Skip to main content
Home » Teknologihovedstaden » Ekspertene svarer: Slik kan bedrifter i Trøndelag få juridisk støtte
Teknologihovedstaden

Ekspertene svarer: Slik kan bedrifter i Trøndelag få juridisk støtte

Foto: Pexels

For en oppstartsvirksomhet er det sentralt å sikre eierskapet eller tilgangen til immaterielle rettigheter. Vi spurte tre advokater om råd til nyetablerte selskaper i Trøndelag.

Simonsen Vogt Wiig

Bjørn Flemming Iversen

Advokat, Simonsen Vogt Wiig , Trondheim

Hvilke råd vil du gi til nyetablerte selskaper i Trøndelag?

Gründere er flinke på produktet sitt, men kan ofte få for stort fokus på dette. Bygg kunnskap om markedet, salg, økonomi, organisasjonsutvikling og lag hensiktsmessig selskapsstruktur for å rigge for vekst. Dette kan bli vanskelig når selskapet er godt etablert.

Jussen omringer alle startup-selskap, enten man vil eller ikke. Dette gjelder selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, personvern mv. Det er viktig å ha et bevisst forhold til disse områdene, både for egen del, men særlig når man søker investorer, som vil stille kritiske spørsmål til selskapet om slike forhold.

Tilknytt dere faste rådgivere og et styre med bred kompetanse, som kan følge selskapet over tid.

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å benytte seg av juridisk ekspertise?

Bedre føre var, enn etter snar! Skaff dere kyndig hjelp til å tilpasse gode avtaledokumenter så tidlig som mulig. Det er enklere og rimeligere å få hjelp til å legge til rette for gode løsninger i forkant, enn at advokater skal komme inn og «rydde opp» når ting går galt. Og ikke glem de immaterielle rettighetene («IP») til selskapet. IP er mye mer enn bare å søke patenter. Varemerker, forretningshemmeligheter og markedskunnskap bør også beskyttes.

Og husk at arbeidet med dette må være dynamisk og følge selskapet – hvis ikke stemmer ikke kart og terreng.

Hvilke er de vanligste problemene som selskaper har der de bør benytte seg av advokater?

De vanligste problemstillingene vi i SVW møter er eierstrukturer og avtaler mellom eiere, insentivprogrammer for ansatte, kapitalinnhenting, kontrakter med kunder, leverandører, samarbeidspartnere, immaterielle rettigheter mv. Og ikke minst, personvern og generell etterlevelse av regulatoriske krav («compliance»).

Simonsen Vogt Wiig

Simonsen Vogt Wiig er et av de store forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Kontoret i Trondheim har 20 advokater.

Advokatfirmaet LAG

Mona Holden

Senioradvokat Advokatfirmaet LAG AS

Hvilke råd vil du gi til nyetablerte selskaper i Trøndelag?

Nyetablerte selskaper bør bruke tid på å jobbe frem en god, strategisk forretningsplan. Mange selskap har en uklar forretningsmodell, hvilket medfører unødvendige og kostbare runder med både rådgivere, kunder og leverandører.  Sørg for å sikre eventuell IP og for skriftlighet ved inngåelse av alle typer avtaler. Husk også at alle avtaler må leses (og forstås).

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å benytte seg av juridisk ekspertise?

For mange teknologibedrifter er selskapets IP det viktigste aktivum selskapet har. Etabler en IP-strategi og be om råd til hvordan selskapets IP kan sikres, særlig i tilfeller hvor selskapet skal dele informasjon med en tredjepart. IP må sikres i alle ledd, både mot ansatte, kunder, samarbeidspartnere og investorer.

I emisjoner mot en ny investor er det lurt med juridisk bistand for å tilrettelegge for en god prosess for selskapet. En advokat vil bidra til at prosessen gjennomføres i tråd med aksjeloven og gi støtte i forhandlinger med tredjepart. Advokat bør også benyttes for å sikre selskapets og gründernes interesser gjennom en aksjonæravtale, særlig vis á vis en investor.

Hvilke er de vanligste problemene som selskaper har der de bør benytte seg av advokater?

Dersom et selskap engasjerer advokat før en prosess gjennomføres eller avtale signeres, kan det bidra til å unngå uønskede og kostbare konflikter i ettertid.

Det vanligste problemet vi støter på, er at et selskap ikke har lest eller forstått en avtale selskapet har inngått, som i ettertid viser seg å være ubalansert eller i selskapets disfavør. For eksempel har selskapet inngått en NDA som også pålegger selskapet plikt til å utlevere informasjon eller en leveranseavtale uten ansvarsbegrensning for selskapet.

 Vi får også ofte spørsmål om opprettelse av insentivprogram mot ansatte i selskapet, herunder hvilket mulighetsrom selskapet har og hvilke skattemessige konsekvenser de ulike modellene får.

Advokatfirmaet LAG

I LAG er vi eksperter på våre fagområder. Vår lange bransjeerfaring og spisskompetanse, gjør at vi yter rådgivning av beste kvalitet for våre kunder.

PriceWaterhouseCoopers

Thomas Øvergård

Advokat og partner, Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers AS

Hvilke råd vil du gi til nyetablerte selskaper i Trøndelag?

Først og fremst vil jeg si at det å etablere virksomhet er uttrykk for en skapervilje som vi alle må heie frem. Regionen skal vokse og bidra til å utvikle en fremtid hvor vi som samfunn eksisterer og samhandler i andre dimensjoner enn hva vi gjør i dag. Denne utviklingen og fremtiden skapes gjennom gründerskap.

Kapital og kompetanse er gjerne vesentlige forutsetninger for å lykkes i oppstarts- og vekstfasen. Ofte er disse også gjensidig betinget av hverandre. Vår erfaring er at man bør ha en klar finansieringsplan samt en bevisst strategi når det kommer til opptak av investorer. Å bringe ulik kompetanse og erfaring inn i styrerommet viser seg også å være en styrke.

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å benytte seg av juridisk ekspertise?

For en oppstartsvirksomhet er det sentralt å sikre eierskapet eller tilgangen til immaterielle rettigheter. Så er det jo slik at man i svært mange sammenhenger stifter bekjentskap med skatt og merverdiavgift. Dette er typiske spesialområder hvor man absolutt bør vurdere å benytte relevant juridisk kompetanse. 

Samarbeidsavtaler mellom gründerne og aksjeeierne for øvrig, er også noe vi ser at både virksomheten og dennes eiere er tjent med å tenke grundig gjennom. Et godt fundament for fremtiden skaper forutsigbarhet, og vil i ytterste konskvens kunne sikre virksomheten og dennes arbeidsplasser dersom forutsetningene mellom partene skulle utvikle seg på en måte man ikke forutså ved oppstarten.

Hvilke er de vanligste problemene som selskaper har der de bør benytte seg av advokater?

Dette varierer naturligvis ut fra virksomhetens modenhetsgrad, men for de virksomheter som er i en mer tidlig fase er det klart at kapitalprosesser, incentivordninger rettet mot ansatte, samt spørsmål knyttet til IPR er svært relevant. Disse områdene reiser problemstillinger som er så vidt komplekse at det kan være en god investering å benytte spesialisert advokat.

PriceWaterhouseCoopers

Hos PwC i Trondheim møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, rådgivning og juridiske tjenester.

Next article