Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Bygger infrastruktur for fremtiden
Vei og jernbane

Bygger infrastruktur for fremtiden

Foto: Getty Images
Kirsti Slotsvik

Kirsti Slotsvik

Kirsti Slotsvik, Jernbanedirektør

Foto: Siv Dolmen

Den gjeldende nasjonale transportplanen (NTP) er et ambisiøst dokument. Aldri tidligere har det blitt lagt opp til så stor satsing på nye veg- og jernbaneprosjekter. 

For jernbanens del er det prosjektene i det såkalte InterCity-området som har den mest fremtredende plassen i dokumentet. Ambisjonen er vel kjent for de fleste. Det skal bygges ut moderne jernbane mellom hovedstaden og Halden, Skien, Lillehammer og Hønefoss. Reisetiden skal ned og kapasiteten på denne sentrale delen av jernbanenettet skal økes for å kunne motta stadig nye togpassasjerer og bidra til økt godskapasitet.

Vi er godt i gang. Gigantprosjektet Follobanen mellom Oslo og Ski vil stå klart om få år. I Moss er arbeidet med ny jernbane gjennom byen startet, og nord for hovedstaden arbeides det med nye dobbeltspor fra Eidsvoll og retning Hamar. På Vestfoldbanen er det nylig markert byggestart på de to siste parsellene som gjenstår før dobbeltsporet står ferdig til Tønsberg: Det gjelder jernbanen gjennom Drammen og strekningen Nykirke-Barkåker som inkluderer ny stasjon sør for Horten.

Mer enn bare samferdelsprosjekter

Denne utbyggingen, i likhet med mange andre store samferdselsprosjekter, vil påvirke bosettingsmønsteret, og bidra til å skape større og mer robuste arbeidsmarkedsregioner. Sånn sett bygger vi ikke bare samferdselsprosjekter, vi bygger levedyktige lokalsamfunn.

Den første fireårsperioden av inneværende NTP går mot slutten, og stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033 skal legges fram våren 2021. Det forventes en fortsatt ambisiøs satsing, samtidig som nye utfordringer og utviklingstrekk vil sette sitt preg på planen. Ikke minst vil ny teknologi og innovasjon få en mer fremtredende plass. Fremtidens transportsystemer vil påvirkes av autonomi, elektrifisering og konnektivitet, sistnevnte ved å knytte sammen ulike kollektivtilbud på en kundevennlig måte. Digitalisering og automatisering vil gi en smartere infrastruktur med intelligente transportsystemer. Det største digitaliseringsprosjektet i Norge for tiden er jernbanens utbygging av det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS som vil gi en mer stabil jernbane med bedre punktlighet, høyere sikkerhet og på sikt økt kapasitet.

Infrastruktur for fremtiden

Klimautfordringen blir stadig tydeligere. Hele transportsektoren har et ansvar for å redusere klimautslippene og andre miljøskadelige virkninger av transport, og å oppfylle nasjonale og internasjonale mål og forpliktelser. Dessuten må vi forvente at endret klima gir et våtere og villere vær, med større fare for flom og ras. Dette utfordrer sikkerheten og påliteligheten i transportsystemene og setter infrastrukturen på prøve.

Alle disse perspektivene er det viktig å ha med seg når vi bygger infrastruktur for fremtiden. Samtidig er det en målsetting å finne kostnadseffektive løsninger som gjør at det blir plass til flest mulig prosjekter innenfor vedtatte budsjettrammer.

Det mangler ikke på utfordringer, men det er ingen tvil om det grunnleggende: Vi trenger et velfungerende og godt utbygd transportsystem som grunnlag for gode og bærekraftige samfunn.

Av Kirsti Slotsvik, Jernbanedirektør

Next article