Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Hva om vi kunne sikre vannkvaliteten for nåværende og fremtidige generasjoner?
Sponset

Eurofins Environment Testing engasjerer seg i å oppfylle denne visjonen. Med et samarbeid som strekker seg fra kommuner til konsulenter, forskningsinstitutter og privatpersoner, tar de på seg oppgaven med å oppdage og kontrollere forurensning, alt for å bidra til et bedre miljø.

I hjertet av virksomheten ligger forskriftsmessige analyser. De undersøker drikke- og avløpsvann, forurenset grunn, bygningsmaterialer, biologiske materialer og mer, alt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

– Vi forstår de komplekse kravene forbundet med vann, og tilbyr analysepakker skreddersydd for å møte disse kravene, forklarer Beate Sjøberg, Business Unit Manager Contaminated Sites & Air.

Beate Sjøberg

Business Unit Manager Contaminated Sites & Air, Eurofins Environment Testing

Landsdekkende

– Straks noe skal bygges, gjenbrukes eller rives, foreligger det miljøkrav. Jevnlig hjelper vi kommuner med å teste vann og avløp, men bistår også konsulentselskaper, som jobber med et bredt spekter av problemstillinger, som forurensning, miljøovervåkning i vassdrag og innsjøer eller utvikling av løsninger. De ser gjerne på helheten, som overvanns-problematikk eller temperaturøkninger, og må ta prøver når de gjennomfører overvåkning eller har innført nye tiltak. Samtlige punkter inkluderer svært ofte laboratorieanalyser.

– Forurensning fra landbruks- og industriavløp har ført til stor tilførsel av nitrogen og fosfor i flere fjorder og vannforekomster. Vi har utvidet laboratoriekapasiteten til å håndtere disse prøvene på en effektiv og industrialisert måte. Det er viktig å ha kontroll på dette, for å begrense algevekst og oksygen, som igjen påvirker fiskelivet.

Analysetjenester

Eurofins Environment Testing Norway AS er markedsledende innen miljøanalyser. Vi har lang erfaring og høy kompetanse og tilbyr et bredt spekter av laboratorietjenester til blant annet industribedrifter, entreprenører, konsulenter og offentlige virksomheter.

– Drikkevannet i springen er gjenstand for regelmessige kontroller, i henhold til forskriftene, men det er også viktig å analysere kildene bak drikkevann og naturlige vannforekomster. Det er avgjørende å ha god kontroll på inngrep i naturen, for å begrense negativ påvirkning, forteller Sjøberg.

Eurofins hjelper også med mer enn kun analyser, ved å være en partner med gode løsninger for transport og bestilling av prøver, resultathåndtering, kurs og webinarer.

Nye fokusområder

– PFAS, også kjent som «evighetskjemikalier», per- og polyfluoralkylstoffer, har vært mye brukt i produksjon, klesimpregnering og teflon. Problemet er at noen av dem ikke er bra for miljøet, og i liten grad er nedbrytbare. Vi har sett en sterk økning av PFAS-testing de siste årene, innen både vann og jord, og forventer at fokuset på dette vil øke sterkt, som følge av oppdaterte veiledere og forskrifter. I forslag til revidert Water and Ground Water Directive er det kommet en ny vektet sum for PFAS-grenser, og vi har alt utviklet analysepakker som oppfyller dette kravet, klare for våre norske kunder.

Et annet område med økt etterspørsel, er mikroplast. I havet kan man finne plast og mikroplast i vannoverflaten, vannsøylen, innefrosset i arktisk is og på strender langs kysten.

I tillegg er mikroplast påvist i organismer på alle nivåer i næringskjeden. Mikroplast kan også spre miljø- og helseskadelige stoffer, både fordi plasten i seg selv inneholder slike, og fordi miljøgifter kan feste seg på mikroplastens overflate. Mikroplast kan derfor være en kilde til opptak av miljøgifter i organismer.

– Vi er veldig stolte av å ha flere internasjonale kunder, som sender mikroplastprøver til laboratoriet vårt i Bergen, som er Eurofins’ globale kompetansesenter på mikroplast, sier Sjøberg.

– En siste ting vi er ekstra oppmerksomme på, er såkalt eDNA (environmental DNA), der vi tester for tilstedeværelse av arter i ulike miljø. Endringer i naturbalansen, for eksempel som følge av temperaturendringer eller andre inngrep, kan endre artssammensetningen, og eDNA-analyser av vann kan være til god hjelp i avdekkingen av fravær og nærvær av uønskede og truede arter. Salamander og elvemusling er eksempler på fredede arter, der vi ser økt etterspørsel etter analyser. Målet er å være den mest tilgjengelige partneren for alle som har behov for å analysere vann, jord, sedimenter og luft, avslutter Beate Sjøberg.

Eurofins Environment Testing er Norges ledende laboratorium innen miljøtesting og leverer analytiske tjenester til kunder over hele Norge.

Les mer på eurofins.no/environment-testing

Av Jarle Petterson

Next article