Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Matavfallet vårt er en verdifull ressurs
matavfall

Matavfallet vårt er en verdifull ressurs

Foto: Simen Øvergaard

Hvis matavfallet vårt blir tatt hånd om på en skikkelig måte, kan det omdannes til biogass og biogjødsel. Det er god sirkulærøkonomi.

– Dersom matavfall ikke blir håndtert på en skikkelig måte, kan det skape utfordringer. Men siden matavfallet både inneholder energi og næringsstoffer er det faktisk en verdifull ressurs hvis det utnyttes riktig, sier Pål Smits. Han er administrerende direktør i Lindum, et selskap som er eksperter på avfallshåndtering og ressursutnyttelse.

Den magiske fabrikken

Utenfor Tønsberg ligger det et anlegg som har fått navnet «Den Magiske Fabrikken». Navnet har blant annet bakgrunn i at de skal produsere ny, klimavennlig mat ved gjenvinning av matavfall og husdyrgjødsel, i tillegg til produksjon av klimavennlig biogass. De benytter matavfall fra husholdninger og næringsmiddelindustrien, samt husdyrmøkk fra storfe og svin, som innsatsfaktorer til produksjonen av biogass. Selve prosessen innebærer et godt og omfattende logistikksystem for å samle inn matavfallet fra husholdningene og husdyrmøkka fra bøndene. Når dette bioavfallet ankommer fabrikken, blandes mat og møkk til en røre som råtner uten tilgang til luft.

– I denne forråtnelsesprosessen dannes det biogass som består av 65 prosent metan og 35 prosent CO₂ som vi fjerner, forklarer Smits.

Pål Smits. Foto: Torbjørn Tanberg

Metanet benyttes som drivstoff, blant annet til busser og søppelbiler. Derfor er det etablert en mer enn ni kilometer lang gassrørledning inn til Tønsberg hvor det lokale busselskapet, Vestfold Kollektivtrafikk, har bussene sine.

– Når vi har tatt ut gassen, sitter vi igjen med en veldig næringsrik restfraksjon som bøndene kan bruke som biogjødsel, og dermed har vi brukt avfallsressursene på en veldig god måte og satt dem tilbake i et sirkulært kretsløp, fortsetter han.

Dyrker tomater

Vegg i vegg med avfallsmottaket og biogassanlegget er det etablert et drivhus på 1500 kvadratmeter. Her dyrker de tomater og tester ut hvordan de kan bruke biogjødsel og CO₂ i produksjonen. CO₂ er nemlig viktig for fotosyntesen og bidrar til at grønnsaker vokser vesentlig raskere. I tradisjonell tomatproduksjon brenner man derfor ofte fossilt brensel for å lage CO₂, men på den Magiske Fabrikken utnytter de heller CO₂ som er et av restproduktene fra biogassproduksjonen. Når tomatene fanger opp CO₂ på denne måten, blir dette derfor også et CO₂-fangstprosjekt.

– Vi er veldig opptatt av å se på hele verdikjeden. Fra avfallet hentes ute i husholdningene til hvordan det håndteres på anlegget og hva vi bruker biogassen til. Når vi tenker helhetlig og bruker avfallet på denne måten, slik at vi kan utnytte det som en ressurs på nytt, så åpner det seg store muligheter, og er veldig god og bærekraftig sirkulærøkonomi, fastslår Smits.

Av Tom Backe

Next article