Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Slik kan vi nå bærekraftsmålene
Fremtidens kommune

Slik kan vi nå bærekraftsmålene

Anne Romsaas, fagsjef. Foto: KS

To tredeler av bærekraftsmålene oppnås kun i samarbeid med kommuner, har FN slått fast.  Hele samfunnet må ta del i arbeidet. Kommunene jobber aktivt med å involvere innbyggere og næringsliv, og politikerne har en viktig rolle. Å jobbe i nettverk og se målene i sammenheng, gir resultater. Bærekraftsmålene kan likevel ikke nås av kommunene alene.

KS har kartlagt kommunenes arbeid med å nå bærekraftsmålene. Resultatene er oppsummert i en egen rapport fra Norge til FN. Den stadfester at kommuner og fylkeskommuner bidrar vesentlig til FNs bærekraftsmål gjennom tjenesteleveranser, velferdsproduksjon og utviklingsarbeid. Det er imidlertid områder innenfor alle de tre dimensjonene av bærekraft (sosial, miljømessig og økonomisk) hvor det kreves betydelig større innsats for å nå målene innen 2030. 

Inkludering er viktig

Kommunesektoren spiller en avgjørende rolle i innsatsen for å motvirke ulikhet og legge til rette for at alle innbyggere blir godt inkludert i arbeids- og samfunnsliv.  Offentlig sektor bruker mye ressurser på barn og unge, som tidlig innsats, forebygging og tiltak som skal fremme mestring og inkludering. Likevel står for mange unge utenfor utdanning, arbeid og samfunnsliv. For å sikre sosial bærekraft må offentlig sektor i større grad samarbeide på tvers, og utvikle felles mål og løsninger.

Grønn omstilling

Mange kommuner ligger langt foran staten i å stille krav til innovasjon, bærekraft og samfunnsansvar i anskaffelser og har drevet frem innovasjoner som utslippsfrie ferger og bygg- og anleggsplasser. Dette er viktige faktorer for miljømessig bærekraft. 

Samarbeid er kjernen i bærekraftsmålene, og omstillingen krever at kommunesektoren utnytter rollen som samfunnsutvikler og etablerer samarbeid med alle aktører i lokalsamfunnet. 

Norsk kommunesektor er en sentral energiaktør både på produksjons-, distribusjons- og sluttbrukersiden. Sektoren er tungt representert på eiersiden i norske nettselskap og eier om lag 55 prosent av kraftproduksjonen i landet. Kommuner og fylkeskommuner er samtidig en stor forbruker av energi med en bygningsmasse på 30 millioner kvadratmeter og ansvarlig for kollektivtrafikk, arealmyndighet og lokal og regional samfunnsutvikling. 

Få på plass støttemekanismer

Digitaliseringen ligger som en nødvendig premiss for å kunne utnytte ressursene i et langstrakt land som Norge effektivt, og ikke minst for å skape de nye løsningene. KS jobber for at regjeringen skal bygge ut bredbånd til hele landet, og støtte kommunesektoren i  å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre tjenestene. Slik understøttes også den økonomiske bærekraften. 

Next article