Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Kunnskapsbasert tilnærming øker tilliten
Sponset

Havbruksnæringen i Norge har vokst til en betydelig næring i fjordene og langs kysten, og har en viktig rolle som bærekraftig matprodusent globalt. Et økende press på naturen krever i større grad at beslutninger tas basert på et godt kunnskapsgrunnlag for å sikre bærekraftig drift og utvikling.

Nye regler fra EU om rapportering på bærekraft og økende belastning på naturen gjør at det stilles stadig strengere krav til oppdrettsnæringen. EU krever blant annet at man dokumenterer miljøfotavtrykket.

– Oppdrettsindustrien blir påvirket av en bølge av reguleringer som de må ta innover seg for å kunne være bærekraftige, sier daglig leder i Rådgivende Biologer, Gro Anita Fonnes Flaten.

Gro Anita Fonnes Flaten

Daglig leder i Rådgivende Biologer

Hun sier det er to hovedtrender for næringen akkurat nå.

– For å drive bærekraftig må vi ta i bruk ny og bedre teknologi. Det handler også om hvilke forventinger samfunnet har – at matproduksjonen ikke ødelegger naturen, at man produserer mat som ivaretar fiskevelferden og at maten er trygg å spise.

FAKTA

Rådgivende Biologer er et ledende selskap innen miljøfag og en del av Åkerblå gruppen. Selskapet er eid av DNV, et globalt ledende selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Sammen er vi verdensledende på bærekraftig forvaltning av havet – og et kraftsenter for akvakultur.

Les mer på: radgivendebiologer.no og DNV.com/supplychain/aquaculture

Bedre kunnskap gir bedre beslutninger

Matvareproduksjon har et økologisk fotavtrykk, og det er viktig å vite hvilken betydning det har for naturmiljøet.

– Virksomheter bør fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for å avdekke om fotavtrykket er akseptabelt og bærekraftig eller ikke. Dette kan gjøres gjennom forberedende arbeid med miljøundersøkelser, kartlegging av natur og konsekvensutredninger, for å kunne vurdere om tilstanden eller virkninger gir grunnlag for videre prosess eller drift, sier nestleder Mette Eilertsen i Rådgivende Biologer.

Mette Eilertsen

Nestleder i Rådgivende Biologer

Det er viktig at næringen er i forkant og at de gjennom ulike typer undersøkelser fremskaffer et godt kunnskapsgrunnlag i tidlig fase av sine planer. Da vil de vite hvilke tiltak de må iverksette før de går videre med planene. Disse forundersøkelsene vil hjelpe både myndighetene og næringen å ta de riktige valgene.

En konsekvensutredning er en etablert metodikk for å gi forvaltningen bedre kunnskap om hvilke konsekvenser akvakultur vil kunne medføre. Ved å gjennomføre slike vurderinger, viser næringen at de tar sitt potensielle fotavtrykk på naturen på alvor.

– Vi ønsker å legge til rette for at forvaltningen og næringen har god nok dokumentasjon slik at de kan gjøre gode beslutninger, sier Eilertsen.

Oppdrettsnæringen sliter i dag med omdømmet.

– Det er svært viktig å ha fokus på utfordringer med fiskevelferd, lakselus og hvordan næringen påvirker fjordene våre. Det er samtidig viktig å løfte frem at mange oppdrettere er opptatt av bærekraftig drift, miljø og hvilke løsninger en kan ta i bruk for å redusere negative virkninger på miljø. Vi opplever at flere og flere oppdrettere tar ansvar gjennom omfattende undersøkelser og utredninger for å øke kunnskapsgrunnlaget som beslutninger skal baseres på, sier Eilertsen.

– Det handler om å ha kunnskap som gjør at man er i stand til å velge de beste løsningene. Hvis vi skal ha en bærekraftig utvikling i akvakulturnæringen, må man ha god kunnskap om hva slags påvirkning en har, sier Fonnes Flaten.

Kunnskapsbasert næring er viktig og vil bidra til økt tillit i samfunnet.

– En konsekvensutredning er en måte å framskaffe det kunnskapsgrunnlaget en må ha for å kunne fatte gode beslutninger, avslutter Fonnes Flaten.

Velkommen til Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS har, siden oppstarten i 1987, bygget opp høy kompetanse som gjør oss til et av Norges ledende konsulentbyrå innen miljøfag.

Vi har utvidet staben jevnt de siste årene og har nå dyktige biologer som jobber over et bredt spekter av fagområder på land, i ferskvann og i sjø.

Av Sissel Nilsen

Next article