Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Grønne maritime muligheter
Sponset

– Skipsfarten inngår i alle verdens verdikjeder. For at vi skal kunne kjøre utslippsfrie biler, kjøpe klimanøytrale klær, joggesko eller briller må også verdens transportkjeder til havs dekarboniseres. Det er derfor helt avgjørende at også internasjonal skipsfart tar ansvar for å redusere verdens klimagassutslipp, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Frakt av varer på skip er verdens desidert mest energieffektive transportform. Internasjonal skipsfart står for nær tre prosent av verdens menneskeskapte klimagassutslipp, samtidig frakter næringen over 80 prosent av verdenshandelen. Sammenligner vi internasjonal skipsfart med utslippene fra verdens land ville skipsfarten vært den sjette største utslippskilden, på linje med Tyskland. Når et land som Tyskland tar sine utslipp på alvor, er det selvsagt helt avgjørende at også den internasjonale skipsfarten tar behovet for kutt i utslippene på alvor.

Klimanøytrale innen 2050

Norges Rederiforbund har lenge jobbet for en mer aktiv klimapolitikk internasjonalt. I april 2020 lanserte vi vår klimastrategi som innebærer et mål om å være klimanøytrale innen 2050, og at våre medlemmer kun vil bestille skip basert på nullutslippsteknologi fra 2030.

– Ni av ti av Rederiforbundets medlemmer mener det er mulig å nå målet om netto nullutslipp innen 2050, og mange er godt i gang med konkrete utslippsreduserende tiltak. Samtidig er det en rekke barrierer i form av tilgang på alternativ energi, store prisforskjeller mellom fossil energi og nye energibærere, og utbygging av infrastruktur i havner som må løses for å få mye større fart på det grønne skiftet, sier Solberg.

En global markedsmekanisme

– For norsk skipsfart og den norske maritime klyngen ligger det etter vår vurdering store muligheter i å utvikle teknologi som verden trenger. Ved å ta lederskap mener vi det er mulig å utvikle produkter som både skaper arbeidsplasser, reduserer utslipp og som kan selges internasjonalt. Men norske rederier og maritime selskap kan ikke gjøre dette alene. Rederiforbundet mener det haster med å få på plass en global markedsmekanisme som setter en pris på CO2-utslipp fra skipsfarten og som får fart på omstillingen næringen må gjennom internasjonalt.

– Skal vi lykkes med å dempe virkningene av klimaendringene, må vi handle raskt. Avkarbonisering og digitalisering vil være viktige drivere i denne overgangen. Utvikling av ny og lønnsom grønn teknologi i maritim sektor vil kutte utslipp, skape nye forretningsmuligheter og nye grønne arbeidsplasser, avslutter Solberg.

Les mer på rederi.no.

Av Morten Risberg

Next article