Skip to main content
Home » Havvind » Slik kan PwC bistå i havvindprosjekter
Sponset

Lars Hallvard Wallby, advokat og partner i PwC, har betydelig erfaring innen bedrifts-beskatning og har jobbet med nasjonal og internasjonal skatterett siden 1999. Han har lang erfaring i å bistå store og middelstore norske og internasjonale klienter med skatterådgivning.

Hvordan påvirker gjeldende lovverk og regelverk utviklingen av havvindprosjekter i Norge, og hvilke juridiske utfordringer møter utviklere og investorer i denne sektoren?

Investeringene i havvind er store, prosjektene varige og mange av de aktuelle investorene vil ofte ha en lang tidshorisont. Inntjening og finansiering vil også i mange tilfeller være låst gjennom langsiktige avtaler eller sikringstransaksjoner. Stabilitet og forutsigbarhet er derfor helt sentrale forutsetninger for investorene. Rammebetingelsene må være klare og ikke endres vesentlig over tid.

Erfaringene fra innføringen av grunnrenteskatteregimet for landbasert vindkraft har gjort mange investorer usikre hva gjelder stabiliteten i det norske skattesystemet. I tillegg er det gjort lite for å klarlegge reglene før anbudsprosessen startet. Dette skaper unødvendig usikkerhet som kan påvirke utviklingen av havvindprosjekter negativt.

Fra et merverdiavgiftsperspektiv skaper strenge krav til forhåndsregistrering utfordringer. Dette fordi forhåndsregistrering ofte er avgjørende for å oppnå fradragsrett for merverdiavgift i investeringsperioden. Aktørene i næringen må også forholde seg til ulik avgiftsbehandling avhengig av om utbygging, produksjon og salg av strøm skjer innenfor eller utenfor det norske merverdiavgiftsområdet (som kun dekker område innenfor territorialgrensen).

Usikkerhet i rammevilkår og regelverk smitter også over på leverandørnæringen. Dagens leverandører innen olje og gass ser store forretningsmessige muligheter innen ulike deler av verdikjeden til havvind, men det er krevende å ta større investeringsbeslutninger knyttet til utstyr og fartøyer uten større forutsigbarhet og politisk forpliktelse til støtteordninger, økt volum og frekvens i konsesjoner.

Mange av utviklerne og investorene er også utenlandske eller har et geografisk nedslagsfelt som går utenfor Norge. De vil dermed sammenligne skattesystemene, herunder eksisterende ordninger, og forutsigbarhet og stabilitet i disse og kunne ta investeringsbeslutninger ut fra det.

Hvordan jobber dere i PwC for å navigere lovgivningen rundt havvind på best mulig vis?

PwC bistår aktører i næringen med et bredt spekter av tjenester, fra konsulentbistand til skatte- og avgiftsbistand. På skatte- og avgiftsområdet bistår vi utviklere og investorer med å avklare anvendelsen av eksisterende regler, samt med å organisere virksomheten på en skatte- og avgiftsoptimal måte. Dette gjøres gjerne gjennom valg av selskapsmodell, utformingen av samarbeidsavtaler mv. mellom ulike aktører, og modell for kostnadsdeling. Vi jobber også aktivt for å synliggjøre behovet for avklaringer av regelverket på skatte- og avgiftsområdet, herunder gjennom myndighetskontakt og deltakelse på bransjeeventer og ved foredrag og artikler i fagtidsskrift mv. Det Internasjonale PwC-systemet jobber med havvind i mange land og vi kan gjennom dette sammenligne ulike systemer og dra erfaringer fra hvordan andre land har utformet sine lover og regler på området.

Havvindprosjekter kan møte motstand fra ulike interessegrupper, inkludert miljøvernere, fiskerisamfunn og næringslivsaktører. Hvordan kan advokater bistå med å navigere i komplekse konflikter og motstridende interesser gjennom strategisk juridisk rådgivning, forhandlinger og konfliktløsningsteknikker?

Vår erfaring i PwC er at tverrfaglig bistand og innspill fra ulike kompetansemiljøer med bakgrunn fra privat virksomhet og offentlig forvaltning er nyttig for å få gjennomført gode prosjekter. Dette er etter vårt syn særlig sentralt når det er motstridende hensyn og ulike interessegrupper involvert. Samarbeid mellom advokater, konsulenter, teknologer og økonomer mv. med bransjekunnskap vil ofte kunne gjøre at man ser prosjektene i en større sammenheng, samt kan finne løsninger som gjør at motsetningene blir mindre og prosjektene kan gjennomføres. Sameksistens er et stikkord i denne sammenhengen, hvor samarbeid og avklaringer med blant annet fiskeri- og havbruksnæringen er sentralt for å redusere arealkonflikter.

Usikre rammebetingelser for havvindaktører

Satsingen på utbygging av havvindprosjekter på norsk sokkel skal sørge for økt innovasjon og industriutvikling i årene fremover, og vil ha store ringvirkninger for norske og utenlandske underleverandører. De skatte- og avgiftsmessige rammebetingelsene for aktørene, er imidlertid usikre.

Next article