Home » Mangfold og inkludering » Ekspertene svarer på spørsmål om arbeidsinkludering
mangfold og inkludering

Ekspertene svarer på spørsmål om arbeidsinkludering

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Ingeborg Malterud, Spesialrådgiver – ansvarlig arbeidsgiverkompetanse i NHO har formulert spørsmål til ekspertbedriftene.

Charlotte Mæhlum,Avdelingsleder arbeidsforberedende trening, Arba AS

Hvordan arbeider dere for å koble dere på relevante samarbeidspartnere i norsk næringsliv?

– Arba er medlem i Næringslivets Hovedorganisasjon og med i «Ringer i vannet». Dette gir oss tilgang til 500 avtaler inngått i Oslo og Akershus med samfunnsbevisste NHO virksomheter.

Veiledere og våre næringslivskontakter arbeider kontinuerlig med å inngå relevante samarbeidsavtaler med bedrifter som ønsker å rekruttere ansatte gjennom vår bedrift.

Hvilke forutsetninger er viktigst med tanke på å velge relevante kandidater til rett bedrift?

– Optimal jobbmatch krever:

•  Rask tilgang til  rett arbeidsgiver og bedrift

•  God innsikt i deltakers yrkesmål, uformelle og formelle kompetanser, forutsetninger og   ressurser, bistandsbehov, personlige behov, arbeidsevne med mer.

•  Være tydelig overfor deltakeren om hva som kjennetegner arbeidsgiver, krav og forventninger i forbindelse med arbeidsutprøvingen.

Opplever du at det er særskilte bransjer der inkluderingspotensialet er særlig stort? Bransjer der dere opplever ev barrierer?

– Vi opplever at mange av våre samarbeidspartnere ønsker å ta samfunnsansvar. Det er også vår erfaring at de aller fleste bedrifter og virksomheter ønsker å bidra i inkluderingsarbeidet. Vår erfaring er at de aller fleste bransjer er positive til inkludering.


Hva får norske bedrifter igjen for å samarbeide med dere? Følger dere opp etter en oppfølgingsmetodikk?

– Arba benytter som hovedregel ordinært arbeidsliv i inkluderingsarbeidet, og vi samarbeider tett med ordinære virksomheter i de forskjellige tiltakene vi leverer. Forskning viser at metoder som Supported Employment (SE) og Indivudual Placement Support (IPS) har gitt gode resultater i å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet, særlig de med helsemessige utfordringer og redusert arbeidsevne. Et gjennomgående prinsipp i disse metodene er at deltakerne raskt skal ut i en relevant ordinær jobb og følges opp i en reell jobbsituasjon.

Arba AS
926 82 777
www.arba.no

Elisabeth Erlandsen, Adm.direktør, Spir Oslo


Hvordan arbeider dere for å koble dere på relevante samarbeidspartnere i norsk næringsliv?

– Som medlemsbedrift i NHO er vi partner i RIV (Ringer i Vannet) og bruker de metodiske verktøyene som er utviklet i RIV-fellesskapet. Vi jobber kontinuerlig og systematisk for å finne rett arbeidsgiver til våre kandidater og visa versa. Vi har flere hundre arbeidsgivere i porteføljen vår og de følges opp jevnlig.

Hvilke forutsetninger er viktigst med tanke på å velge relevante kandidater til rett bedrift?

– Rett kandidat til rett stilling! Det er svært viktig at begge «er kartlagt» i forhold til den enkeltes forventinger til hva som skal gjøres i stillingen og hvordan det kan løses. Like viktig er relevant oppfølging hos arbeidsgiver fra våre jobbkonsulenter, når det er ønsket og avtalt.  

Opplever du at det er særskilte bransjer der inkluderingspotensialet er særlig stort? Bransjer der dere opplever ev barrierer?

– Bransjer med behov for arbeidskraft har større inkluderingsvilje og potensiale. Mange arbeidsgivere er velvillige, dersom vi har rett kandidat til en potensiell stilling, spesielt de som har en relasjon med oss. Svært viktig med oppfølging både arbeidsgiver og –taker, og at mulighet for endring/avslutning er tilstede for begge parter.


Hva får norske bedrifter igjen for å samarbeide med dere? Følger dere opp etter en oppfølgingsmetodikk?

– Vi holder det vi sier at vi skal gjøre. Grundig kartlegging av kandidatene våre og av potensielle arbeidsplasser og med oppfølging (RIV-metodikk). Alt er systematisk og godt planlagt. Vi er tilgjengelige og kommer på forespørsel og følger opp alle avtalte møter.

Spir Oslo
900 67 777    
www.spiroslo.no


Neste artikkel