Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Status likelønns- og likestillingsindikatorene 2021
Sponset

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2021.

1. Andel kvinner i finansnæringen

Andelen kvinner i finansnæringen er nå sunket til 46 prosent, ned tre prosentpoeng siden forrige måling. Det er blant de under 55 år at andelen er lavest, med henholdsvis 45 prosent opp til 39 år og 44 prosent opp til 54 år. I aldersgruppen over 55 år er antallet kvinner og menn likt. En av forklaringene til denne utviklingen kan være det store kompetanseskiftet næringen står oppe i.

– Økt krav til utdannelse og stor etterspørsel etter særlig teknologer, der det hittil har vært flest menn på studiene, har bidratt til at mange menn rekrutteres inn i næringen. Innenfor kontoryrkene har det historisk sett vært flest kvinner, og når det blir stadig færre kontoryrker går andelen kvinner i næringen ned som helhet, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

2. Andel med høyere utdanning

Utdanningsnivået i næringen har økt over lengre tid både for menn og kvinner, men raskest blant kvinner de senere årene. I 2021 var andelen kvinner med fullført utdanning på høyskole eller universitetsnivå 64 prosent, mot 72 prosent av blant menn. I 2020 var andelen henholdsvis 62 og 71 prosent. Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene er større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer, men det vil trolig jevne seg ut på sikt.

3. Likelønn

Kvinner i finans tjener i gjennomsnitt 143 760 mindre enn menn i 2021, det vil si 17 prosent mindre. Kvinners gjennomsnittlige årslønn utgjorde 83 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn innen tariffområdet for finans i 2020.  Lønnsforskjellene er mindre for mer sammenliknbare grupper, men likevel stort sett i kvinners disfavør. Lønnsgapet som har oppstått i næringen sett under ett, skyldes i hovedsak strukturelle trekk ved at kvinner og menn har ulike stillinger og posisjoner.

– Sammenliknet med de fleste andre forhandlingsområder er lønnsforskjellene større innen finans. Det har likevel vært en forbedring siden 2009, sier Opdal Kerr.

4. Kvinneandel i ledelse og ulike yrker

I 2021 var 25 prosent av administrerende direktører i finansnæringen kvinner. Det har vært positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, men andelen er fremdeles for lav. Samlet var 2150 kvinner ansatt i lederstillinger, mot 4300 menn. Andelen kvinner i akademiske yrker har sunket fra 44 til 43 prosent i 2021. I 2015 var denne andelen 46 prosent. Det er 49 prosent kvinner i høyskoleyrker, også her ned ett prosentpoeng siden forrige måling. Andelen kvinner er høyest innen kontoryrker. Dette er en yrkesgruppe som har blitt redusert over det siste tiåret.

5. Andel kvinner i deltid

Alder avgjør deltid. Antallet som jobber deltid i finans, er lavt i forhold til andre næringer. I 2021 jobbet ti prosent av kvinnene og seks prosent av mennene i finansnæringen deltid. Det er henholdsvis ned to prosentpoeng for kvinnene og ett prosentpoeng for menn. Deltidsandelen i finans har også gått ned over lengre tid. Det er de eldste kvinnene som jobber mest deltid. I tillegg er deltid utbredt blant ansatte av begge kjønn under 25 år som typisk jobber ved kunde- og callsentre. Deltid er minst vanlig i småbarnsfasen.

6. Andel fedre i foreldrepermisjon

97 prosent av de som ble fedre i årene 2010-2018 tok ut foreldrepenger de påfølgende årene, en økning fra 93 prosent fra forrige måling. Ifølge NAV tar de fleste fedre nøyaktig ut det antallet dager som fedrekvoten utgjør. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart.

7. Kvinner i finansrelevant utdanning

I 2021 var 29 prosent av søkerne til studier i informasjonsteknologi jenter, en økning fra 26 prosent i 2018. For teknologi og ingeniørfag har andelen kvinnelige studenter økt fra 27 prosent i 2018 til 31 prosent for 2021. Kjønnsfordelingen blant søkerne er klart jevnere ved økonomiske og administrative studier. På medie-, juss- og samfunnsstudiet er kvinner i flertall. Få kvinner i teknologistudier kan forverre lønnsgapet. Finansnæringen har de senere årene rekruttert inn mange ansatte med kompetanse innenfor teknologi og digitalisering.

– Kvinner er dessverre i klart mindretall på studier innenfor informasjonsteknologi og ingeniørfag, men vi ser en positiv utvikling. Håpet er at dette på sikt skal bidra til flere kvinner inn i de høyere lønnede stillingstypene i finansnæringen, slik at det både bidrar til at andelen kvinner øker og at lønnsgapet lukkes.

Hva har finansnæringen blitt bedre på?

  • Lønnsgapet fortsetter å minke.
  • Større andel kvinnelige ledere innen finansnæringen.
  • Økt utdanningsnivå blant kvinner – utdanningsgapet tettes.
  • 97 prosent av fedrene tar foreldrepermisjon.

Hva er utfordringene fremover for finansnæringen?

  • Kvinneandelen synker i alle aldersgrupper.
  • Andelen kvinnelige akademikere synker.
  • For få jenter studerer teknologi – det kan forverre lønnsgapet. Her må bedriftene i finans jobbe for å få tak i de kvinnelige teknologene.

Fakta om likestillingsindikatorene i finansnæringen

Likestillingsindikatorene er et samarbeid mellom Finans Norge og Finansforbundet.

Indikatorene er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk for hele finansnæringen og Teknisk beregningsutvalg.

Tekst: Finans Norge

Next article