Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Tolker bryter ned språkbarrieren og bidrar til tettere bånd
Sponset

En tolk arbeider for at mennesker, som ikke snakker felles språk, skal kunne forstå hverandre.

Daglig leder i Østlandske Tolketjenester, Nazli Naseri som har flere års erfaring som tolk, og påpeker viktigheten av tolkens funksjon.

– For at ting skal fungere godt så må alle kunne kommunisere på en forståelig måte. Når mennesker kan kommunisere godt sammen, knyttes sterkere relasjoner til hverandre. Språk er en måte å uttrykke seg på, og dersom man ikke kan uttrykke seg kan man føle frustrasjon, avmakt og miste selvtillit. Dette er en grunn til at vi tilbyr språkkurs i mange språk og morsmålslærere, samt lærere i norsk som andre språk. Når mennesker kan kommunisere godt sammen kommer de nærmere hverandre ved samtaler om ulike ting.

avatar

Nazli Naseri

Daglig leder i Østlandske Tolketjenester

Strenge krav til nøytralitet er en forutsetning

Å tolke er å oversette muntlig fra et språk til et annet, direkte i en situasjon hvor noen kommuniserer. Tolkingen kan gjøres enten konsekutivt eller simultant. Konsekutiv tolking er når samtalepartner tar pauser for å slippe til tolken innimellom, og simultantolking er når tolken tolker samtidig som taleren snakker uavbrutt.

Naseri forteller om tolkens viktige oppgave.

– En tolk er viktig slik at personer skal kunne kommunisere optimalt, uten feil eller misforståelser. Tolken er nøytral og har taushetsplikt. Vi i Østlandske Tolketjenester leverer tjenester til staten, private personer og private bedrifter. Vi har tolker med bransjespesifikke ferdigheter og leverer tolk til alle bransjer. Konteksten og terminologi er forskjellige men selve tolkingen er det samme, understreker hun.

Hun nevner også at en samtale med tolk, skal ligne en naturlig samtale mellom mennesker som snakker samme språk.

– Det er svært viktig å anvende kvalifiserte og erfarne tolker. Samarbeidsmodell er basert på gjensidig faglig tillit og respekt for hverandres arbeidsform og etikk. Når både tolk og tolkebruker har en felles samarbeidsmodell, vil det bidra til god flyt i samtalen, forteller hun.

For at tolkene alltid skal være oppdaterte i faget, tilbyr Østlandske Tolketjenester mentor til sine tolker, slik at de kan fornye og øve seg på ulike elementer innenfor tolking og oversettelse.

­– En mentor er en erfaren tolk med svært god­e tilbakemeldinger. Mentorer skal støtte, motivere, informere, rådgive og følge utviklingen fremover, forklarer Naseri.

Tolk i praksis

Tolken har en viktig funksjon i offentlig sektor. Tverrprofesjonelt samarbeid er en forutsetning for kvalitet i tolking, i tillegg til god samhandling mellom ulike aktører. Tolking skjer også for organisasjoner, ved besøk eller møter mellom land, ved konferanser i forbindelse med forskningssamarbeid og i privat næringsliv.

I behovet for å løse ulike kommunikasjonsutfordringer, vil det være naturlig å velge en tolketjeneste som er tilpasset og fleksibel ut fra hvert enkelt oppdrag. Østlandske Tolketjenester tilbyr både telefontolking, fremmøtetolking og dokumentoversettelser. For oppdraget kan det være lett at man kan bli usikker på hva man skal velge, og Naseri forklarer de ulike måtene man kan levere tolketjenester på.

Telefontolking

Tolking av samtale mellom to eller flere parter på telefon.

– Tolken er usynlig, det er lettere for partene å ha en naturlig samtale fordi de kommuniserer direkte til hverandre.

Fremmøtetolking

Tolking av samtale mellom to eller flere parter hvor alle partene befinner seg i samme rom.

– Dette anbefales spesielt ved sensitive tema: barn, ungdom, når du er i rettssystemet, psykiatrien og hørsel/talehemmede. Tolken har mulighet til å tolke kroppsspråk også.

Skjermtolking

Tolking av samtale mellom to eller flere parter gjennom IT-verktøy.

For folk som tror at en tolk og en oversetter gjør det samme, tydeliggjør Naseri et klart bilde på forskjellen mellom en tolk og en oversetter.

– En tolk skal kun benyttes i muntlig kommunikasjon, mens en oversetter kun benyttes til skriftlig. Dette er viktig fordi det krever ulike ferdigheter og kompetanse. Som oversetter må du forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. Dersom det er behov for at en tolk skal oversette skriftlig materiale så må det avtales på forhånd, slik at vi kan levere rett person som kan både tolke og oversette, avslutter hun.

Next article