Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Helhetlig tilnærming til urbane flommer
Sponset

For å løse utfordringene med urbane flommer trenger man gode planleggingsverktøy som kan bidra til å skape helhetlige løsninger med en kombinasjon av godt dimensjonerte rørsystemer, transportveier på overflaten, barrierer og grønne løsninger.

Urbane oversvømmelser medfører store kostnader, kostnader som forventes å øke fremover. Årsakene er flere. Tettstedene og byene våre vokser og fortettes. Grønne områder, som tidligere fordrøyde vannet på overflaten, har blitt bygd ned og er byttet ut med harde flater som betong og asfalt. Rørsystemene er mange steder heller ikke dimensjonert til å ta unna for befolkningsveksten. Samtidig skaper klimaforandringene mer regn med flere, korte og veldig kraftige byger. Utfordringene er med andre ord mange.

– Vi arbeider på et overordnet nivå og samarbeider med de myndighetene som har ansvaret for sikkerhet og beredskap i flere land. Der hjelper vi dem med å lage retningslinjer for hvordan byer og kommuner best kan arbeide med disse spørsmålene. Vi er også med på å utvikle veiledere og gir anbefalinger, forklarer Cecilia Wennberg som er Vice President for urbant vann i DHI gruppen.

Cecilia Wennberg

Vice President for urbant vann i DHI gruppen

Helsemessige konsekvenser

Flommer forbindes først og fremst med materielle skader, men det er også et helseaspekt. Når oversvømmelser oppstår er det ofte ikke snakk om rent vann, men forurenset vann som kan ha et høyt bakterieinnhold og som kan være helseskadelig. Hvis folk kommer i kontakt med dette vannet kan de bli svært syke.

– De helsemessige utfordringene er større andre steder i verden, men problematikken er også aktuell her i Norden, tilføyer Halvor Hardang som er selskapets Business Developer for urbant vann i Norge.

Halvor Hardang

Business Developer for urbant vann i Norge

Kartlegge og vurdere

DHI jobber også med prosjekter som konsulenter der de kartlegger risikoene og vurderer sannsynligheten for oversvømmelser. Deretter vurderer de hvilke konsekvenser slike oversvømmelser kan få. De ser også på hvilke tiltak som kan bidra til å redusere risikoen, og hvilke tiltak som virker skadereduserende dersom det blir flom.

– Vi har et egenutviklet planleggingsverktøy som gjør det enklere både å analysere og kartlegge hvor oversvømmelser kan oppstå, hvorfor de oppstår, hvilke skader en flom vil innebære og hva en flom vil koste. Vi kan også lage planer med ulike tiltak, beregne hva tiltakene koster, og vise hvordan disse tiltakene kan redusere risikoen. På den måten får vi et kost-/nytteperspektiv når man skal ta en beslutning om hvilke tiltak som skal iverksettes.

Markedsledende software

Programvaren MIKE Flood som DHI utvikler for å studere oversvømmelser er markedsledende. I den nye versjonen MIKE 2020 som lanseres i disse dager er hele oversvømmelsesplattformen integrert i ett verktøy. Da blir arbeidsflyten og arbeidsmetodene enklere. Det blir også lettere å undersøke det som skjer på overflaten og i ledningssystemene i bakken samtidig. Totalt sett gir dette enklere beskrivelser og bedre kartlegging av oversvømmelsene.

– Vi utvikler programvare og jobber med kunnskapsdeling i form av kurs i tillegg til å være et konsulentfirma. Videre forsker vi på urbane flommer for å skaffe bedre kunnskap. Vi har også en avdeling som arbeider med ny teknologi, blant annet med en enda mer intelligent behandling av data, for eksempel ved å ta i bruk kunstig intelligens. Målet vårt er å effektivisere studiene og få bedre bruk av innsamlet data og informasjon. Det vil sette oss i stand til å ta enda bedre beslutninger, avslutter Wennberg og Hardang. 

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article