Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Beredskap må bygges i fredstid
Kritisk infrastruktur

Beredskap må bygges i fredstid

Agnes Aaby Hirsch, seniorrådgiver i NSM, og jobber med sikkerhetsfaglig råd. Foto: NSM

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i kraftig endring. NSMs sikkerhetsfaglige råd er å tenke helhetlig sikring og prioritere tiltak som sikrer et motstandsdyktig Norge.

Sammensatte trusler visker i stadig større grad ut skillelinjene mellom den tradisjonelle statssikkerheten og samfunnssikkerheten. Det går igjen i vårens fire rapporter fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen til Forsvarssjefens fagmilitære råd og sikkerhetsfaglig råd fra Nasjonalt sikkerhetsmyndighet (NSM).

Derfor er det nødvendig for en betydelig større bevissthet og robusthet rundt Norges viktigste infrastruktur. Leveranser av strøm og olje- og gass må sikres, i tillegg til at satellittbaserte tjenester og elektronisk kommunikasjon opprettholdes.

Energi

Viktige samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengige av sikker og stabil energiforsyning. I tillegg er det nødvendig med en omfattende elektrifisering av samfunnet for å nå klimamålene, forteller seniorrådgiver Agnes Aaby Hirsch i NSM:

– Økende kompleksitet i og digitalisering av energisystemet gjør det sårbart for både tilsiktede og utilsiktede hendelser. Energinasjonen Norge har en unik – men samtidig utsatt – posisjon som den største leverandør av gass til Europa. Det bringer nye sikkerhetsutfordringer. 

Cyber

Cybersikkerheten må styrkes i alle deler av norsk forvaltning og næringsliv. Det må stilles tydeligere krav til kompetanse og teknologi. Det betyr ressurser, krav, standarder, regulering og tilsyn.

– Vi må stille strenge krav til sikkerheten i våre digitale systemer og til virksomheter som forvalter store verdier og svært viktige tjenester, sier Hirsch.

Rom

Hirsch trekker også frem at Norges beliggenhet gjør oss til en strategisk viktig aktør for holde oversikt over det sikkerhetspolitiske bildet i nordområdene.

– Økt militær og sivil aktivitet i nordområdene krever styrket nasjonal og alliert situasjonsforståelse. Her spiller satellittbaserte tjenester en avgjørende rolle, blant annet som bidrag til å hevde norsk suverenitet, overvåking av havområdene og for sikker kommunikasjon, sier hun.

Cyber- og romdomenet har gjensidige avhengigheter. Et cyberangrep kan ramme satellittbaserte tjenester, og bortfall av satellittbaserte tjenester kan få alvorlige konsekvenser i cyberdomenet.

Felles situasjonsforståelse

God situasjonsforståelse er en grunnleggende forutsetning for sikkerhetsarbeid på alle nivåer både i offentlige som private virksomheter. Det innebærer blant annet kunnskap om det gjeldende trusselbildet i og mot Norge, hvilke verdier som må beskyttes og hvilke sårbarheter som kan utnyttes av trusselaktører.

– Med et mer komplisert og sammensatt trusselbilde, må vi styrke vår evne til å jobbe samlet i måten vi møter trusselen på. Forståelsen av utfordringene vi står overfor er nødt til å være omforent, slik at vi kan sikre at nasjonens viktigste infrastruktur er robust, sier Hirsch og utdyper:

– Det gjelder i alle sektorer, og for kommuner så vel som private eiere av kritisk infrastruktur. All infrastruktur befinner seg i en kommune, og nettopp derfor er det essensielt å styrke den felles situasjonsforståelsen nasjonalt. Det skal vi i NSM bidra til, avslutter Hirsch.

Tekst: NSM

Next article