Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Felles utfordringer gir nye partnerskap: Roche og UiO går sammen for å øke innovasjonstakten innen medisin
Sponset

Roche, et av verdens største bioteknologiselskap, og Universitetet i Oslo (UiO) ser store muligheter og gjensidige gevinster av samarbeid på flere områder. Nå går de i bresjen for å styrke samarbeidskulturen mellom næringsliv og akademia.

– Nye typer partnerskap er nødvendig dersom vi skal løse utfordringene helsetjenesten står overfor, sier Kristin Krogsrud, Healthcare System Partner i Roche.

– Det har alltid eksistert skiller mellom akademia og næringsliv, men i senere tid har vi sett så mange gode eksempler på at innovasjonen blomstrer i dette skjæringspunktet, at vi har valgt å utforske mulighetene, forteller visedekan for innovasjon og internasjonalisering, Hilde Nebb, professor ved Det medisinske fakultet, UiO. Hun viser blant annet til selskapet Vaccibody. Det er et internasjonalt selskap som springer ut fra grunnforsknings-miljøene ved UiO, og som videreutvikler sine produkter i nært samarbeid med Roche.

– I dag arbeides det mer tverrfaglig og mellom sektorer enn tidligere, som også bidrar til innovativ tenkning. Det etableres innovasjons-økosystemer rundt oss, og næringslivet ønsker å tilegne seg mer av kunnskapen akademia sitter på. Vi trenger rollemodeller og kompetanse om å ta kunnskap i bruk. Gjennom samarbeid med næringslivet styrker vi vår innovasjonskultur og vi får frem synergier ved å jobbe side om side, sier Nebb. Samarbeidet med Roche er viktig for å få til dette og er et viktig skritt i riktig retning for å minske gapet mellom næringsliv og akademia.

Praktikant-suksess

Ifølge Nebb har man også lykkes svært godt med en ordning der medisin- og helsefagstudenter gis en praksisperiode i legemiddelindustrien, som gjør at både næringsliv og akademia tilføres nytt tankegods.

– Flere som har vært i sommerpraksis har også fått forlenget engasjementet i ettertid, så dette er noe vi kommer til å følge opp. Slike ordninger kommer ikke i konflikt med behovet for å bemanne helsevesenet. Tvert imot er et karriereløp langt, og for eksempel vil en lege ofte krysse disse grensene, og ta med seg kunnskapen, forklarer hun, og får støtte av Christian Bindesbøll, Country Medical Manager i Roche:

– Avtalen med UiO er spennende fordi den fremmer et tettere samarbeid mellom akademia og næringsliv, der vi kan finne nye synergier og plattformer for kompetanseutveksling og samarbeid. Vi håper dette bidrar til flere felles vitenskapelige prosjekter og vi ønsker å bidra med vår ekspertise i blant annet undervisning og som mentorer, sier Bindesbøll.

Han mener det har vært svært nyttig å ha studenter fra medisin og helseøkonomi på sommerpraksis.

– Gjennom sitt seks uker lange opphold i Roche har de bidratt med å generere kunnskap som kan være viktig for at pasienter skal få tilgang til nye behandlinger. Til gjengjeld har studentene fått ny innsikt i hvordan industrien jobber med innovasjon og forskning, sier Bindesbøll. Han roser Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI), som er initiativtaker til programmet.

Bindesbøll forteller at Roche har et bredt samarbeid med flere forskningsmiljøer som arbeider med kliniske studier og akademiske prosjekter.

En partner for helsetjenesten

Kristin Krogsrud er Healthcare System Partner i Roche:

– Vi gjør nå endringer både i organisering og arbeidsmetoder for å bli en enda bedre partner for helsevesenet i fremtiden. Målet er å intensivere forskningsinnsatsen for å kunne tilby enda flere innovative legemidler og helseløsninger, og samtidig sørge for at innovasjonene gir mest mulig verdi for både pasienter, helsetjeneste og samfunn, sier Krogsrud.

Hun forteller at Roche har utstrakt virksomhet innen diagnostikk, legemidler og digitale helseløsninger, og jobber for at ny medisinsk teknologi skal komme flest mulig pasienter til gode, raskest mulig.

– For å greie å løse våre felles helseutfordringer på en bærekraftig måte, er vi avhengige av langsiktige offentlig-private samarbeid mellom akademia, helsetjeneste, brukere og private selskaper, slik at vi sammen kan utvikle gode løsninger for å møte utfordringene. Avtalen vi har med UiO er derfor viktig og danner et godt utgangspunkt for dette fremover, sier hun.

Krogsrud opplever at samarbeidet mellom offentlige og private aktører på helsefeltet har tatt en ny, positiv retning de siste årene.

– Det er en tydelig kulturendring på gang, noe som er svært positivt og nødvendig for å kunne hente ut verdipotensialet. CONNECT-samarbeidet er et av de fremste eksemplene på dette, der målet er at norske kreftpasienter skal få tilbud om rutinemessig gentesting og mer persontilpasset kreftbehandling. Gjennom dette offentlig-private samarbeidet utvikles også forslag til nye innkjøpsordninger for persontilpasset kreftmedisin og det arbeides med å forbedre mulighetene for innsamling og bruk av helsedata. Også i dette samarbeidet er UiO sin rolle som pådriver sentral, og jeg håper det inspirerer til tettere samarbeid også på andre områder i helsevesenet, avslutter Krogsrud.

Av Jarle Petterson

Next article