Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » CO2 – Fremtidens råstoff for grønn omstilling
Sponset

Hvordan kan egentlig klimaverstingen CO2 bidra til en mer bærekraftig matproduksjon? 

Det er ingen hemmelighet at verden står overfor store klima- og miljøutfordringer som kan øke kraftig i tiden fremover. Klimapolitikk er en sentral og integrert del av Grønn vekststrategi, som er høyest på den globale agendaen i dag. EU sin Green Deal er fremst i verden med å innføre viktige tiltak og insentiver for å redusere klimagassutslipp med 55% innen 2030.

Men hvordan skal vi så halvere klimagassutslippene, redde naturen og samtidig sikre nok ressurser til mat, materialer og energi for verdens voksende befolkning? Det aller meste av dagens matproduksjon kommer fra landbruk som allerede dekker halvparten av kloden dyrkbare areal. Mat fra landbruket kan derfor ikke øke uten at det vil gå betydelig ut over natur og biomangfold, og en må ta i bruk helt nye bærekraftige ressurser og matproduksjonssystem. Dette krever at radikalt nye teknologier tas i bruk, gjennom industriell samskaping og med et helhetlig, globalt perspektiv. 

Les mer på norceresearch.no

Viktig å se på helheten

– NORCE, et forskningskonsern med 900 forskere, som driver både tung forskning og innovasjon på flere områder innenfor klima, teknologi, miljø, energi, samfunn og helse. Dyp innsikt og forskning, og muligheten for å trekke inn flere av våre fagmiljø mot en spesifikk problemstilling, gir samlet det helhetlige perspektivet som gir de mest presise og effektive løsninger. Tverrfaglig kunnskap og helhet må til for å løse disse globale utfordringene, sier Hans Kleivdal, konserndirektør ved NORCE Klima og miljø. 

Hans Kleivdal

Konserndirektør, NORCE Klima og miljø

En god og bred problemforståelse er avgjørende for utvikling av tiltak eller tekniske løsninger. Man må også sikre at løsningene er grunnleggende bærekraftige og ikke gir uønskede konsekvenser i det store bildet. Kleivdal trekker frem første generasjons biodrivstoff som et eksempel på dette. Her var intensjonen å redusere bruk av fossile drivstoff i transportsektoren, men økende bruk av planteråstoff, som palmeolje, medførte en større belastning på globale økosystem og natur enn antatt.

–  Mangelen på bærekraftige ressurser står sentralt i den grønne omstillingen, sier Kleivdal. Løsningen er sammensatt, men vi må blant annet produsere mer mat fra havet, gjenbruke ressurser gjennom sirkulærøkonomi og bruke CO2 som råstoff for å utvikle mer bærekraftige verdikjeder. Norsk opprettsnæring produserer verdens mest bærekraftige protein ifølge flere undersøkelser, men trenger et mer klimanøytralt fôr slik at næringen kan vokse videre. I dag utgjør fôret omtrent 75% av laksens klimaavtrykk, hovedsakelig på grunn av soya og raps. 

NORCE har de siste årene etablert 2 nasjonale pilotsentere for industriell produksjon av slik CO2-baserte råstoff, som kan brukes i produksjon av laks. Ved Nasjonal algepilot Mongstad produseres marine mikroalger og omega-3 fettsyrer sammen med Universitetet i Bergen. Ved Nasjonalt senter for fermentering i Risavika produseres en annen type mikroorganismer som omdanner CO2til protein i pilotskala. Slik kobles industriell bioteknologi, sirkulær økonomi med CO2 fangst og bruk, til produksjon av nye bærekraftige CO2-baserte råstoff. Dette kan redusere CO2 i atmosfæren og samtidig redusere overbelastning på natur og biomangfold.

Gas2Feed – proteinproduksjon fra luft, vann og kraft

Sammen med oppdrettsselskapet EcoFishCircles AS kommersialiseres en slik teknologi gjennom selskapet Gas2Feed AS. Selskapet har utviklet en CO2-basert fermenteringsprosess, kombinert med CO2-fangst fra fiskeoppdrett som brukes til produksjon av proteinrik biomasse. Dette vil bidra til et betydelig mer bærekraftig fôr, og løftes frem av Bellona i prosjektet «Råvareløftet» i søken etter nye råstoff sammen med havbruksnæringen.

– Proteinet inngår i fôr til laks, og produseres med grønt hydrogen hvor overskudds oksygenet brukes til fisken. Det kreves mye oksygen i lukkede oppdrettsanlegg. Samtidig kan biogent CO2 som fisken puster ut fanges og gjenbrukes som karbonkilde i produksjon av mikroorganismene, sier Arild Johannessen, teknologidirektør i Gas2Feed AS. Et slikt integrert produksjonssystem foregår i en lukket sirkel, og kan redusere laksen sitt klimaavtrykk med inntil 40%. I første omgang skal Gas2Feed etablere pilotproduksjon sammen med NORCE i Risavika, før det skal oppskaleres til 2000 tonn protein per år som fôr til EcoFishCirle sitt anlegg på Lista.

Arild Johannessen

Teknisk direktør, Gas2Feed AS

Utfordringene i tiden fremover

– Det er stor industriell interesse for bruk av CO2 i dag, sier Kleivdal. Internasjonalt utvikles det nå kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig karbonforvaltning for å håndtere den fremtidige utfordringen med bærekraftig råstoff. Man er også opptatt av at det blir betydelig større press på bruk av planteråstoff i tiden fremover når fossilt råstoff skal erstattes. Hvis man skal erstatte alle kjemikalier som lages av olje og gass med planteråstoff, kan det gå utover matproduksjonen. 

– Det er viktig å oppskalere og teste ut nye radikale teknologier, som kan gi mer klimanøytrale matproduksjonskjeder. Det er en stor mulighet for Norge og for verden, avslutter Kleivdal.

NORCE

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. NORCE er etablert ved 10 ulike lokasjoner langs kysten, med hovedkontor i Bergen. 

Les mer på norceresearch.no  

Av Sissel Nilsen

Next article