Skip to main content
Home » Grønn & bærekraftig fremtid » ESG-rapportering gir verdi til strategiske beslutninger som gjør selskapene mer robuste mot endringer
Sponset

For mange virksomheter kan den økte rapporteringsplikten fremstå som et hår i suppa, men den gir også uante forretningsmuligheter – og det er god hjelp å få.

Ethvert foretak av en viss størrelse plikter fremover å avlegge en ESG-rapport (Environmental, Social and Governance), og det involverer nok mer arbeid enn mange forestiller seg, særlig tilknyttet datagrunnlag som ikke automatisk samles inn på samme måte som finansielle data, gjennom regnskap og økonomisystemer.

– Man må simpelthen legge ut på skattejakt for å få på plass datagrunnlaget som må inkluderes i rapporten. Det krever en innsats av selskapets ressurser, med eventuell ekstern bistand, forteller Aleksander Sveen, som er ansvarlig konsulent for bærekrafts-rapportering i CEMAsys.

Alexander Sveen

Ansvarlig konsulent for bærekraftsrapportering, CEMAsys

– ESG-rapportering har i økende grad blitt pålagt av myndighetene, og vil nå bli regulert både gjennom EU og norsk lov. Byggebransjen har eksempelvis vært tidlig ute med rapporteringskrav innen miljø, blant annet i TEK 17, i tillegg til stadig strengere krav for finansiering fra bank og investorer. På sikt vil kravene bli like skjerpet som de finansielle, og favne næringslivet bredt, som også er helt i tråd med kravene fra EU, sier han, og suppleres av COO Suvi Kaksonen.

Suvi Kaksonen

COO, CEMAsys

Forenkler arbeidet

– Enkelte selskaper påvirkes allerede av EUs NFRD (Non-financial Reporting Directive), men med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vil rapporteringen omfatte enda flere. Vi har jobbet med bærekraft siden 2007, med solid spesialisering innen ESG-rapportering, inkludert konsulentbistand og et system som forenkler arbeidet for kundene.

Flertallet av konsulentene har gjennomgått GRI-sertifisert kursing (Global Reporting Initiative), som betyr at selskapet kan følge globale rammeverk, som har som mål å legge til rette for så transparent og god rapportering for interessenter som mulig. Som konsulenthus har CEMAsys peilet seg spesielt inn på bærekraftsrapportering, men har lenge arbeidet med hele rapporteringsspekteret innen ESG.

– Mange har kanskje gått litt lei all rapporteringen, så min jobb er å få det til å bli litt gøy, og å få selskapene til å se verdien i innholdet. Hos oss lever vi etter devisen «Det du kan måle, kan du også styre». Kan du måle de forskjellige indikatorene dine, eksempelvis utslipp, kan du også styre mottiltakene, for å bidra til at bærekraftsmålene nås, forklarer Aleksander.

– Husk at FNs bærekraftsmålene favner veldig bredt, med 17 forskjellige hovedpunkter. Det er ofte ikke hensiktsmessig for ethvert selskap å rapportere på samtlige. I henhold til CSRD skal selskaper bruke dobbeltvesentlighets-analyse som basis for sin bærekraftsrapportering. Dette betyr at man må se både på hvordan bærekraftsforhold påvirker selskapet finansielt, og hvilken påvirkning virksomheten har på miljøet og mennesker nedover i verdikjeden. Gjennom en åpen og transparent prosess og rapportering, vil selskapet tilegne seg viktig kunnskap, som kan bidra til mer effektive og treffsikre tiltak, som i sin tur kan bidra til å styrke bedriftens omstillings- og konkurranseevne, sier han.

Foto: Cemasys

Ikke lenger frivillig

Innholdet i rapportene varierer fra selskap til selskap, men ifølge Aleksander har rapporteringen vært relativt frivillig. Det har også medført at innholdet har vært vanskelig å sammenligne, grunnet store variasjoner fra selskap til selskap. De som har jobbet med dette lenge, opererer gjerne med utslippsreduksjon. Etter hvert har begreper som natur og biologisk mangfold tatt større plass. Matvare-, og byggebransjen har ofte en vesentlig påvirkning på sistnevnte, samtidig som de er svært avhengig av disse ressursene. Målbare parametere er derfor viktig for å kunne ta gode styringsbeslutninger.

– Ser vi på det sosiale, går det mye i HMS, som Norge har gode reguleringer for, og her ser vi mye likhet med det som fins i selskapenes ARP-rapportering (aktivitets- og redegjørelsesplikten), som de er blitt ganske gode på, i tillegg til at åpenhetsloven nå setter økt fokus på, og knytter ansvarlighet til selskapenes verdikjede, hva gjelder menneske- og arbeidsrettigheter. Til sammen utgjør dette hovedtyngden av det som skal rapporteres på den sosiale siden, forteller han.

Alt dette skal integreres i policy og strategi, løftes opp til styrerommet og inkluderes i overordnede målsettinger. Da er alle tre bokstavene i ESG-begrepet, generelt sett, dekket inn.

– Fra et CSRD-perspektiv er den siste bokstaven i «ESG» veldig viktig. Det er helt avgjørende at nødvendige strukturer er på plass, med internkontroll-rutiner, at man kan dokumentere hvor ansvaret ligger, og hvor det følges opp, tilføyer Suvi.

Tiltrekker kapital

– Vi har 50 konsulenter i fire land, og har i 15 år akkumulert bredde og dybde på alt som vedrører bærekraft, og er så fleksible at vi kan rådgi kundene der de har mest behov for det. Vi har også et SaaS-system, som hjelper med rapportering i henhold til internasjonalt anerkjente standarder og rammeverk, fortsetter hun.

Ifølge Aleksander var det mange som først regnet CSR som ren veldedighet. Etter hvert har det likevel vist seg at man, ved å rapportere inn de forskjellige tiltakene, styrker konkurranseevnen, og får større markedsandeler.

– Om vi ser på Governance-delen, som ofte går hånd i hånd med økonomi, gjør ESG-rapporteringen det lettere å trekke til seg kapital og investorer. Analyser viser at klima- og naturrisiko har en kostnad for verdenssamfunnet, og koster selskapene store summer. En naturkatastrofe i Brasil kan ha enorme ringvirkninger, også for oss, eksempelvis kaffeproduksjon og råvarepriser, sier han.

– CDP (tidligere kjent som Carbon Disclosure Project) viser til at en gruppe europeiske selskap, gjennom en klimarisiko-analyse, har identifisert finansielle muligheter på opp til USD 1,9 billioner, dersom de gjennomfører sine klimarelaterte muligheter. Rapporteringen må derfor anses som et verktøy for ledergruppen og styrerommet, ikke en unødvendig belastning.

FAKTA

• CEMAsys ble etablert i 2007, som et av Skandinavias første spesialiserte selskaper innen klima- og bærekraftsrapportering.

• Ved å kombinere ESG-systemer og ekspertise, har de i dag over 800 kunder, både på det nordiske og internasjonale markedet, inkludert selskaper innen ulike sektorer og bransjer.

• Med over 50 bærekraftsspesialister i Oslo, København, Stockholm og Boston, hjelper CEMAsys bedrifter med ulike rapporteringsbehov, som klimaregnskap, bærekraftsrapportering (CSRD, GRI, Åpenhetslov), klima- og naturrisiko (TCFD, TNFD), investorraportering (CDP) og målsetting (SBTi).

Les mer på portal.cemasys.com

Av Jarle Petterson

Next article