Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Sirkulærøkonomi bremser klimakrisen og gir ny verdiskapning
Sirkulær økonomi

Sirkulærøkonomi bremser klimakrisen og gir ny verdiskapning

Foto: Getty Images

En mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er nødvendig dersom vi skal lykkes med 1,5 gradersmålet og stoppe tap av biologisk mangfold.  Kun ved å omstille oss oppnår vi forsyningsikkerhet for råmaterialer, redusere klimautslippene og skaper nye varige arbeidsplasser.

Målet i sirkulærøkonomi er å utnytte ressursene fra jorden best mulig. Råmaterialene vi benytter til vårt forbruk skal ikke bli avfall, som i lineær økonomien, men beholdes i kretsløpet. Vi skal bruke råmaterialene lengre, bruke mindre råmaterialer, produsere rene produkter, ombruke råmaterialene og utvikle tjenester fremfor varer. Slik kan vi fortsatt skape vekst, men en bærekraftig vekst.

Leif Nordhus

Daglig leder Circular Norway

Norge er kun 2,4 prosent sirkulært

Ressursknapphet på råmaterialer og klimaendringene truer vår eksistens. Vi nordmenn forbruker tre ganger mer råmaterialer fra jorden til å produsere varer for å dekke våre behov, enn gjennomsnittseuropeeren. Kun 2,4 prosent av disse råmaterialene gjenvinnes og brukes på nytt, ifølge Circularity Gap Report Norway. Dersom vi ikke omstiller oss fra lineær til sirkulær økonomi, klarer vi ikke å nå verken FNs bærekraftsmål eller Norges klimamål.

Sirkulærøkonomi kutter CO2-utslipp

Circularity Gap Report Norway vises det til hvordan Norge kan øke sin sirkularitet fra 2,4 prosent til over 45 prosent gjennom omstilling i seks nøkkelnæringer. Det innebærer en mer sirkulær byggenæring, overgangen til ren energi, sirkulære matsystemer, grønne transportsystemer, en tydelig reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi og sirkulært skogbruk. Materialfotavtrykket reduseres med 64,8 prosent, og ikke minst; CO2-utslipp reduseres enormt.

Nær 70 prosent av alle utslipp skjer ved utvinning, raffinering og produksjon til å dekke våre behov for mat, hus, transport, kommunikasjon, med mer. En mer effektiv ressursforvaltning kan redusere uttak av jomfruelige materialer med en tredjedel, og kutte de globale klimagassutslippene med opp mot det vi trenger for å oppnå klimamålene, i følge Circularity Gap Report 2022.

Sirkulærøkonomi gir nye arbeidsplasser

Til nå har næringslivet ledet an i omstillingen og rustet seg for omstillingen, men det er behov for mer kunnskap. Vi trenger digitale kartlegginger av material- og avfallsstrømmer for å se potensial til gjenbruk, og vi må også gjøre det enkelt for forbrukeren å gjøre sirkulære valg.  

Forskning viser at økt gjenbruk av råmaterialer vil skape muligheter for nye, grønne arbeidsplasser, ny teknologi og produktutvikling. Norsk industri legger nå grunnlaget for nye eventyr med batteriproduksjon, hydrogensatsing og ombruk av kritiske råmaterialer. Bedrifter og kommuner skaper innovasjoner som erstatter plast, ombruker redesignede kontormøbler eller leverer utemøbler med livstidsgaranti.

Omstilling til sirkulærøkonomi har potensial for en mer rettferdig og robust økonomi. Det gir oss alle en tryggere fremtid. La oss sette i gang.  

Av Leif Nordhus, daglig leder Circular Norway

Next article