Home » Kvinner i karrieren » Vi har en jobb å gjøre
Kvinner i karrieren

Vi har en jobb å gjøre

Lubna Jaffery, kultur- og likestillingsminister. Foto: Ilja C. Hendel

Kvinner i Norge tjener mindre enn menn. Vi får mindre i pensjon. Kvinner eier mindre enn menn. I sju av ti aksjeselskap er det kun menn i styret.

For regjeringen er det et mål å minske forskjeller mellom folk. Vi vil at mennesker skal ha like muligheter, at de skal kunne være selvstendige og ha friheten til å leve gode liv. Økonomisk frihet henger tett sammen med likestilling, og flertallet av norske kvinner har på den måten foretatt en enorm reise i løpet av et par generasjoner.

Vi er ikke lenger bundet til hjemmet for å ta oss av barn og hjem. Vi har egen lønn.

Vi utdanner oss mer, og får gode karakterer, men likevel tjener vi mindre enn menn. Noen har vondt for å tro akkurat det, og det er riktig at noe av lønnsforskjellen lar seg forklare med valg av bransje, lederjobber og annet. Men det er altså slik i Norge at en mann og en kvinne med samme utdanning i samme jobb har ulik lønn. Det finnes en uforklart lønnsforskjell og det er fortsatt damene som tjener minst.

Undersøkelser viser at også innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, skeive og personer med funksjonsnedsettelse er lite fornøyde med egen økonomisk situasjon sammenlignet med majoriteten.

Samfunnsproblem

Når du ikke har råd til å betale regninger og utgifter, mister du makt over eget liv.
For eksempel kan økonomi gjøre at du må bli i et forhold du egentlig vil ut av.  Kanskje er forholdet til fare for deg og dine barns liv og helse.

Vold mot kvinner er et alvorlig samfunnsproblem i Norge. Kvinner er mest utsatt for gjentatt vold, vold i nære relasjoner, voldtekt, seksuelle overgrep og digitale seksuelle krenkelser. Vi må gjøre mer for å beskytte kvinnene.

Vi vil at menn og kvinner skal føle seg like trygge – både ute i samfunnet, og i hjemmet. Det er det som er likestilling og der har vi en jobb å gjøre.

For både i arbeidslivet, når vi lager lover og når vi utformer politikk må vi ha med oss en bevissthet om kjønn, roller, normer og tradisjoner.

Derfor jobber regjeringen systematisk med likestilling. Vi holder blant annet på med en strategi for likestilling mellom kvinner og menn. Med det ønsker vi et koordinert løft for å hindre vold og seksuell trakassering, oppnå frihet fra æresrelatert vold, færre kjønnsdelte utdanningsvalg, og et likestilt arbeidsliv – blant annet.

Likestilling er mulig

Økonomisk likestilling er mulig. Men da må vi ikke bare tenke det. Vi må gjøre. 

Derfor går regjeringen inn for kjønnskvotering i styrer i større aksjeselskap og foretak. Derfor forplikter vi større bedrifter til å kartlegge lønnsforskjeller gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten. Derfor har vi styrket retten til heltid. Derfor vi innrettet velferdsstaten med foreldrepermisjon, foreldrekvote og rimelige barnehageplasser.

Likestilling er et politisk valg som vi må ta hele tiden. Igjen og igjen.

8. mars er en god dag til å gjøre opp status og finne ut hvor det trengs en ekstra innsats.  Jeg lover som likestillingsminister å stadig jobbe videre for å utjevne forskjeller og oppnå bedre balanse der det trengs. God 8. mars!

Innlegg ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Neste artikkel