Home » Sirkulær økonomi » Muligheter i sirkulære verdikjeder
Sirkulær økonomi

Muligheter i sirkulære verdikjeder

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulærøkonomi om effektiv bruk av ressurser. Når presset på naturressursene øker må naturligvis også ressurser og råvarer brukes mer effektivt. I en sirkulær økonomi er derfor målet at ressurser og råvarer bevares lengst mulig i et verdiskapende kretsløp før materialene til slutt ender opp som avfall. For industrien innebærer en satsing på sirkulærøkonomi nye forretningsmuligheter.

Innen sirkulærøkonomi utmerker det seg noen strategiske områder for industrien. For det første må vi utvikle et marked for sirkulære produkter, det vil si økt etterspørsel etter produkter med lang levetid, som er enkle å bruke på nytt og som er basert på resirkulerte råvarer. Offentlig sektor må bruke sin innkjøpsmakt til å lede an. For at det skal bli enklere å velge varer med lavt miljøfotavtrykk må det utvikles standardiserte metoder for å angi miljøbelastning fra ulike produkter.

Trenger konkrete tiltak

For det andre er vi avhengig av risikodeling i omstillingsfasen vi går inn i. Sirkulærøkonomi er en sentral del av lavutslippssamfunnet og må få en større plass i virkemiddelapparatet. Vi trenger blant annet konkrete tiltak og støtteprogram hos Enova og Innovasjon Norge som gir risikoavlastning for utvikling av nye sirkulære produkter og produksjonsprosesser. Dette må inkludere støtte til utvikling og kommersialisering av teknologi som bidrar til økt materialgjenvinning av avfall, mer effektiv ressursutnyttelse, reduserte forurensende utslipp og mer miljøvennlige produkter og kjemikalier.

For det tredje er satsing på industriparker og -klynger et svært viktig tiltak for sirkulærøkonomi i industrien. Dette har sammenheng med at langsiktige prosjekter med mål om økt ressursutnyttelse av industriens biprodukter og avfall som oftest skjer med utgangspunkt i industriparker og -klynger.

Har alle forutsetninger

Det fjerde området dreier seg om europeisk samarbeid. Store deler av rammebetingelsene for en sirkulær økonomi utvikles i Europa. Dette gjelder for eksempel krav til mer miljøvennlige produkter, økt materialgjenvinning av avfall, mer ressurseffektiv industriproduksjon og rammeverk for bærekraftig finans. Både vi i industrien og norske myndigheter må derfor delta aktivt i EUs arbeid slik at EU-regler som blir gjeldende for Norge tar hensyn til norske særegenheter og konkurransefortrinn.

Norsk industri har alle forutsetninger for å bidra til at Norge blir et foregangsland i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Videre satsing på sirkulærøkonomi er for oss grunnleggende i en slik omstilling.

Av Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri

Neste artikkel