Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » 8. mars: All endring starter med å sjekke hvor skoen trykker
Vekst i Innlandet

8. mars: All endring starter med å sjekke hvor skoen trykker

Likere utdannings og karrieremuligheter vil bidra til at forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet minsker. Foto: Unsplash

En fersk NHO-undersøkelse viser at skjev kjønnsbalanse skaper rekrutteringsproblemer. 

Tall for Innlandet viser at 29 prosent av bedriftene i undersøkelsen svarer at de opplever en skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet. 28 prosent svarer at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift. Samtidig ønsker bedriftene mer mangfold for å sikre kompetanse og innovasjon, og da er det viktig å se hvor skoen trykker.

I NHO-undersøkelsen blir bedriftene spurt om de har en strategi eller forankret målsetting om å oppnå mer mangfold blant bedriftens styre, ledergruppe eller arbeidsstokk. Her svarer kun syv prosent av bedriftene i undersøkelsen fra Innlandet at de har en strategi eller forankret målsetting om dette. Likevel oppgir 22 prosent at mangfold blant ledere og ansatte i bedriften er svært viktig for å sikre tilgang på arbeidskraft eller spisskompetanse, 31 prosent svarer at mangfold blant ledere og ansatte i bedriften er svært viktig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø, 19 prosent svarer at mangfold blant ledere og ansatte i bedriften er svært viktig for å øke bedriftens innovasjonskraft og 22 prosent svarer at mangfold blant ledere og ansatte i bedriften er svært viktig for å styrke bedriftens omdømme. Det er først og fremst de mannsdominerte bransjene som sier at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift. Reiseliv er mest fornøyd med kjønnsbalansen.

Kan gjøre en forskjell

Dagens forskjeller i arbeidstilknytning mellom kjønnene henger i stor grad sammen med at kvinner og menn velger ulike utdanninger, karriereveier og stillinger. Likere utdannings og karrieremuligheter vil bidra til at forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet minsker. Kjønnsdelte yrkesvalg oppstår ikke plutselig, de er resultat av holdninger, stereotypier, muligheter og valg allerede fra tidlig i oppveksten.

Derfor er det viktig å sette inn tiltak for å utjevne det kjønnsdelte arbeidsmarkedet så tidlig som mulig i opplæringsløpet, for eksempel gjennom økt fokus på praktiske og estetiske fag i grunnskolen, legge bedre til rette for tiltak som øker elevenes interesse for realfag, som First Lego League, Newtonrom og Lær Kidsa Koding, samt å styrke karriereveiledningen i skolen. Her kan vi med bevisstgjøring gjøre en forskjell.

En usynlig barriere

Når det gjelder gründere viser tall fra Etablererstatistikken at det i nyetablerte selskaper i Innlandet i 2020 var 1450 menn som var eiere og 813 kvinner. Altså nesten dobbelt så mange menn som er gründere enn kvinner. Hvorfor er det slik? Lene Elisabeth Eide, grunnlegger av CleanCup AS hadde nylig et debattinnlegg der hun skriver at hun til stadighet får forespørsler om å stille opp på lukkede kvinnedagsarrangementer. Arrangørene tar betalt for arrangementet, og bygger sin merkevare på dette, men det er ikke er snakk om noe honorar. Dette er altså en problemstilling der vi gjennom kultur og tradisjon har andre forventninger til kvinner enn til menn. Og at vel så gjerne (kvinnelige) aktører profiterer på godheten av kvinnelige forbilder når de skal snakke til og for andre kvinner uten å ta kostnaden av det. Kanskje har du selv opplevd å være en del av systemet som opprettholder denne usynlige barrieren for kvinner?

Må se hvor skoen trykker

Likestillingssenteret har undersøkt hvem som har gjort hva i hjemmet etter 12. mars. I undersøkelsen som er utført av Opinion, er et representativt utvalg av norske par i alderen 18-70 år stilt spørsmål om hjemmesituasjonen. Svarene avdekker at det er tydeligere kjønnsforskjeller i hjemmet under koronakrisen. Kvinner har i større grad enn menn tatt økt ansvar for barn og hjem. Hvordan vil dette påvirke arbeidet på jobb?

Et mer likestilt arbeidsliv vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og lette finansieringen av fremtidens velferd. Da er det viktig å være bevisst på hvilke mekanismer som finnes, og samtidig heie på de gode eksemplene med både kvinner og menn som rollemodeller, gründere, ledere, samfunnsdebattanter og politikertopper som går foran som gode eksempler. Vi er opptatt av å belyse dette tema for å bidra til mer likestilling på arenaer som former folks liv og hverdag. All endring starter med å sjekke hvor skoen trykker, for så å tegne et kart der vi kan gå sammen for å skape endring.

Tekst: Linn Alicia Slora Kristiansen, seniorrådgiver NHO Innlandet; Frøydis Sund, seniorrådgiver Likestillingssenteret; Anita Hager, CEO og eier av Intek Engineering AS; Luisa Arango, CEO og gründer Tagyourshoes; Henriette Klougart Jevnesveen, rådgiver NHO Innlandet

Next article