Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Matmangfold gir matsikkerhet
Sponset

I Norge importerer vi rundt 50 prosent av det vi spiser. Etter noen annerledes år med pandemi og uroligheter i Europa, har matsikkerhet blitt mer aktuelt enn på lenge. Ved å øke matmangfoldet og bli mer selvforsynt med mat, blir vi mindre sårbare som nasjon.

– Vi jobber med å forsøke å utnytte de ressursene vi har i Norge på en bedre måte og bruke råvarer som kan erstatte importerte eller andre råvarer, sier Kari Clausen, utviklingssjef i Norge i Norges Vel.

Kari Clausen

Utviklingssjef i Norges Vel

Dersom vi klarer å øke egen matproduksjon med selv noen få prosent, vil det ha stor betydning for oss.

– Vi er sårbare også når det gjelder såfrø. I dag importerer vi nesten alle frøene vi dyrker grønnsaker med, sier Clausen.

Bevaring gjennom bruk

Norges Vel jobber mye med å bevare og utvikle eldre norske og nordiske matplanter, som korn og grønnsaker. Dette arbeidet gjøres blant annet med utgangspunkt i frø fra den nordiske genbanken NordGen.

– I NordGen, ligger alle mulige frø fra norsk og nordisk historie. Hvis de ikke brukes, vil de dø ut. Vi ønsker å få denne plantearven vår ut igjen til norske bønder, sier Clausen.

Arbeidet med oppformering og distribusjon av frø gjøres gjennom Norsk Bruksgenbank. Norges Vel er sekretariat for, og drifter genbanken.

– Gjennom bruk, bevarer vi frøene for fremtiden, og vi får et mye større mangfold. Disse sortene og artene har også gjerne et annet næringsinnhold og andre egenskaper enn konvensjonelle sorter, sier Clausen.

Les også: Etablerer norsk bruksgenbank for plantegenetisk mangfold

Stort potensiale i fjellregionen

Etter klimaendringene vi har sett de siste årene, viser det seg at det kan være mulig å dyrke der det tidligere har vært for kort vekstsesong for en del matplanter, som i fjellregionen. Norges Vel ønsker å få etablert et nasjonalt ressurssenter for fjellandbruk for å utvikle og dele kompetanse til gode for bøndene i regionen.

– I dag dyrker vi mat og fôr på under tre prosent av landarealet i Norge. Vi har mange gårder som ligger i høyden på 6 – 700 meter over havet. Disse er ofte små og tungdrevne. Hvis vi legger ned disse gårdsbrukene, mister vi mye utmarksbeite og seterdrift, bærekraftige kjøttprodukter og et fint kulturlandskap, sier Clausen.

Norges Vel jobber for en fremtidsrettet og bærekraftig matsektor i Norge og internasjonalt.

Fornybar energi

– Vi jobber også med å øke bruk av lokalt produsert energi på gårdsbruk og setre, som sol- og bioenergi. Mange setre er ikke elektrifisert og bruker dieselaggregater, sier Clausen, og forteller at Norges Vel tilbyr kurs og rådgivning til norske bønder.

– Vi tilstreber å gi så nøytral informasjon som mulig. Gjennom nye utviklingsprosjekter, genererer vi stadig ny kompetanse på området, sier hun.

Norges Vel

Norges Vel er en ideell og uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å skape en fremtidsrettet og bærekraftig matsektor i Norge og internasjonalt. 

Organisasjonen jobber med utviklingsarbeid i hele verdikjeden for mat, og driver frem nye næringer og verdikjeder, skaper nettverk og klynger, og bidrar til å utvikle prosjekter, satsinger og enkeltgründere.

Norges Vel driver også internasjonalt utviklingsarbeid innen landbruk og akvakultur.

Norges Vel eier og driver Hellerud gård i Lillestrøm kommune der organisasjonen også har sitt hovedkontor.

Les mer på norgesvel.no

Av Marte Frimand

Next article