Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Forebygg overgrep, styrk folkehelsen
Sponset

– Seksuelle overgrep og psykisk uhelse er tett sammenvevd, og virkningene av disse overgrepene strekker seg langt utover de individuelle ofrene,  sier Line Kolstad Rødseth, generalsekretær i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO).

– Med mange som ender utenfor samfunnet på grunn av erfaringer med seksuelle overgrep, er det tydelig at overgrepene har dyptgripende samfunnsmessige og helsemessige konsekvenser. Dette fordi seksuelle overgrep er tett sammenknyttet med psykisk uhelse, der ofrene ofte opplever alvorlige og langvarige psykologiske reaksjoner. For noengår disse reaksjonene over i kliniske diagnoser, og dermed blir overgrepene ikke bare et individuelt anliggende, men også et omfattende folkehelseproblem, fastslår Line Kolstad Rødseth.

Line Kolstad Rødseth

Generalsekretær i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)

Hun er generalsekretær i  Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), en interesseorganisasjon med formål om å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen i samfunnet. Rødseth forklarer at mange som blir utsatt for overgrep vil oppleve psykiske reaksjoner som isolasjon, angst, og depressive symptomer, som er normale reaksjoner på slike abnormale hendelser. Imidlertid kan utsatte oppleve at disse reaksjonene forblir, noe som kan føre til utvikling av psykiske lidelser, spiseproblematikk og rusavhengighet, på grunn av ubearbeidede traumer.

Stor økning de siste årene

– Seksuelle overgrep utgjør et kritisk problem for folkehelsen. Vi er bevisste på at det eksisterer et mørketall og at forskningen er begrenset, spesielt når det gjelder de som er arbeidsuføre eller de som har tatt sine egne liv som følge av overgrep. Det er mange som lever med diagnoser som ofte er tett knyttet til erfaringer med seksuelle overgrep, legger hun til. Hun viser til nyere forskning hvor det kom frem at en av fem kvinner hadde opplevd voldtektm en dobling siden 2014. Omfanget av vold og seksuelle overgrep i befolkningen er høy.

– Frekvensen av seksuelle overgrep synes å ha økt, legger hun til og forteller at det er en tydelig sammenheng mellom seksuelle overgrep og arbeidsuførhet senere i livet. Enda et eksempel på de samfunnsmessige implikasjonene knyttet til ubearbeidede traumer for de utsatte.

Det er mange som lever med diagnoser som ofte er tett knyttet til erfaringer med seksuelle overgrep.

– Flere behandlingsenheter må til

Rødseth opplyser at et av fokusområdene i LMSOs arbeid er å heve kompetansenivået om seksuelle overgrep i helsevesenet for å sikre en mer kunnskapsbasert  behandling av de utsatte. Hun fremhever også behovet for flere spesialiserte traumeenheter, lik Modum Bad, og et økt antall regionale traumeenheter, som for eksempel REFT i Trondheim, for å gi tilpasset hjelp og støtte.

– LMSO etterlyser også sterkere finansiering av lavterskeltilbud, som DIXI og NOK- sentrene,  som for tiden strever med å møte behovene til ofrene på grunn av mangel på ressurser, legger hun til og forteller at organisasjonen arbeider for bedre tilgang til kvalitetsbehandling og langvarig støtte for de som sliter med psykiske reaksjoner eller lidelser som følge av overgrep.

– Ved å forebygge seksuelle overgrep, forebygger vi også psykisk uhelse. Seksuelle overgrep fører til alvorlige psykiske konsekvenser for mange, og ved å forebygge at overgrep skjer og ved å gi adekvat behandling til usatte, har vi muligheten til å forme et samfunn med bedre mental helse og en robust folkehelse, avslutter Rødseth. 

ERFARING, FAG OG FORSKNING – HÅND I HÅND

LMSO mener at samarbeid mellom erfaringsformidlere, fagfelt og forskning er avgjørende på flere måter. Det er særlig viktig for å sikre en helhetlig formidling av kunnskap og kompetanse om forebygging, avdekking og oppfølging av overgrepsutsatte mennesker.

Les mer om LMSO på lmso.no

Av Kristian Fabrizio

Next article