Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Slik jobber Nordre Follo kommune med bærekraft
Sponset

Hva er de største utfordringene i Nordre Follo kommune i arbeidet med grønn omstilling? Og hvilke tiltak har kommunen allerede gjennomført? Vi har spurt Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H), ordfører i Nordre Follo kommune.

Hvordan har kommunen deres integrert bærekraftsmålene i sine strategiske planer og daglige drift?

Kommuneplanens arealdel bygger opp om flere av FNs bærekraftsmål, men særlig mål nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, mål nr. 13 Stoppe klimaendringene og mål nr. 15 Livet på land.

Arealdelen er basert på en forståelse av at vi står overfor en klima- og naturkrise, og at vi gjennom arealplanleggingen kan gi viktige bidrag til en bærekraftig utvikling ved å bygge kompakt og arealeffektivt, redusere behovet for transport og ikke bygge ned natur og dyrkbar jord.

Vi må snu tankegangen, fordi miljøvennlige løsninger kan innebære at vi må endre på rutiner og gamle arbeidsprosesser.

Hva ser du på som de største utfordringene i kommunen i arbeidet med grønn omstilling?

Merkostnader for miljøvennlige materialer og teknologi, logistiske hindre for å få til mer gjenbruk og ombruk av byggematerialer, tilgang på strøm, lange tilstandsprosesser med nettleverandører, i tillegg til å øke kunnskapsnivået og ambisjonsnivået i henhold til grønn omstilling. Mangel på ledelse kan også være en utfordring. Vi må snu tankegangen, fordi miljøvennlige løsninger kan innebære at vi må endre på rutiner og gamle arbeidsprosesser.

Videre er tap av natur et stort problem. Vi må derfor jobbe for arealnøytralitet, øke fortetting av allerede utbygde områder og jobbe for å restaurere natur.

Har du eksempler på noen initiativer som har blitt gjennomført i kommunen?

Kommunens arbeid med arealnøytralitet er helt i framkant nasjonalt. Videre er Magasinparken ungdomsskole et godt eksempel på hvordan man kan redusere klimagassutslipp fra byggeprosjekter. Skolen er et FutureBuilt-prosjekt og vil redusere klimagassutslippene med 50 prosent sammenlignet med et referanseprosjekt. Vi planlegger også fire utslippsfrie (elektriske) anleggsplasser, blant annet på Ski torg. Her blir det stilt krav til kortreist granitt, hvilket gir store klimagasskutt.

Andre initiativer: 

  • Vi arbeider med ENØK-tiltak i kommunale bygg og har redusert energiforbruk i kommunale bygg med seks prosent reduksjon siden 2021.
  • Veibelysningen i kommunen er skiftet ut til LED-lys. 
  • 63 prosent av kommunale person- og varebiler er elektriske. Foreløpig ingen tunge elektriske kjøretøy.
  • Vi har også satset på gjenbruk av kommunale møbler, noe som ga en klimagevinst på 23,4 tonn CO2 i 2023, gjennom redusert produksjon av møbler.
  • I beplantning ved torg i kommunen brukes torvfri jord.
  • Klimakampanjer som for eksempel sykle til jobben.
Next article