Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Vi må sikre bygg og infrastruktur for kommende generasjoner
Kritisk infrastruktur

Vi må sikre bygg og infrastruktur for kommende generasjoner

Liv Kari Skudal Hansteen, Administrerende direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har gjennomgått Norges kommunale- og fylkeskommunale bygg, veier og vann- og avløpsanlegg. Tilstand, behov og fremtidsutsikt de neste ti årene er vurdert.

Ikke bare representerer disse byggene og infrastrukturen store verdier i seg selv, men det får store konsekvenser for innbyggernes helse og sikkerhet. For det å få friskt vann i springen, ikke bli syke av byggene våre og komme seg trygt til og fra jobb, skole og barnehage, er noe vi tar for gitt, men dessverre viser RIFs undersøkelser at det kan vi ikke lenger. 

Vedlikeholdsetterslep

RIF rapportene «State of the Nation» avdekker nemlig et vedlikeholds- og oppgraderingsbehov i norske kommuner og fylker på 1450 milliarder. Videre at vedlikeholdsetterslepet vil øke, hvis det ikke gjøres store endringer. Vurderingene de rådgivende ingeniørene har gjort, bekreftes av fageksperter fra NTNU.

Både funksjonalitet og pålitelighet til infrastrukturen og byggene er truet. Mest kritisk er det for fylkesveier som allerede er i dårlig forfatning. Når det gjelder kommunale bygg, er det kartlagt et behov for ekstraordinært vedlikehold. Hvis ikke, vil tilstanden bare forverres.

På dette området er det særlig barn og pleietrengende som vil bli hardest rammet. Mange skoler, barnehager og omsorgsboliger står i fare for å få enda dårligere inneklima som følge av blant annet råte og sopp. Når det gjelder drikkevann, er det avdekket at utskiftningstakten for vannforsyningsanleggene er så lav at det gir risiko for knapphet på vann og økt risiko for forurenset drikkevann. 

Må prioritere

De fleste kommuner og fylker må trolig belage seg på at det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Det vil derfor være helt sentralt å prioritere tøffere og samtidig å få mer ut av hver krone. For eksempel har RIF avdekket at små kommuner har dobbelt så mange kvadratmeter kommunale bygg, sammenlignet med store kommuner. Spørsmålet er om det er nødvendig. Samtidig har RIF også avdekket at overraskende mange kommuner og fylker rett og slett mangler oversikt over dagens tilstand på sine bygg, veier og vann- og avløpsanlegg. Over halvparten av landets videregående skoler mangler vedlikeholdsplan. Tilsvarende tall for kommunale skoler er 43 prosent. For fylkesveinettet mangler det en helhetlig behovsanalyse. Da er det vanskelig å vite om prioriteringene er riktig. 

Gode eksempler

Heldigvis finnes det flere gode eksempler der ute som flere kan lære av. Askøy kommune er Norgesmestere i vei-vedlikehold. Drammen kommune har en egen app for bestilling av kommunens arealer. Det fremmer mer effektiv bruk av arealene gjennom sambruk og muligheter for deling. Møre og Romsdals fylkeskommune tenker langsiktig. Her ser de ikke kun på investeringskostnadene, men hva det vil koste å drifte og vedlikeholde byggene sine på sikt. Østre Toten og Ås kommune har begge en forbilledlig håndtering av sitt vann- og avløpssystem. 

Det er mer lønnsomt å være føre- var enn etter- snar, for manglende vedlikehold er dyrt. Fremover blir det derfor viktig for politikerne å snu den negative trenden. Spesielt med tanke på klimaendringene. RIFs råd er derfor å skaffe seg oversikt og prioritere. Deretter å bruke offentlige anskaffelser som et strategisk verktøy. Still tøffe krav til leverandørene for å få løsninger som gir lavere drift- og vedlikeholdskostnader over år, er klimarobuste og klimavennlige og fremmer folkehelsen. Kompetanse og innovasjon er nøkkelen til å få de smarte, kostnadseffektive, helhetlige og bærekraftige løsninger, så spør en rådgivende ingeniør!

Av: Liv Kari Skudal Hansteen, Administrerende direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening

Next article