Skip to main content
Home » Helse, miljø og sikkerhet » Det lønner seg å jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljø
arbeidsmiljø

Det lønner seg å jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljø

Foto: Pexels

I Norge har vi et godt arbeidsmiljø, ni av ti rapporterer at de er fornøyde med jobben sin. Likevel rapporterer 35 prosent at sykefraværet skyldes forhold ved jobben. Hvert år taper Norge, ifølge Oslo Economics, 75 milliarder kroner på grunn av arbeidsmiljø som ikke fungerer optimalt. For bedriftene dreier det seg om et tap på rundt 30 milliarder årlig.

Mye kan forebygges, og det er mange grunner til å investere tid og ressurser i å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø handler om hvordan vi sammen planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet vårt. Et godt arbeidsmiljø lønner seg for arbeidstaker og arbeidsgiver, og det er viktig for Norges fremtidige arbeidsliv. Det bidrar til at vi arbeider bedre, får bedre helse og bedre resultater. Med godt arbeidsmiljø legger vi til rette for fremtidens arbeidsliv og velferdsstatens bærekraft – hvor vi må ha flere i jobb.

Gjennom IA-avtalen har partene i arbeidslivet forpliktet seg til å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø for å redusere sykefravær og frafall.

Henriette Johansen

Kommunikasjonsrådgiver i STAMI

Viktig å jobbe riktig

Arbeidsmiljø er ulikt fra virksomhet til virksomhet, men rådene for forebyggende arbeidsmiljøarbeid er ofte generelle. For å lykkes med å skape et arbeidsmiljø som reduserer sykefravær og frafall, og som bidrar til høyere produktivitet og bedre helse for ansatte, er det tre ting vi må tenke på: Vi må jobbe kunnskapsbasert, behovsbasert og systematisk.

En bra dag på jobb

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utarbeidet «En bra dag på jobb» – et gratis arbeidsmiljøverktøy, nettopp for å gjøre det enkelt for bedrifter og virksomheter å jobbe systematisk og kunnskapsbasert med eget arbeidsmiljø.

«En bra dag på jobb» bygger på faktorene forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet og sammenheng med sykefravær, og på fakta om hvordan det ser ut i ulike bransjer og sektorer i Norge. Hvert tredje år utarbeider Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø (NOA) ved STAMI en fremstilling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden til yrkesaktive i Norge. Dette faktagrunnlaget ligger til grunn for verktøyet.

En bra dag på jobb – Gratis verktøy for å skape et bedre arbeidsmiljø

Utvikler verktøyet videre

For å sikre at «En bra dag på jobb» gjenspeiler hverdagen i de ulike bransjene, benytter STAMI seg av virksomheter som gir innblikk i bransjene og bidrar til å lage filmene verktøyet baserer seg på. Ved hjelp av filmer som visualiserer utfordringene i bransjene, samarbeider ansatte, ledere og tillitsvalgte om å identifisere utfordringene på deres arbeidsplass, og deretter utvikle tiltak som passer deres virksomhet.

Verktøyet er utarbeidet for 15 bransjer og det utvikles fortløpende for nye bransjer. Ved utgangen av 2022 er verktøyet ferdigstilt for fire nye bransjer: hjemmehjelpen, landbruk, overnatting/servering og renhold. Med fakta i bunn kan STAMI utvikle verktøyet – i tett dialog med arbeidslivets parter – for opp mot 40 bransjer. Nettopp for å treffe riktig med kunnskapsbasert arbeidsmiljøarbeid som knyttes opp mot behov og gjennomføres systematisk. Det lønner seg å ha «En bra dag på jobb»!

Tekst: Henriette Johansen, kommunikasjonsrådgiver i STAMI

Next article