Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Tekna bidrar til kunnskapsdeling for raskere løsninger
Fremtidens kommune

Tekna bidrar til kunnskapsdeling for raskere løsninger

Foto: Lene Nordrum

Sommerens styrtregn over deler av Sør-Norge minner oss om de formidable utfordringene kommunene må løse for å tilpasse infrastrukturen til et forverret vær. Like presterende er etterslepet i kommunenes vann- og avløpstjenester. Men vi har løsninger.

I RIFs State of the Nation 2021 anslås gjenanskaffelsesverdien av vår nedgravde infrastruktur til å være 1 786 milliarder kroner. De må ivaretas. Samtidig anslås oppgraderingsbehovet fra 2021-2040 til å være 570 milliarder kroner. Beløpet er langt høyere nå.

Etterslepet øker problemene konsekvensene fra klimaendringene gir. Feil og mangler på ledningsnettet gir også unødig høyt energibruk og CO2-utslipp, samt betydelig forurensing.

Med dagens fornyingstakt og skadeforebyggende innsats kommer vi aldri i mål.

Heldigvis er vi ikke overlatt til dagnes tempo. Ny teknologi, bedre bruk av teknologi og mer effektiv innsats gir formidable muligheter for raskere innsats til lavere kostnader.

Inger Anita Merkesdal

Fagjournalist vann, Vannfakta

Kan halvere kostnadene

Lekkasjene på drikkevannsnettet anslås å være cirka 40 prosent, i snitt. Det betyr at nesten halvparten av vannet vi renser og pumper gjennom ledninger forsvinner før det når frem. Mye av vannet lekker inn i avløpsnettet, og pumpes til rensestasjoner. Men noen kommuner har fått lekkasjen ned til cirka 20 prosent.

NoDig kan halvere kostnadene, og kutte utslipp med mellom 60 og 90 prosent. Sirkulærdisponering av vann, hvor nedbør benyttes som en ressurs, gjør det unødig å lede vekk overflatevann og reduserer samtidig mengden forbruksvann som må renses og pumpes.

VA-dagene Innlandet 2023

7.–8. nov
Quality Hotel Strand, GJØVIK

Dele kunnskap om løsninger

Det forskes, det forsøkes og bedre metoder tas i bruk. Som bidragsaktør tar Tekna samfunnsansvar ved å løfte problemstillingene og dele kunnskap om løsninger og tverrfaglige samhandlinger gjennom kurs og konferanser

Vi bidrar i et nytt kurskonsept innen bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering nå i høst. I oktober arrangerer Tekna igjen «Vannbransjens innovasjons­konferanse». Blant sentrale tema er hvordan automatisering kan effektivisere vannbransjens arbeidsoppgaver og hvordan lykkes med å redusere lekkasjer. En hel bolk er viet temaet overvann som ressurs fremfor et problem.

«Bærekraft i vannbransjen – overvann» er en annen høyaktuell konferanse viet prosjekter, produkter, tjenester og innovative løsninger på eksisterende kommunale utfordringer.

Gjennom dette ønsker vi å inspirere kommunene til å ta flere bærekraftige valg og benytte nye metoder, tjenester og produkter, for løsningene finnes.

Sjekk ut tekna.no/kurs

Tekst: Inger Anita Merkesdal

Next article