Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » 2024: Morgendagens løsninger gjennom samarbeide   
Vekst i Innlandet

2024: Morgendagens løsninger gjennom samarbeide   

Jon Kristiansen, Regiondirektør NHO Innlandet. Foto: Moment Studio

Nå før jul har NHO spurt ungdommen om hva de bekymrer seg for og hvordan de tenker om fremtiden og arbeidslivet. Det som i økende grad bekymrer er økte priser, krig, uro i verden og ødeleggelser av natur og miljø/klima. De unge sier videre at trygg økonomi, og et trygt demokrati er viktig for et godt liv. Dette er verdt å lytte til. Når ting er ustabilt rundt oss trenger vi trygghet. For meg er det viktig at vi har sunne levedyktige bedrifter slik at du og jeg har en trygg jobb å gå til. Jobb er helse. Jobb er viktig for den enkelte, bedriften og samfunnet.

Innlandet favner bredt når det gjelder bedrifter. Det er bakeren på hjørnet, frisøren, snekkeren, kunnskapsbedriften, produksjonsbedriften, den lokale restauranten, eller kafeen for å nevne noen.

I august 2023 kom «Hans» og rammet bedrifter i Innlandet hardt. Hans viste oss alvoret i klimautfordringene og konsekvensene. Samtidig opplever vi alle dyrtiden. Høye rentekostnader, høye strømpriser og inflasjon preger bedriftene i Innlandet.  I NHO sin medlemsundersøkelse for desember oppgir halvparten av bedriftene i Innlandet at det er dårligere markedsutsikter. Bare 6 prosent oppgir at det er bedre markedsutsikter.  

Samtidig er det også mange lysglimt. Når jeg reiser rundt i Innlandet møter jeg alle de flotte folka som jobber i bedriftene. Jeg opplever vilje til å satse og høye ambisjoner. Bedriftene er en grunnmur i de mange lokalsamfunn rundt om i Innlandet. Bedriftene står for 2/3 av jobbene og 3/4 av verdiskapingen. De gir jobber, velferd og lys i bygd og by.

I disse dager investerer Green Mountain i Norges største datasenter på Heggvin. Store investeringer gjør også Nammo på Raufoss.  Ambisjonene for industrien i både Raufossmiljøet og i Kongsvingerregionen er å doble omsetningen fram mot 2030. Og, vi ser store ringvirkninger når E6 og InterCity bygges. Og, i 2027 er det byggestart på Mjøssykehuset til 16 milliarder.  Innenfor reiselivet beskriver Menon en vekst på 30% frem mot 2030.

Det er bedriftene som skal skape de nye løsningene og jobbene. Betydningen av privat eierskap er stor i hele Innlandet. Jo mindre kommunene er, jo viktigere er det private eierskapet. Og jo mer sårbare er disse kommunene for nedlegginger eller utflyttinger av arbeidsplassene. Selv om mange av bedriftene er små, utgjør de likevel ryggraden i bygdene. De sikrer arbeid til folk og gjør at nærbutikken og idrettslaget overlever.  

Skal vi skape jobber, er trepartssamarbeidet og topartssamarbeidet som skjer på bedriftene hver dag noe av det aller viktigste vi har – og det må bevares. I lys av digitalisering, polarisering og økt usikkerhet, er evnen til å finne gode lokale løsninger viktig for å få til omstilling som gjør at vi skaper nye løsninger, verdier og arbeidsplasser. 

I året som kommer gleder vi oss til å samarbeide enda mer med politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Sammen skal vi jobbe for best mulig rammebetingelser hos bedriftene våre. Gjennom arbeidet med Innlandsporteføljen er det satt ambisiøse mål for Innlandet. Vi skal redusere utslippene med 50%, skape 10.000 nye grønne arbeidsplasser og øke eksporten med 50%. Skal vi klare dette, må vi ta tøffe valg, se nye løsninger og jobbe enda mer sammen for bedriftenes forutsigbarhet, tilgang på kraft, kompetanse og god infrastruktur. 

Vi har lange tradisjoner for å løse store utfordringer sammen. Det skal vi fortsette med. Partene i arbeidslivet, mellom og i bedriftene, myndighetene, akademia og klyngene. Under pandemien lærte vi at når alle trekker i samme retning, får vi nødvendig tempo og trøkk.

I 2024 skal vi jobbe for morgendagens løsninger gjennom enda mer samarbeide.

Next article