Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Spis verden bedre, spis økologisk
Sponset

Velger du økologisk mat, spiser du ikke bare deg selv bedre, men du spiser også verden bedre.

Bærekraft står sentralt for alle økobønder enten de dyrker korn, grønnsaker, frukt, bær eller produserer melk og kjøtt. I praksis betyr det å jobbe ut fra at hele økosystemet er en naturgitt helhet og planlegge driften ut fra det.   

– Kua som lager melka spiser økologisk gras. Og enga der graset vokser er kjempeviktig for å binde karbon, og den bidrar til bedre mikroliv i jorda. Meitemarken elsker det, sier Ingri Rosén Guren.

Ingri dyrker økologiske grønnsaker og korn på gården Kure Vestre i Østfold sammen med ektemannen Baard Rosén Guren. De samarbeider tett med naboer i Rygge. Gården har en lang historie, og siden 1990-tallet har den blitt drevet økologisk. Det var faren til Ingri som lærte Baard og Ingri å dyrke etter økologiske prinsipper, og disse har de videreført etter de tok over gården.

– Pappa pleide å si at økologisk representerer et ønske og vilje til forandring. I det ligger det en aktiv handling. Dette kan jeg gjøre for å gjøre verden bedre, og det skal jeg gjøre hver dag, sier Ingri.

Mer oppmerksomhet rundt matproduksjon: Økobonde Ingri Rosén Guren håper at forbrukerne stadig oftere vil se på økologisk landbruk som en vei mot et mer miljøvennlig landbruk.

Jordhelse i fokus

Stadig flere forstår betydningen av god jordhelse, og her kan økologisk drift spille en sentral rolle. Å fange og lagre karbon, og å skape et rikt mikroliv i jorda, er viktig for naturmangfoldet, for å bekjempe og tilpasse seg klimaendringene og sikre gode avlinger.

De siste årene har det blitt økt fokus på avrenning fra landbruket til fjorder og vann. Gården Kure Vestre ligger rundt naturreservatet ved Kurefjorden, noe som gjør problematikken ekstra aktuell.

– Oslofjorden er sterkt preget av nitrogenavrenning. Her tenker jeg at økologisk landbruk spiller en viktig rolle fordi vi har eng i aktivt vekstskifte. Enga ligger som et grønt teppe over jorda hele året, holder på næringsstoffene, og begrenser avrenning samtidig som den bidrar til økt karbonbinding og bedre mikroliv. Enga er gull verdt. Ved å kjøpe økologisk dyrket mat, så bidrar man også til å begrense avrenning fra landbruket, sier Ingri.

FAKTA

Dette er Landbrukets Økoløft: et samarbeid mellom syv (landbruks)organisasjoner som ledes av Økologisk Norge. Formålet er å bidra til økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat, og å inspirere bønder og nye til næringa til å satse på økologisk produksjon.

Les mer på okologisknorge.no.

Matens miljøavtrykk

I takt med mer ekstremvær og dermed vanskeligere og mindre forutsigbare dyrkingsforhold, har forbrukerne blitt mer bevisste på betydningen av hvor og hvordan maten produseres. Ingri tror stadig flere ser verdien i at vi produserer mat i hele landet basert på de naturgitte forholdene.

– Jeg håper framtidas forbruker øker fokuset rundt miljøavtrykket på maten vi spiser, og etterspør informasjon slik at denne med største selvfølge flyter gjennom alle leddene i verdikjeden. Og at framtidas forbruker i enda større grad enn i dag anerkjenner økologisk landbruk ikke bare som mål i seg selv, men også som en vei mot et mer miljøvennlig landbruk, sier Ingri.

Økologisk Norge

Vi kjemper for en mer bærekraftig matproduksjon, for mennesker og dyr, klima og natur.

Next article