Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Vi er avhengige av å rekruttere og beholde flinke folk for å løse de oppgavene vi står overfor i framtiden
Sponset

Statsforvalteren er statens representant i fylkene og har veldig mange forskjellige oppgaver. Derfor ønsker de seg medarbeidere med ulik kompetanse og bakgrunn.

– Statsforvalterne jobber med stort sett alle sider av livet og samfunnet. Derfor bør også vi som jobber hos Statsforvalteren speile det mangfoldet som er i samfunnet. Større mangfold hos statsforvalterne, gjør at vi løser oppgavene våre og samfunnsoppdraget vårt bedre. Vi vet også at et mangfoldig arbeidsmiljø er bra for dem som jobber hos oss, sier Bent Høie, statsforvalter i Rogaland.

Bent Høie

Statsforvalter i Rogaland

Viktig med ny kompetanse

Yusefi Ahmad er leder for Servicetjenesten hos Statsforvalteren i Agder. Der er de opptatt av å utvikle kompetansen og jobber mye på tvers av fag. 

– Det skjer stadig endringer i samfunnet, så det er viktig at vi er villige til å påta oss nye oppgaver og har kapasitet til å fylle på med ny kompetanse. Vi jobber ikke bare med én ting, men fortsetter å bygge opp kompetansen slik at vi er i stand til å hjelpe til på andre fagområder, sier Yusefi.

Yusefi Ahmad

Leder i Servicetjenesten hos Statsforvalteren

Denne tverrfagligheten synes han er både spennende og motiverende.

 – Vi samarbeider mye på tvers av ulike fagfelt og har møter både internt i avdelingen og med andre avdelinger. En del av mine arbeidsoppgaver handler om å arbeide på tvers med ulike yrkesgrupper, og jeg synes at det tverrfaglige samarbeidet er veldig givende. Dette innebærer en variasjon i arbeidsoppgaver, og jeg vil si at det ikke finnes en vanlig dag på jobben.

Også arbeidsmiljøet synes han er bra. Her jobber de ansatte sammen, selv om de holder på med ulike fag og har forskjellige stillinger. 

– Jeg opplever at Statsforvalteren har en flat og lagbasert struktur som holder medarbeiderne og organisasjonen i utvikling. Det er ikke noen forskjell på en lærling og en som jobber på ledernivå. Alle behandles likt og respekteres. Det synes jeg er utrolig viktig, sier Yusefi.

Jurist Mari Hennum Syrrist synes det er spennende å jobbe med fagfolk på andre avdelinger. Hos Statsforvalteren finner du jurister, økonomer, ingeniører, leger, samfunnsvitere, pedagoger, biologer, sykepleiere og folk med mange andre fagbakgrunner. Foto: Skjalg Ledang

Tverrfaglig og inkluderende miljø

– Det er ganske lave skuldre og inkluderende miljø. Jeg jobber i hovedsak med jurister, men vi er også avhengig av fagfolk på andre avdelinger – som landbruk, klima og miljø. Vi har mye med de andre fagfeltene å gjøre og det synes jeg er spennende, sier Mari Hennum Syrrist, juridisk rådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Mari Hennum Syrrist

Juridisk rådgiver i juridisk seksjon i Kommunal- og justisavdelingen

Der har de et sammensatt miljø og selv om Mari hovedsakelig jobber tettest med andre jurister, spiser hun lunsj sammen med økonomer, IT-folk, pedagoger, statsvitere og mange andre.

– En vanlig arbeidsdag tilbringer jeg som regel på kontoret, eller på hjemmekontor et par dager i uka, med saksbehandling. Jeg sitter med klagesaker som kommer fra kommunene i fylket. Min arbeidshverdag består av mye selvstendig arbeid, men er også i stor grad preget av kontakt med mine nærmeste kollegaer. Så vi diskuterer de sakene vi jobber med løpende, hver eneste dag. Det er veldig lærerikt. 

Selv om Mari sitter mye alene med ansvaret for vedtak, er hun i en gruppe med andre jurister som hun kan diskutere med og lære mye av. Det setter hun pris på.

– Og så synes jeg det er spennende fordi jeg får prøve meg på mange ulike typer juridiske problemstillinger. Jeg jobber med plan- og bygningsrett. Det er et omfattende fagfelt og det er et fagfelt som mange naturlig nok mener mye om fordi det handler om forvaltningen av alle arealene våre.

I seksjonen hun jobber, er det et ganske ungt miljø og folk fra ulike steder i landet. Det er noe hun setter pris på ettersom hun er forholdsvis nyutdannet og kom flyttende i 2021. Dessuten organiseres det mange faglige og sosiale samlinger. 

– Vi har et ganske sosialt miljø i den delen av embetet som jeg tilhører. Arbeidsgiver legger til rette for at vi har felles lunsjer hver dag, vi har fredagskaffe og nå i desember er det jo en gyllen anledning for litt ekstra hygge som alle er invitert til å være med på, avslutter Mari. 


Statsforvalteren

Statsforvalteren er statens representant i fylkene og har ansvaret for at vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjering blir fulgt opp i fylkene. Statsforvalteren er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter, og skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. De har også en viktig rolle med å formidle hvordan den nasjonale politikken fungerer i kommunene. Statsforvalteren er også klageinstans for kommunale vedtak.

Det er ti statsforvaltere i Norge i dag. De holder til i Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Nordland, Innlandet, Oslo og Viken, Rogaland, Trøndelag, Troms og Finnmark og i Vestfold og Telemark.

Mange ulike fagfelt

Statsforvalteren har oppgaver innenfor mange ulike fagområder. Derfor har de medarbeidere med svært ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. De ansetter jurister, økonomer, ingeniører, leger, samfunnsvitere, pedagoger, biologer, sykepleiere og folk med mange andre fagbakgrunner.

Statsforvalterne har ansvar og oppgaver innenfor oppvekst og utdanning, helse- og sosial, landbruk, miljø, reindrift, beredskap, kommunalrett, vergemål og planarbeid. 

Visste du at? 

Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn fra januar 2021. Det gamle navnet var Fylkesmannen.

Når vi skriver Statsforvalteren med stor S, mener vi organisasjonen. Når vi skriver statsforvalteren med liten S, mener vi den øverste lederen av de ulike embetene i landet. Bent Høie er statsforvalter i Rogaland – med liten s. 

Kan du tenke deg å jobbe hos Statsforvalteren?

Hos Statsforvalteren er det mange spennende stillinger innenfor ulike fagfelt. Her har du mulighet til å jobbe med saker som har stor betydning for samfunnet. Det er stort mangfold blant de ansatte og mye tverrfaglig samarbeid.

Faglig utvikling 

Det er mange spesialister som jobber hos Statsforvalteren. Læring og faglig utvikling foregår daglig gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, samarbeid og gode diskusjoner med dyktige kollegaer. Samarbeid og samfunnsforståelse står helt sentralt i det arbeidet de gjør.

Godt arbeidsmiljø

Statsforvalterne er opptatt av at alle skal trives på jobb. I tillegg til tett faglig samarbeid mellom de som jobber der, har de en rekke arrangementer og sosiale tilstelninger året rundt. De legger også vekt på at det skal være mulig å kombinere karriere med fritid og familieliv, og har fleksibel arbeidstid og ulike muligheter for avtaler om å jobbe hjemmefra. 

Statens pensjonskasse

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse – en av landets beste pensjonsordninger. Pensjonskassen tilbyr også gode forsikring- og boliglånsordninger.

Av Sissel Nilsen

Next article