Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Vi skal leve av nye næringer
næringsliv

Vi skal leve av nye næringer

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Foto: Virke

Sirkulær økonomi og delingsløsninger kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer og gi økt verdiskaping. Vi må tørre å heie på dem som skaper nye smarte løsninger, og på den måten bidrar til innovasjon og vekst i tjenestenæringene.

Virke arbeider for et Norge der det er verdsatt og attraktivt å skape nye arbeidsplasser, bygge kompetanse, løse samfunnsoppgaver og skape verdier. Det gjelder uavhengig av om arbeidsplassen foregår via en digital plattform, i en butikk, på kontor eller som del av en offentlig tjeneste. Når små aktører med begrensede ressurser utfordrer etablerte aktører ved å tilby tjenester på en enklere, billigere og mer praktisk måte, skaper det innovasjon og økt konkurranse. Resultatet er et sterkere næringsliv som løser oppgaver på smartere måter.

Delingsøkonomien skaper rom for nye samarbeidsformer mellom virksomheter og privatpersoner. Virke mener at det er viktig at gründere og innovatører får anerkjennelse for den innsatsen de gjør for å løse små og store oppgaver, men at det også er viktig at konkurransevilkårene er rettferdige og at alle følger de samme spillereglene. Virke arbeider for at alle virksomheter som skaper verdier gjennom delingsløsninger skal bli en del av det seriøse arbeidslivet, men er samtidig opptatt av at regelverket fornyes og tilpasses slik at det bidrar til at nye næringer får gode vekstvilkår.

Færre, men riktige regler

Som en landsdekkende medlemsorganisasjon har Virke utstrakt dialog med gründere i hele Norge. Det er fantastisk å se energien og pågangsmotet som driver fram nye næringer. Mange utvikler delingsløsninger med stort internasjonalt potensiale. Virke ser det som en av sine viktigste oppgaver å bidra til å utvikle rammer og fjerne unødvendige hindringer for at nyskapende virksomheter lykkes.

En typisk norsk virksomhet har 10-15 medarbeidere. Likevel er offentlig regelverk i hovedsak utformet med tanke på store virksomheter. Det passer dårlig for den typisk norske arbeidsgiveren, for gründere og selvstendig næringsdrivende som må forholde seg til en stor mengde regler og rapporteringskrav. Virke mener forenklingsarbeidet må trappes opp og innrettes mer mot små og mellomstore virksomheter. Færre, men riktige, regler kan frigjøre ressurser til verdiskaping hos både eksisterende og nye virksomheter.

Stort potensiale

Virke er grunnleggende positiv til delingsløsninger fordi de nye forretningsmodellene gir smartere ressursutnyttelse og skaper verdier både i Norge og internasjonalt. Samtidig er det en tydelig kobling mellom delingsøkonomi og sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi innebærer at ressurser holdes i kretsløp, og at ressurseffektivitet er styrende i alle ledd fra råvareutvinning, produksjon, forbruk og til et produkt til slutt havner som avfall, og helst blir innsatsfaktorer i nye produksjonsprosesser.

Åtte av ti arbeider i dag i tjenestenæringene, og produksjonen av tjenester vokser også innen næringer definert som industri og vareproduksjon. Både omfanget og betydningen av tjenesteproduksjon tilsier at en vesentlig del av fremtidens produktivitetsutvikling må skje gjennom økt tjenesteinnovasjon. Ny næringsutvikling vil i stor grad handle om nye tjenestekonsepter, med brukeren og markedet i sentrum. Her ligger det store muligheter for å videreutvikle både delingsløsninger og den sirkulære økonomien.

Regjeringen har pekt på behovet for flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor dersom dagens velferdsnivå skal overleve fremtiden. For å få fart på veksten trenger vi myndigheter som skaper gode rammebetingelser og like konkurransevilkår, slik at kloke hoder kan bruke mulighetene til å skape verdiene vi skal leve av i fremtiden.

Av Ivar Horneland Kristensen

Next article