Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Sirkulærøkonomi kutter CO2-utslipp
Sirkulær økonomi

Sirkulærøkonomi kutter CO2-utslipp

Foto: Pexels

En mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er nødvendig dersom vi skal klare å kutte dagens klimagassutslipp, slik at vi når 1,5 graders målet. Politikken, næringslivet og forbrukeren må nå omstille seg fra «bruk og kast»-økonomien til en sirkulær økonomi med mer vedlikehold og ombruk. Slik reduserer vi uttaket av råmaterialer og kutter CO2-utslipp.

Målet i sirkulærøkonomi er å utnytte ressursene fra jorden best mulig. Råmaterialene vi benytter til vårt forbruk skal ikke bli avfall, som i lineær økonomi. De skal beholdes i kretsløpet. Vi skal bruke råmaterialene lengre, produsere rene produkter og utvikle tjenester fremfor varer. Slik kan vi fortsatt skape vekst, men en bærekraftig vekst.

Leif Nordhus

Daglig leder i Circular Norway

Økt sirkularitet kutter CO2-utslipp

Gevinsten ved en omstilling til sirkulærøkonomi er reduksjon i CO2-utslipp. Det skyldes omlegging til ren energi, at råmaterialene gjenbrukes, at transport går på fornybar energi, og at varehandelen beveges mot en tjenestenæring.

I dag er verden kun ni prosent sirkulær, i følge Circularity Gap Report (2019). For Norge er tallet enda lavere. Circularity Gap Report Norway fra 2020 viste at sirkulariteten i Norge er kun 2,4 prosent. Ved å øke sirkulariteten og lukke «sirkularitetsgapet», kan vi også lukke «utslippsgapet». Nær 70 prosent av alle utslipp skjer ved utvinning, raffinering og produksjon til å dekke våre behov for mat, hus, transport, kommunikasjon, med mer. En mer effektiv ressursforvaltning kan redusere uttak av jomfruelige materialer med 28 prosent, og kutte de globale klimagassutslippene med 39 prosent, i følge Circularity Gap Report 2021.

EU er lokomotivet for omstilling til sirkulærøkonomi

EU innførte med Green Deal og Circular Economy Action Plan krav til sirkulær omstilling av samfunnet. Europa skal bli et nullutslippskontinent innen 2050, i tråd med Parisavtalen. Europa er Norges største handelspartner, så norsk næringsliv er derfor i gang med å omstille seg til de nye EU-kravene.

Omstilling etter sirkulære krav

Vår nasjonale strategi for en grønn, sirkulærøkonomi kom 16. juni i år. Den ligger tett opp mot EUs Green Deal og har fire satsningsområder: 1) Bærekraftig design og produksjon, 2) bærekraftige måter å forbruke og bruke materialer, produkter og tjenester, 3) giftfrie kretsløp og 4) sirkulær økonomi og verdiskapning. Produkter skal få høyere kvalitet, lengre levetid og rett til å repareres.

Her løftes også fire næringer med stort potensial for sirkulær verdiskapning: bioøkonomien, prosessindustrien, bygge- og anleggsnæringen og tjenestenæringene.

Fremover vil myndighetene skru kravspesifikasjoner i offentlig anskaffelser, som årlig beløper seg på nær 600 milliarder, mot sirkulære produkter og tjenester. Skatte- og avgiftssystemet vil også belønne bedre ressursutnyttelse og klimavennlige løsninger, og vi må få sirkulære krav i en mer bærekraftig og sirkulær finans.

Tiden er inne. Norge og verden omstiller seg til en mer fremtidsrettet og robust økonomi. Myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn må sammen sikre at vi leverer på bærekraftsmålene og klimamålene i Paris-avtalen. Omstillingen skaper nye, grønne arbeidsplasser, ny teknologi og produktutvikling. Nå er vi i gang!

Av Leif Nordhus, daglig leder Circular Norway

Next article