Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Kan Bergen bli Norges grønneste by?
Sponset

Bergen kommune har tatt mål av seg til å bli Norges grønneste by. Som et skritt på veien har de fått bistand til å utarbeide en mulighetsstudie av Bergens sirkulære potensial.

Sirkulær økonomi er et stort og sammensatt tema, men først og fremst handler det om å forbruke og kaste så lite som mulig. Produkter skal lages, brukes, deles, brukes på nytt, repareres og til slutt omdannes til nytt råmateriale. Gjør vi dette riktig, kan det bety både nye arbeidsplasser, økt verdiskaping, lavere klimagassutslipp og mindre press på jordens økosystemer, og det haster å komme i gang med arbeidet.

John Wikström

Direktør, PwC

– Alle snakker om grønn omstilling og sirkulær økonomi, men dersom vi skal få til en slik transformasjon må det jobbes strukturert og vi må sikre økt samarbeid mellom aktører. Selskaper må se utover sin egen posisjon i verdikjeden, tenke nytt og skape nye sirkulære forretningsmodeller, samarbeid og industrielle symbioser, der for eksempel en aktørs avfall eller overskuddsråvarer blir til en ressurs for en annen. Et eksempel på noen som virkelig har tatt action er Bergen kommune som har gått i bresjen med et ambisjonsnivå om at Bergen skal bli Norges grønneste by, sier John Wikström, som er direktør i PwC og som var prosjektleder for prosjektet.

Kartleggingen viser at det er mye å tjene på å gå fra «bruk og kast», eller den tradisjonelle lineære forbruksmodellen, til å tenke, planlegge og handle mer sirkulært.

– I høst opprettet de en egen klimaetat, og de har også gjennomført en mulighetsstudie som vi, sammen med Bioregion Institute, la frem i mars i år. Jeg er overbevist om at Bergens tilnærming til disse problemstillingene er helt riktig. De har virkelig vært offensive i denne prosessen og ikke bare sett på hva de selv kan gjøre, men også på hvordan de kan legge til rette for næringslivet, sier Wikström.

Grundige situasjonsanalyser

I denne typen studier, som i stor grad handler om bærekraftig næringsutvikling av en hel region, begynner PwC med å studere ulike deler av næringslivet:

– Vi ser blant annet på verdiskapingen, hvor stor sysselsettingen er, avfallsnivået og CO2-utslippene innen ulike bransjer. Basert på dette kan vi indikere hvor potensialet for økt sirkularitet er størst. For der fotavtrykket er størst vil tiltak kunne ha størst effekt, understreker Wikström.

PwC er et ledende globalt kompetansehus som bidrar med kunnskap, innsikt og verdiskapning. Les mer her!

Studien for Bergen ble delt opp i fire fokusområder; produksjon og forbruksvarer, matsystem, mobilitet og bygget miljø. Målet var å analysere dagens situasjon, men også belyse hvilke tiltak og gode initiativer som allerede er igangsatt i dag. Hovedpoenget ved studien var å skaffe til veie mer kunnskap om dagens status og å avdekke de viktigste områdene for fremtidig innsats.

Mangefasettert samarbeid

I forbindelse med studien har PwC arbeidet tett med Bergen kommune, samt innhentet statistikker og informasjon fra globale, nasjonale og regionale rapporter. I tillegg har det blitt sendt ut en spørreundersøkelse og gjennomført tverrsektorielle samarbeidsmøter med representanter for de fire fokusområdene.

– Dette samarbeidet på tvers er veldig viktig for å skaffe et reelt bilde av nåsituasjonen, mulighetene og ikke minst hvilke barrierer som finnes og som kan være til hinder for økt sirkularitet.

Interessante funn

Det som kan gi stor effekt i retning av en mer sirkulær økonomi, som riktig design, å holde produkter lenger i live ved hjelp av ombruk og nye forretningsmodeller, hvor det å kjøpe produkter byttes ut med tjenester der man for eksempel leier i stedet for å kjøpe – viste seg å være lite brukt.

– Vi identifiserte at fokuset i dag ligger mer på det tradisjonelle som å utnytte materialer mer effektivt, sørge for bedre vedlikehold og resirkulering fra forbruk. Alt dette er også viktig, men gapet mellom hva som er mulig og hva som faktisk gjøres viser at potensialet er stort, fortsetter han.

Kvalitet og integritet er sentralt i alle ledd hos PwC. Les mer her!

Kartleggingen viser at det er mye å tjene på å gå fra «bruk og kast», eller den tradisjonelle lineære forbruksmodellen, til å tenke, planlegge og handle mer sirkulært.

Rapporten viser også at samtlige av de fire fokusområdene har stort potensial, og at det største potensialet ligger innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Et grunnlag for videre arbeid

Rapporten skal bidra til å skaffe bedre overblikk slik at det blir enklere å prioritere hva kommunen og næringslivet kan jobbe med. Arbeidet skal også gi et kunnskapsgrunnlag for hva sirkulær økonomi er, og hvordan offentlig og privat sektor samt selskaper kan jobbe med dette.

– For eksempel at kommunen kan sette krav til sirkulærøkonomiske løsninger i sine innkjøp. Den typen tiltak vil kunne gi stor effekt, avslutter Wikström.

Les mer om PwC her!

Next article