Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Vil du lære mer om skeive i Norge?
Sponset

Siden 2011 har Bufdir, som er Norges fagdirektorat for likestilling og ikke-diskriminering, opparbeidet et solid kunnskapsgrunnlag om skeives livskvalitet og levekårsutfordringer. Denne kunnskapen ligger lett tilgjengelig på Bufdirs nettsider. Den kan være nyttig for kommuner og arbeidsplasser som ønsker å jobbe med mangfold og inkludering.

– Når vi snakker om likestilling, tenker mange på likestilling mellom menn og kvinner. Her i Bufdir snakker vi om likestilling i bred forstand, og det å jobbe mot diskriminering av lhbtiq-personer er et viktig område for oss, sier Anna Bjørshol. Hun er avdelingsdirektør, likestilling og universell utforming ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Anna Bjørshol

Avdelingsdirektør, likestilling og universell utforming ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

For deg som ikke er helt stødig i det skeive alfabetet, står lhbtiq for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner. Ordet skeiv blir brukt som en samlebetegnelse på de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet. På Budfir sine nettsider finnes det en lhbtiq-ordliste for deg som er interessert i å lære mer om ‘skeive’ ord og uttrykk.

Jobber for å styrke skeives rettigheter

For elleve år siden tok Norge, som det andre landet i Europa, inn lhbtiq som et dedikert fagområde som staten skal jobbe med.

– Vi i Bufdir jobber blant annet som oppdragsgiver for mange ulike forskningsprosjekter om skeive. Vi ønsker å finne ut mer om hvilke muligheter og utfordringer som lhbtiq-personer møter. Den informasjonen gir oss viktige føringer for hvordan vi jobber for å styrke skeives rettigheter, sier Bjørshol.

Transpersoner mest utsatt for diskriminering

I 2021 kom rapporten «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår». Dette var første gang transpersoners livsbetingelser ble kartlagt i et omfattende, norsk forskningsprosjekt om levekår blant skeive.

– I rapporten kommer det frem at transpersoner i Norge er mer utsatt for vold, trusler og krenkelser, og har større risiko for å bli overfalt sammenlignet med andre grupper av skeive. Transpersoner er også den gruppen av skeive som er mest utsatt for diskriminering på arbeidsplassen og studiestedet, sier Bjørshol.

Under Arendalsuka i år, skal Bufdir fortelle om resultatene fra denne undersøkelsen, og sette søkelyset på utfordringer og muligheter som unge transpersoner møter i sin hverdag.

Positive holdninger til homofile og lesbiske

I tillegg til å øke kunnskapen om skeives livskvalitet og levekårsutfordringer, har Bufdir også gjennomført flere undersøkelser av befolkningens holdninger til skeive.

– Holdningene til homofile og lesbiske har endret seg i veldig positiv retning gjennom årene. Få kvinner og stadig færre norske menn har negative holdninger til lhbtiq-personer. Så er det dessverre fortsatt store utfordringer knyttet til holdninger mot personer som er trans. Den siste holdningsundersøkelsen fra 2017 viser at hele 18 prosent av befolkningen uttrykker negative holdninger til transpersoner, sier Bjørshol.

Hun understreker at det er veldig viktig å følge med på disse holdningene over tid, selv om det er en positiv utvikling. Derfor lanserer Bufdir en splitter ny holdningsundersøkelse under årets Oslo Pride.

Les også: Hvordan er det å leve som homofil, bifil, lesbisk eller transperson (lhbt-person) i Norge i dag?

Likestillingsarbeid i kommuner og i arbeidslivet

Bjørshol håper mange tar i bruk kunnskapen som Bufdir både innhenter og formidler. Bufdir drifter nettsiden lhbtiqtall.no, og her kan en enkelt finne god statistikk om skeive i Norge.

– Det er viktig for oss å formidle kunnskapen vi sitter på, slik at den blir tatt i bruk. For eksempel av kommuner og arbeidsplasser. Stadig flere jobber aktivt med å være en mangfoldig og inkluderende kommune og arbeidsplass, sier Bjørshol.

FAKTA

Bufdir
– Bufdir jobber med å hindre diskriminering og bidra til likestilling på områdene kjønn, funksjonsnedsettelser, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnskarakteristika og kjønnsuttrykk, samt etnisitet, religion og livssyn.
– Bufdir rapporterer videre til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering

Visste du at alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen? Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Les mer om ARP på Bufdirs nettsider. Her finner du også gode veiledere for hvordan arbeidsgivere kan oppfylle ARP og bli en mer likestilt arbeidsplass.

Les mer på bufdir.no/likestilling

Av Marte Frimand

Next article