Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Jobber for bedre kjønnsbalanse blant ledere i finansbransjen
Kvinner i karrieren

Jobber for bedre kjønnsbalanse blant ledere i finansbransjen

Foto: Mikkel Becker Aakervik, Thought Leader Global Media

Det er en kjensgjerning at det er en overvekt av menn i toppledelse og i styrer. Denne kjønnsubalansen arbeider «Kvinner i Finans Charter» med å jevne ut.

Næringsstudien CORE, som utføres av Institutt for samfunnsforskning, avdekker at det fortsatt er tydelige kjønnsforskjeller i inntekt, karrieremønstre og representasjon i toppstillinger, spesielt blant ansatte med barn.

– Dette er en universell problemstilling i de fleste bransjer. Problemstillingen gjelder også i finansbransjen, selv om det er store sprik innad. For eksempel står det best til innen bank og forsikring, mens kvinneandelen i lederstillinger innen megling og forvaltning er langt lavere, sier Turid Solvang som leder Kvinner i Finans Charter.

Turid Solvang


Leder for Kvinner i Finans Charter 

Med inspirasjon fra Storbritannia

Det var Turid Solvang og Alexandra Morris, investeringsdirektøren i SKAGEN Fondene, som tok initiativet til Kvinner i finans charter, etter inspirasjon fra «Woman in Finance Charter» i Storbritannia.

– Hensikten er å bidra til å øke kvinneandelen i ledende posisjoner og spesialistfunksjoner i norsk finansnæring, forklarer Solvang.

Charteret oppmuntrer bedrifter til å forplikte seg til fire prinsipper: Å ha et dedikert medlem i ledergruppen ansvarlig for kjønnsbalanse, å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner, å reflektere fremgang mot målene i godtgjørelsen til ledergruppen, samt å årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside​.

– Bedriftene tilpasser arbeidet ut fra sine egne forutsetninger. Det betyr for eksempel at noen setter mål som gjelder for ett eller flere år fremover, mens andre syns det er mer aktuelt å lage progressive mål. Det er opp til hver enkelt virksomhet hvordan de arbeider med å jevne ut kjønnsbalansen. Målsettinger og status rapporterer til oss årlig, slik at vi kan følge utviklingen i de bedriftene som har signert charteret. I fjor høst publiserte vi en statusrapport, og den første framdriftsrapporten til Kvinner i Finans Charter ble publisert i september. Vi forventer at det vil gå noen år før vi kan se full effekt av arbeidet som gjøres ute i bedriftene. Erfaringene fra Women in Finance Charter, som ble etablert i Storbritannia i 2016, er at de ser en stor fremgang blant virksomhetene som har signert, og det regner vi med å se i Norge også når vi får gjort målinger over flere år, fortsetter Solvang. Vi ser allerede nå at våre signatories har en høyere andel kvinner i toppledelsen enn bransjen for øvrig.

En plattform for erfaringsutveksling

I tillegg til å oppmuntre bedriftene til å jevne ut kjønnsbalansen inviterer  Kvinner i Finans Charter virksomhetene til dialogmøter og samlinger, både fysisk og digitalt. Der kan de som har signert utveksle erfaringer og beste praksis seg imellom, noe som har vist seg å være svært nyttig og som mange har satt pris på.

– Initiativet vårt har blitt svært godt mottatt av finansnæringen. Vi opplever et stort engasjement og vilje til å bidra til endring i bransjen.  Nå gjelder det å holde trykket oppe og videreutvikle arenaer for utveksling av erfaringer og beste praksis, slik at vi sammen kan få til en finansbransje i kjønnsbalanse avslutter Turid Solvang.

Dette er Kvinner i Finans Charter

Kvinner i Finans Charter er et norsk initiativ som er modellert etter det britiske Women in Finance Charter fra 2016. Formålet er å bidra til å øke andelen kvinner i lederstillinger og spesialistfunksjoner i finansnæringen. Kvinner i Finans Chartereies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening, samt initiativtakerne Alexandra Morris og Turid Elisabeth Solvang.

Les mer på kvinnerifinans.com

Av Tom Backe

Next article