Skip to main content
Home » Kompetanseløftet » Livslang læring blir stadig viktigere
Kompetanseløftet

Livslang læring blir stadig viktigere

Foto: Unsplash

Gjennom Finansforbundets slagord «få mer ut av arbeidslivet» signaliserer vi blant annet nødvendigheten av å stadig fornye kompetansen, både for å sikre at de ansatte har den riktige kompetansen og for å sikre en finansnæring som fungerer best mulig, og er rigget for fremtidige disrupsjon som den enormt raske utviklingen digitaliseringen i næringen medfører.

Kompetanse, og ikke minst riktig kompetanse, er en mangelvare i dag. Både i vår næring, finansnæringen, og i samfunnet for øvrig. Blant annet innen teknologi og bærekraft- og klimarisikokompetanse er det et stort behov for oppdatert kompetanse. 97 prosent av selskapene i finansnæringen melder at de har behov for ny kompetanse, særlig innenfor disse områdene, både ifølge NHO og Finans Norge.

Vigdis Mathisen

Forbundsleder, Finansforbundet

Livslang læring

Utdanning av nye grupper innen disse, og andre, fagområder er nødvendig og haster. I dag mangler Norge 40 000 teknologer og andre fageksperter innen IT, og hele 27 000 søkere til høyere utdanning i år har minst et teknologistudium i søknaden sin. Dessverre finnes det kun 2700 studieplasser innen IKT i Norge i dag og det er svært bekymringsfullt.

Derfor kreves det en enorm satsing på re-skilling og up-skilling av de som allerede er i arbeidslivet. Lære hele livet er sentralt, også i finansnæringen. Da må vi styrke mulighetene, og tilbudet, til læring hver dag og gjennom hele karrieren. 

I den nye læringshverdagen må vi i enda større grad tilpasse læring og jobb slik at det kan skje «samtidig». Arbeidsgivere må legge til rette for at det er mulig å oppdatere kompetansen sin mens man er i fullt arbeid og samtidig ta sin del av ansvaret for kompetanseplanlegging og gjennomføring av tiltak. Behovet for at utdanningsinstitusjonene tilpasser sine programmer er stort. De må agere raskere på næringenes behov. Da er det positivt at regjeringen i sin Utsynsmelding varslet at finansieringssystemet skal legges om slik at det vil lønne seg å utvikle kortere og mer tilpassede læringsprogrammer for næringslivet. For oss som er i jobb. Vi ser frem til en tett og god dialog med utdanningsinstitusjonene for å utvikle skreddersøm. Blant annet for oss innen finans. 

Har utviklet videreutdanningstilbud

Finansforbundet er allerede i gang. Vi setter partssamarbeidet høyt og har blant annet utviklet videreutdanningstilbudet «Digital transformasjon og bærekraft for finanssektoren» i samarbeid med Finans Norge og NTNU, hvor hele 75 medlemmer har fått gratis studieplasser- totalt har over 300 ansatte i finans gjennomført studiet.

I tillegg vil 105 medlemmer få gratis studieplasser på BI til høsten i ulike fagemner innen bærekraft og digitalisering.

Dette er en del av forbundets totale satsing på kompetanse der vi har satt av 18 millioner kroner til både gratis kursplasser hos bla. NTNU, BI, Digital Norway og Blockchain Academy, i tillegg til stipend som deles ut der medlemmene selv velger studium. Finansforbundet satser på sine medlemmers kompetanse og karriere, men påpeker at dette er arbeidsgivers ansvar.

Videre har vi stor tro på at myndighetenes satsning på bransjeprogram vil bidra til en enda tettere dialog mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Dette er et smart grep som vil bidra til flere og mer målrettede utdanningsløp og er et godt bidrag til å dekke utdanningsgapet, samt sørge for at de ansatte i finans er oppdaterte på stadig økende regulatoriske krav.

Vi ser også at korte læringsmoduler innen verktøy som for eksempel grunnleggende teknologiske verktøy og digitale ferdigheter, som for eksempel Microsoft 365. Disse er med på å bygge grunnleggende digitale ferdigheter hos mange. Blant annet har Finansforbundet hatt over 10 000 av våre medlemmer på ulike kurs de over de siste årene. Vi vil fortsette å jobbe for at flest mulig skal få delta i livslang læring og håper mange andre både offentlige og private aktører vil hjelpe oss videre i dette arbeidet!

Finansforbundet er den største fagforeningen innen finanssektoren. Vi jobber for at du som ansatt i finans og teknologi skal få bedre lønnsvilkår, riktig kompetanse og en attraktiv arbeidsplass.

Les mer på finansforbundet.no

Next article