Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Slik kan vi få Norge ut av klimaknipa
Sponset

Vi kan ikke ha flere politiske utsettelser, vi må kutte utslipp nå. Vi i næringslivet er utålmodige og har tre konkrete forslag til hvordan vi kan nå klimamålene.

Norge er langt fra å nå klimamålene, konkluderer OECD med i en ny rapport. Organisasjonen anslår at med dagens tempo ligger Norge an til å kutte utslippene med bare 20 prosent.

I snitt må vi kutte utslipp med over 50 000 tonn CO2 hver uke, skal vi nå de norske klimamålene om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Vi må handle, og det haster.

Upopulære beslutninger

Det første vi trenger er en ambisiøs, troverdig og omforent politisk klimaplan som gjennomføres uansett hvem som står bak roret.

Vi har nok kunnskap, og kan ikke utsette handling med enda flere utvalg eller komiteer.

Vi trenger er en rask og bred politisk enighet om tiltak som gjør at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser, og faktisk når sine klimamål i 2030.

Dette innebærer å vise større handlekraft, vilje til å ta upopulære beslutninger og å bli enige på tvers av partier om en felles langsiktig masterplan for klimakutt.

Infrastruktur for tungtransport og skip

Det andre er at Norge må bli et foregangsland for rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip. Skipsfart og tungtransport står for en stor andel av våre klimagassutslipp i dag, og utviklingen for å kutte utslipp i disse sektorene går altfor sakte.

Det haster med å fase inn grønn infrastruktur både for transport til havs og på land. Utrullingen av lade- og hydrogenfyllestasjoner langs hovedveinettet for tunge kjøretøyer, og for skip i havnene våre, må starte nå.

Vi ber regjeringen også om å innføre påbud om utslippsreduksjoner, og tydelige reguleringer som sørger for at utslippene går ned hvert eneste år.

Regjeringen bør også bruke handlingsrommet en har opp mot EU for lignende reguleringer i Europa, slik at forurensere aldri får et konkurransefortrinn.

Stor industriell satsing på offshore havvind

Norges grønne omstilling krever langt mer kraft enn det vi har i dag, og våre venner og partnere i Europa trenger vår hjelp i en energikrise en ikke har sett maken til på mange tiår.

Det er vår plikt til å bistå.

Vårt tredje forslag er at innen 2040 må vi ha bygget ut industriell havvind i stor skala, som både leverer elektrisitet til norsk industribygging og hjem, så vel som et solid bidrag til energiforsyningen og avkarboniseringen av Europa.

Vindparkene må være en integrert del av det fremtidige havnettet, og utformes slik at det sikres både kraft til Norge, og krafteksport til Europa.

Vi mener at det er fullt mulig å produsere 100 TWh kraft per år fra vind i Nordsjøen i 2040. Til sammenligning er Norges totale strømproduksjon i dag på rundt 150 TWh i året.

De første installasjonene må være på plass innen 2030, om vi skal ha sjanse til å nå våre og Europas klimamål.

Høyt utbyggingstempo kan sikres ved å tildele mange utviklingskonsesjoner for havvind allerede i år, og deretter la de beste prosjektene få utbyggingstillatelse først.

Norge er et foregangsland på elektriske personbiler. Nå har vi muligheten til å gå foran innen grønn infrastruktur for tunge kjøretøy og skipsfart. Vi kan selge fornybar kraft til Europa i stor skala, samtidig som vi styrker grønn industribygging i Norge.

Tiden er inne for å samles om en visjon om å gjøre Norge til en utålmodig pådriver og et laboratorium for de klimaløsningen vi og verden trenger.

Slik skaper vi ny industri, nye arbeidsplasser og sikrer velferden for generasjoner fremover.

Skift – Næringslivets klimaledere er et næringsdrevet klimainitiativ. Vårt formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030

Next article