Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Rask omstilling krever tydelige prioriteringer
Grønn omstilling

Rask omstilling krever tydelige prioriteringer

Bjørn K. Haugland, adm.dir i Skift. Foto: Alexander Eriksson

– Skal vi nå klimamålene, må vi styrke samspillet mellom næringsliv og myndigheter, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere.

Skift er en gjøretank, og bruker næringslivets handlingsrom til å akselerere det grønne skiftet. I en verden preget av uro, har topplederne i Skift samlet seg om tre tydelige oppfordringer til myndighetene for en raskere klimaomstilling.

Etterspør et nasjonalt energieffektiviseringsløft 

Etter hvert som samfunnet blir mer elektrifisert, vil etterspørselen etter strøm øke kraftig i årene som kommer. Vi trenger insentiver som legger til rette for at husholdninger, offentlige og private virksomheter sparer energi og tilrettelegger for lokal produksjon. I tillegg til å bygge ny kraft, er det et enormt potensial i å frigjøre strøm ved energieffektivisering. Enova bør også få større muskler til å støtte energisparingstiltak som å lage smarte bygg, utjevne effekttopper, redusere arealbehov og kontrollere temperatur. 

Hurtigere grønne konsesjoner

Skift ønsker raskere konsesjonsbehandling for utrulling av klimaløsninger som havvind, ladeinfrastruktur for tungtransport og skip, storskala energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Vi trenger en radikal endring i konsesjonsbehandlingen til grønne prosjekter, inkludert endringer i regler og byråkrati for å kunne bygge ut ny kraftproduksjon raskt. Grønne industrietableringer, som hydrogen- og batterifabrikker, bør også bli en del av ordningen.

Norges krigsprofitt kan bidra til grønn omstilling

De ekstraordinære inntektene Norge får av ekstremt høye energipriser bør brukes til klimaomstilling. Superprofitten fra olje og gass over et visst nivå bør gå inn i et eget klimaomstillingsfond som har som formål å utvikle og etablere fornybar energi, og tilhørende infrastruktur i Europa og i utviklingsland. Tilgang på ren energi og elektrisitet er en forutsetning for gjenoppbygging, varig klimaomstilling og vekst. Det vil hjelpe både Norge og Europa om denne profitten bidrar til grønn omstilling.

Skift

Skift er et næringslivsdrevet klimainititativ, med formål om å være en pådriver for at Norge når klimamålene innen 2030. Skift har tidligere tatt til orde for en rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip, en stor industriell satsing på offshore havvind og modige politikere som blir enige om en ambisiøs og troverdig klimaplan.

Next article