Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Hva er egentlig bærekraftig matproduksjon?
Fremtidens matproduksjon

Hva er egentlig bærekraftig matproduksjon?

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene til framtidige generasjoner. Foto: Norsvin

Mange forbrukere sier de er opptatt av bærekraftig produsert mat. Men, hva er egentlig bærekraftig matproduksjon? 

– Mange tror at bærekraft bare handler om klima. Det er feil. Bærekraft handler like mye om sosiale og økonomiske forhold, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene til framtidige generasjoner. Direktøren mener det betyr at man må ha tre tanker i hodet på en gang.

– Bærekraftig matproduksjon skal være en produksjon som er bra for planeten, helsa og lommeboka, sier han.

Bærekraftig mat er trygg og sunn

For at matproduksjon skal være bærekraftig er det en rekke ting ved produksjonen som må ivaretas.

Et viktig element er at maten må være sunn og trygg å spise.

– Hvis man blir syk av å spise maten kan den ikke være bærekraftig, sier Hedstein.

I mange land gir man medisiner og antibiotika til husdyr for at de skal vokse fortere. Overforbruk av antibiotika har ført til at mange bakterier har blitt resistente mot antibiotika.

– Friske dyr er i utgangspunktet for bærekraftig matproduksjon. Friske dyr trenger ikke medisiner, sier direktøren.

Bærekraftig matproduksjon overlever endringer

En bærekraftig matproduksjon er motstandsdyktig mot endringer, mener Hedstein.

Klimaendringer vil utfordre matproduksjonen. En bærekraftig matproduksjon er forberedt på endringer i klima eller prisendringer.

– Vi kan sørge for å tilpasse produksjonen til regionale forhold. I Norge er landbruksarealet spredt over hele landet, og vi har et spesielt klima og topografi. Vi må derfor avle fram sorter som er tilpasset det norske klimaet, sier han.

Friske dyr er et godt utgangspunkt for bærekraftig matproduksjon.

Bærekraftig matproduksjon er klima- og miljøvennlig

Landbruket globalt har vært årsak til en rekke negative klima- og miljøpåvirkninger.

En spesialisert og industriell satsing på monokulturer i stor skala, med betydelig bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler, har resultert i enorme miljøproblemer flere steder i verden.

Satsingen har også ført til at landbruket globalt nå står for anslagsvis 15 prosent av klimagassutslippene.

– Bærekraftig matproduksjon handler også om å ikke påvirke miljøene rundt seg negativt. I Norge står landbruket for 8,5 prosent av utslippene, og vi har mange prosjekter på gang for å bli enda mer klimavennlig, sier Hedstein.

Bærekraftig matproduksjon må ivareta arbeidstakeres rettigheter

Bærekraftig matproduksjon handler også om å sikre gode arbeidsforhold for både bønder og industriarbeidere.

– Å være bonde skal være en trygg og god jobb. En god produksjon sørger også for rettferdige lønnsforhold i hele verdikjeden, sier Hedstein.

Bærekraftig matproduksjon handler også om å sikre gode arbeidsforhold for både bønder og industriarbeidere.

Bærekraftig matproduksjon må være økonomisk lønnsom

God økonomi er en viktig del av helheten. Hvis produksjonen ikke er lønnsom kan den heller ikke være bærekraftig.

– Bønder må få solgt varene sine, og industrien er viktig for at varene skal nå ut til forbrukerne, sier direktøren.

Industrien er en økonomisk generator for bønder, samfunn og regioner.

– Analyser viser at landbrukssamvirkene skaper ringvirkninger som er fire ganger større enn sin egen verdiskaping. I tillegg skaper hver ansatt i landbrukssamvirkene grunnlag for fem nye arbeidsplasser, sier Hedstein.

Norske bønder har alltid drevet etter bærekraftsprinsippet

Norsk og skandinavisk landbruk har blitt trukket fram av FN som bærekraftig matproduksjon.

– Globalt er mye i ulage, men heldigvis har norsk landbruk holdt igjen for presset og krevd en politikk som har verdsatt flere hensyn enn billigst mulig mat for enhver pris, sier Hedstein.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene til framtidige generasjoner.

– Norske bønder har alltid drevet etter bærekraftsprinsippet. For mange er målet å forlate gården i bedre tilstand enn når de selv tok over, avslutter Hedstein.

Av: Norsk Landbrukssamvirke, landbruk.no

Next article