Home » Grønn omstilling » EUs grønne vekststrategi og risikoen rundt «stranded assets»
Sponset

EU-taksonomien er på vei til Norge. Dette fører til nye dokumentasjonskrav og vilkår fra banker og investorer, samt økt behov for bærekraftsrapportering for bedrifter. Dette kan gi både nye muligheter og økt lønnsomhet for de som tilpasser seg til de nye retningslinjene. Men, det er også fare for å ende opp med såkalte «stranded assets» – eiendommer som mister verdi fordi de ikke er grønne nok.

Stefani E.Papadaki

Bærekraftsansvarlig i Varig

EUs Green Deal er en grønn vekststrategi som skal sørge for at EU blir klimanøytralt innen 2050. Skal vi klare å nå dette målet må flere sektorer involveres; bygg- og eiendom, energi, transport og mat.

Dette var også bakgrunnen for EUs taksonomi, som skal identifisere bærekraftige aktiviteter i henhold til vekststrategien. Håpet er å dreie investeringer i en grønnere retning, og samtidig øke åpenhet og redusere mulighetene for grønnvasking.

Å jobbe med og rapportere i henhold til taksonomikravene vil bli essensielt i finanssektoren, samt for store selskaper i alle bransjer.

Eiendomsbransjen er spesielt under stor omveltning, og vi kan forvente flere utfordringer knyttet til det grønne skiftet. Typiske utfordringer kan være alt fra innsamling og kvalitet på data, til en tydeligere forståelse rundt rapportering. Det vil ta tid før kravene er fullt innarbeidet og synliggjort juridisk, men det forventes at eiendomsselskaper som ikke prioriterer taksonomien nå, vil øke risikoen for å sitte på såkalte «stranded assets» i fremtiden.

Varigs bærekraftssoftware gjør det enkelt for bygningseiere, forvaltere og leietakere å jobbe systematisk med å forbedre sin porteføljes klimaavtrykk. Les mer her.

Hva er «stranded assets» og CRREM?

CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) skal håndtere risikoen for at eiendommer mister verdi grunnet det nye bærekraftdrevne regelverket. Ifølge CRREM er «stranded assets» eiendommer som ikke vil oppfylle fremtidige standarder og forventninger knyttet til miljø. Slike eiendommer har risiko for å bli utsatt for tidlig økonomisk foreldelse. At EU har utviklet et omfattende verktøy for å evaluere risiko knyttet til «stranded assets», bekrefter at eiendomssegmentet vil møte omfattende utfordringer i årene som kommer.

Fem tips for å unngå «stranded assets»:

Å eie «stranded assets» innebærer at eiendomsverdiene til selskapet ditt synker. For å unngå å havne i en slik situasjon, er det avgjørende å få på plass en strategi for å håndtere denne typen risiko:

1. Samle inn tilgjengelig data

Alle virksomheter samler inn ulike typer data til forskjellige formål. Dette må kartlegges og struktureres, og man trenger et forenklet system der de ulike interessentene kan rapportere på de ulike områdene.

2. Kartlegg fravikelse av data

Kartlegge hvilken type data som mangler eller ikke er tilgjengelig, og planlegg hvordan det vil være mulig å få tak i dataene. Engasjer eventuelle samarbeidspartnere som kan fremskaffe manglende informasjon, eller implementer systemer som kan automatisere informasjonsflyten.

3. Identifiser eiendommene som presterer «dårligst»

For å kunne sette mål og gjøre forbedringer, er det viktig at eiendommene sammenlignes mot hverandre. Til eksempel vil eldre bygg oftest ha et høyere energiforbruk enn nyere bygg, men det er ikke gitt at det eldste bygget yter dårligst av den grunn. Her må man se bygget i forhold til byggets individuelle forutsetning.

4. Sette mål

Når du har tilgang på data, samt identifisert potensialet til eiendomene, er det viktig å sette mål for bygning og portefølje. Å kunne vise forbedringer over tid betyr mer enn hvordan hver enkelt eiendom presterer på ett bestemt tidspunkt.

5. Velg en metodikk

Felles fremgangsmåte er viktig ved kartlegging av eiendommene – både innen rapporteringsstrategi og metode. Dette øker muligheten for å sammenligne over tid, som er nyttige referanser for mulige investorer.

Bankene har allerede kommet med kriterier for å vurdere enkelteiendommer og porteføljer. DNB har blant annet presentert egne evalueringskriterier for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter, med krav om BREEAM-NOR-sertifisering og energiforbruk.

Varig® er en bærekraftsprogramvare som automatisk samler inn og presenterer miljøprestasjoner på en tydelig og brukervennlig måte – med både sammenlignings- og benchmarkingsverktøy. Varig® tilbyr også automatiserte rapporter på både bygnings- og porteføljenivå, hvor man enkelt kan generere rapporter på kvartals- eller årsbasis.

Første startpunkt bør være å sette bærekraft på agendaen!

Med Varig® kan man enkelt komme i gang med arbeidet. Ikke nøl med å kontakte oss for å finne ut hvordan Varig® kan hjelpe deg med ditt engasjement for bærekraft.

Les mer på varig.tech.

Tekst: Stefani E.Papadaki, bærekraftsansvarlig i Varig technologies

Neste artikkel