Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Hvordan står det til med våre felles verdier?
Kritisk infrastruktur

Hvordan står det til med våre felles verdier?

Liv Kari Skudal Hansteen, Administrerende direktør i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc

Å tenke seg et Norge uten brukbare veier, uten rent vann og elektrisitet, skolebygg eller universiteter, sykehus, flyplasser, fengsler eller jernbane, er ikke mulig.

«State of the Nation – Norges tilstand» er RIFs evaluering av situasjonen – vår helsesjekk av rikets fysiske tilstand. Rapporten skal gi et tydelig bilde på hvordan det står til, synliggjøre behov og mangler samt peke på løsninger for å sikre Norge en sterk rygg.

For offentlige bygg og infrastruktur er Norges ryggrad og helt avgjørende for at vi skal ha et velfungerende og verdiskapende samfunn.

– Offentlig bygg og anlegg er på samme måte som Oljefondet, vår felles formue, understreker Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF. Vi har beregnet verdien av denne formuen til over 7000 milliarder – som tilsvarer cirka 60 prosent av oljefondets verdier. Men i motsetning til oljefondet, finnes det ingen tverrpolitisk enighet, om hvordan disse verdiene skal sikres og forvaltes for dagens og fremtidige generasjoner.

– I 2010, da vi i RIF utga den første State of the Nation rapporten, var det ingen som hadde gjort en fullstendig oversikt av denne delen av vår felles formue, selv ikke myndighetene. Mye skyldes at forvaltningsansvaret den gang, som nå er fordelt mellom hundrevis av kommuner, ulike fylker, etater og offentlig foretak, er underlagt ulike målemetoder, sektorlover og krav, forklarer Skudal Hansteen.

Tolv samfunnskritiske områder

RIF ser det derfor som en viktig samfunnsoppgave å sette denne problemsstillingen på den politiske dagsorden. Rapporten tar for seg hele tolv samfunnskritiske områder, og ser på bygg og infrastruktur, inkludert energiområdet. Og dette har vært et omfattende dugnadsarbeid blant de rådgivende ingeniørfirmaene.

– Etter den første rapporten i 2010 begynte vi å se en større vilje til å kartlegge og snakke om vedlikehold. På noen områder så vi også at vedlikehold og fornyelse i større grad ble prioritert, det er gledelig. Men på noen viktige områder, som fylkesveiene eksempelvis, øker vedlikeholdsetterslepet kraftig viser en ny rapport vi lanserer i State of the Nation-serien i august, forteller Skudal Hansteen.

Fylkesveier er en av de få områdene som har fått karakter 2, som vil si at anlegget er i en dårlig forfatning ut fra dagens krav og behov, og funksjonaliteten er truet. Det kreves umiddelbar innsats for at ikke denne funksjonaliteten skal reduseres.

– Behovet for investeringer ble i 2021 estimert til 3 200 milliarder kroner. Dette tross for at det de siste årene – på flere områder, har vært bevilget rekordmye til vedlikehold og fornyelse. En god del skyldes prisjustering, men ikke alt. Det er et økende gap mellom investeringsbehov og faktiske investeringer spesielt ute i kommuner og fylker. For effektene av klimaendringene er brutal. Ingenting blir raskere og mer ødelagt av klimaendringer enn det som allerede er dårlig vedlikeholdt og ikke bygget robust, undertreker Skudal Hansteen.

Så hva er våre råd?

  1. Tenk bærekraft i alt som gjøres. Ad hoc løsninger viser seg å bli unødvendig dyrt og dårlig. 
  2. Sørg for tilstrekkelig og forutsigbar finansiering. Det er både bedre og billigere å være «føre- var» enn «etter-snar». Det er derfor viktig å planlegge langsiktig og sikre tilstrekkelig finansiering – for ingenting blir så dyrt som manglende planlegging og vedlikehold.
  3. Sist men ikke minst: Få mest ut av hver krone. Sett derfor konkrete mål som bidrar til økt brukernytte. Husk å måle underveis- uten det, vet en ikke om en er på riktig vei og eventuelt må gjøre endringer. Bruk markedet smart, still høye krav til leverandørene og sett krav til bærekraft, bruk av ny teknologi og innovasjon. Og bruk insentiver som gir økt verdi for samfunnet

– Tiden for handling er nå! For det blir dessverre ikke billigere å vente, men kun dyrere. Det viser State of the Nation-rapporten med all tydelighet. Det er derfor nødvendig at myndighetene tenker mer som de gjør med Oljefondet. De må etablere retningslinjer som sikrer en forsvarlig forvaltning og utviklingen av også denne delen av vår felles formue –nemlig offentlige bygg- og infrastruktur. Ikke bare for dagens generasjoner, men også for fremtidens generasjoner, avslutter Skudal Hansteen.

Next article