gir entreprenørene ansvar for vedlikehold av veien i 20 år etter at veien står ferdig. Kombinert med riktig grad av gjenbruk av eksisterende vei og sammenhengende helhetlig utbygging, reduserer Nye Veier kostnadene sammenlignet med de opprinnelige estimatene. Erfaringene så langt viser at Nye Veier klarer å spare cirka 20 prosent på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv, samtidig som de bygger etter samme gode standard som alle andre. I tillegg arbeider den samme staben med å planlegge utbyggingen av E6 Moelv – Øyer, og etter hvert kommer også E6 Øyer – Otta og E16 Kløfta – Kongsvinger på agendaen.

Fakta

Nye Veier bygger ny E6 fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland. Veistrekningen er 87 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling, og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200.000 innbyggere.

Fremdrift
2019 – delåpning Kolomoen – Kåterud (12 kilometer) høsten 2019
2020 – delåpning Kåterud – Brumunddal (19 kilometer) sommeren 2020
2020 – åpning av hele strekningen i Hedmark (43 kilometer) frem til Moelv i desember 2020
2020 – anleggsstart Moelv – Øyer (44 kilometer) høsten 2020
2025 – åpning av 44 kilometer motorvei fra Moelv til Øyer

Av Nye Veier

Next article