Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Kunnskapsbasert naturforvaltning for å løse naturkrise og klimakrise
Sponset

Rent drikkevann, mat, råstoff til kreftkurer og byggematerialer. Eller hva med binding og lagring av CO2, pollinering, flomdemping, rassikring og nedbrytning av alle døde planter og dyr? Vi tar alt dette for gitt, ikke sant? Men hvem bør vi takke for dette? Jo, de 43 000 kjente hjemmehørende artene i Norge og økosystemene de er en del av.

Ulrika Jansson

Økolog med doktorgrad og kommunikasjonsansvarlig i Biofokus

Naturpanelet IPBES slår fast av vi er midt i en naturmangfoldkrise, på lik linje med klimakrisen. Da trenger vi et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag i naturforvaltningen, som sikrer at løsninger på den ene krisen ikke forverrer den andre.

Intakte myrer er et gigantisk karbonlager som samtidig hindrer flom og huser et spesielt biologisk mangfold. Ville bier, humler og blomsterfluer utfører helt gratis pollinering av matplantene våre, når de ikke er i de sjeldne blomsterengene og de artsrike veikantene.

Ødeleggelse av myr, av insektenes levesteder og av andre areal som gir oss naturgoder vil kunne koste oss dyrt. Kunnskapsbasert naturforvaltning forutsetter relevant kunnskap om arealene, og at kunnskapen brukes når beslutninger skal tas.

Den verdifulle skogen

Skogen gir oss mange naturgoder, og vi mennesker ønsker å bruke den til så mangt. Den skal bidra med byggematerialer, papir, biobrensel og kjemiske stoffer. Du har vel hørt at alt man kan lage av olje, kan man også lage av tre?

I skogen bor seksti prosent av alle arter som finnes i Norge, og nesten halvparten av de truete artene, i tillegg binder og lagrer skogen CO2. Skogen renser vann og hindrer næringsstoffer i å forurense vann og vassdrag. Og den gir både barn og voksne fantastiske opplevelser på tur. Men kan vi få alt dette, samtidig?

Biofokus kartlegger norsk natur. Les mer her!

Viktige prioriteringer

Det er behov for en omfattende og veloverveid prioritering. Et helhetlig kunnskapsgrunnlag må på plass og dette må brukes. Vi skal fortsatt drive skogbruk. Skog vil fortsatt gå tapt til vei og andre samfunnsnyttige formål. Men andre naturgoder enn trevirke trenger sterkere fokus når naturkrisen og klimakrisen skal løses samtidig.

Vi må vite hvor de viktigste skogene for biologisk mangfold og andre naturgoder befinner seg, slik at myndigheter og skogeiere får et best mulig grunnlag for å prioritere om en skog skal få stå eller hugges.

Det haster å ta grep

Atmosfæren skiller ikke på CO2 fra fossile eller fornybare kilder, og klimakrisen krever at vi hindrer nye karbonutslipp. La oss si at vi har ti til tjue år på oss til å løse både klimakrisen og naturkrisen.

Kun opp mot en firedel av karbonet i trærne vi hogger bindes i varige produkter etter hogst. Det meste av karbonet er ute i atmosfæren i løpet av få år. CO2 lekker ut fra bakken på hogstflatene, hogstavfallet brytes ned og mye av trevirket blir til brensel og emballasjeprodukter. Det tar lang tid før de nye trærne som plantes på hogstflaten binder karbon av betydning, samtidig som den gamle skogen fortsetter å lagre karbon dersom den får stå.

Vi kan også legge til at godt over åtti prosent av de truede artene i skog er truet av industriskogbruket. Som felles løsning på klima- og naturkrise framstår vern av skog som en stadig bedre løsning.

Biologisk mangfold

Dette er ikke til hinder for skogbruk i seg selv. Vi må bare sikre at vi ikke hugger den skogen som skal redde oss fra naturkrisen, den som har størst verdi for mangfoldet, klimaet, drikkevannet, rassikringen og naturopplevelsene. Til dette trenger vi et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag.

Biologene i BioFokus har kartlagt biologisk mangfold i skog og andre økosystemer for miljømyndighetene i snart tretti år, og er blant landets mest erfarne biologer. BioFokus hjelper derved samfunnet med å finne de sjeldne artene og avgrense de intakte økosystemene. Sammen med kunnskap fra andre aktører kan vi kartfeste og beskrive hvilke naturgoder naturen bidrar med. Slik kan beslutningstakere på alle nivåer ta kunnskapsbaserte valg basert på helhetlig kunnskap om de økosystemene de forvalter.

Tenk på framtiden, tenk helhet, tenk økosystem. Slik får vi løst både klimakrisen og naturkrisen samtidig.

Biofokus samler og formidler informasjon om biologisk mangfold. Les mer her!

Tekst: Ulrika Jansson, Økolog med doktorgrad og kommunikasjonsansvarlig i Biofokus

Next article