Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Trygge trafikkmiljø redder liv
Sponset

De siste fem årene har 122 personer blitt drept, 658 hardt skadd og 5544 lettere skadd i veitrafikken i gjennomsnitt hvert år. Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Fortsatt ser vi en overrepresentasjon av mennesker som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker.

Målrettet arbeid hjelper

Mange aktører har jobbet målrettet i mange år, både med å sikre ny og vedlikeholde eksisterende vei, kontroller langs vei, trafikkopplæring og kampanjearbeid. Det må vi fortsette med og intensivere. Største del av æren skal trafikantene ha som stadig tar et større ansvar i trafikken. Men vi har fremdeles langt igjen, og vi trenger mange flere samarbeidstrafikanter, og færre duelltrafikanter om vi skal nå målene i nullvisjonen.

For å nå målene i nullvisjonen er vi avhengig av tilpasning og samspill mellom tre faktorer:

  1. Trygge trafikkmiljø 
  2. Trafikantenes adferd 
  3. Sikre kjøretøy

En ulykke behøver ikke bare skyldes feil ved en av faktorene, men feil i selve samspillet. De fleste trafikkulykkene er et resultat av et sett av medvirkende årsaker eller hendelser som til sammen eller hver for seg er tilstrekkelige til å utløse ulykken. Utformingen av trygge trafikkmiljø må derfor tilpasses menneskets forutsetninger og ta hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset tåleevne. Det skal ikke være dødsstraff for å gjøre egne feil eller for andres feil i trafikken.

Farlige fylkesveier

Sjansen for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesvei er langt større enn på en riksvei. Det er 80 prosent større sjanse for å bli drept eller alvorlig skadd på en fylkesvei enn på en riksvei, kommer det frem av tallgrunnlaget i forslaget til Statsbudsjettet 2020.

Fylkene må møte denne typen utfordringer når de vet at dette er den trafikken som ikke bare belaster veiene mest, men også krever mest av veinettet som de forvalter.

Mange utforkjøringsulykker på fylkesveiene

Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker (UAG) viser at rundt 60 prosent av utforkjøringsulykkene kunne vært uten dødelig utfall dersom sideterrenget hadde vært sikret og ryddet. Manglende vedlikehold krever med andre ord mange liv.

Av Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen

Next article