Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Fra fremragende forskning til ny livsvitenskapsindustri
Livsvitenskap

Fra fremragende forskning til ny livsvitenskapsindustri

Foto: Unsplash

Norge har mange fremragende forskere innenfor livsvitenskap, men vi har behov for at flere forskningsmiljøer bidrar til å skape innovasjoner og nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet.

Livsvitenskaplig forskning gir oss kunnskap om liv, økosystemer, helse, og vekselvirkning mellom dyr, menneske og miljø. Livsvitenskap og bioteknologi er avgjørende for grønn verdiskaping, fornybar energi og grønn teknologi. Regjeringen har i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning en ambisjon om at livsvitenskap skal være en viktig næring for Norge i fremtiden.

Benedicte Løseth 

Områdedirektør, Forskningsrådet 

Innovasjoner til nytte for samfunnet

Forskningsrådet støtter mange av de beste forskerne og forskningsmiljøene i alle faser av forskningsprosessen; fra nysgjerrighetsdrevet langsiktig grunnforskning til innovasjoner til nytte for samfunnet.

Norge har mange glimrende forskningsmiljøer, og innenfor livsvitenskapen er avstanden mellom den langsiktige grunnleggende forskningen og anvendelsen ofte kort. Det er en rekke eksempler på at forskere og forskningsmiljø har etablert nytt næringsliv basert på sin forskning.  Likevel har vi behov for at flere Norske livsvitenskapmiljøer bidrar til å skape innovasjoner og nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet.

Foto: Unsplash

Ekspertise på tvers av fag og teknologier

Forskningsrådets senterordning for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og senter for Digitalt Liv Norge (DLN), er eksempler på satsninger med mål om økt innovasjon og verdiskapning fra offentlig finansiert forskning (se faktaboks). SFI’er innen livsvitenskap studerer blant annetbionedbrytbar plast til marine applikasjoner, innovativ behandling av hjertesykdommer og bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien. Prosjekter tilknyttet DLN studerer blant annet genomet (arvematerialet) til mange tusen arter for å forstå og bevare biologisk mangfold, nye typer antibiotika i marine organismer, utnyttelse av trevirke til produksjon av drivstoff og utvikling av en helt ny type mikroskop for å kunne se bittesmå (nano-skala) forandringer i cellene i respons på sykdom og medisinsk behandling. Forskningstemaene i senterne favner bredt og har til felles at de har ekspertise på tvers av fag og teknologier.

Livsvitenskaplig forskning vil være helt sentral i fremtiden, og vi i Forskningsrådet vil fortsette å være en pådriver for at Norge skal kunne utvikle nye produkter, tjenester og ny livsvitenskapsindustri bygget på forskningsbasert kunnskap.

FAKTA

Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI): Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom bedrifter som er aktive innen forskning og utvikling og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. Senterne skal styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom forskningssamarbeid med forskningsinstitusjonene for å adressere næringslivets langsiktige behov og utfordringer. 

Senter for Digitalt Liv Norge: Forskningsrådet har siden 2016 finansiert et nasjonalt senter for bioteknologi (DLN). Senteret har spesielt unge forskere som målgruppe og har tilknyttede forskningsprosjekter over hele landet. Prosjektene tilknyttet DLN har som fellesnevner at de er tverrfaglige og omfatter en enorm mengde data som skal analyseres, tolkes og tilgjengeliggjøres. DLN har gjennom sin forskerskole og prosjekter, bidratt til utvikling av en kultur for samfunnsansvarlig forskning, deling og håndtering av data, samarbeid på tvers av fagområder og prosjekter og kommersialisering, innovasjon og industrisamarbeid.

Next article