Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Skreddersydde overvåkningsløsninger
Sponset

I takt med klimaendringene står samfunnet overfor økende utfordringer med ekstremvær, flom, og skred. Geonor produserer, utvikler og selger avanserte overvåkningsløsninger som bidrar til tidlig varsling som kan forhindre katastrofale utfall.

Geonors virksomhet bidrar til preventive sikkerhetstiltak som kan oppdage avvik på et tidlig tidspunkt slik at responstiden til å reagere blir så kort som mulig.

– Det kan for eksempel dreie seg om overvåking i forbindelse med tunnelarbeider, siden tunneler ofte har dreneringsbehov. Eller utglidninger og skred i forbindelse med veiarbeid på grunn av kraftige regnskyll. Sprekkutvikling i fjell og ulike konstruksjoner er også områder der vi har overvåkingsutstyr. Målet er å gi sluttbrukerne informative data de kan respondere raskt på, sier Olaf Ødegård, daglig leder i Geonor.

Olaf Ødegård

Daglig leder i Geonor

I befolkede områder der bebyggelse befinner seg i risikoområder for skred og utglidninger på grunn av ustabile grunnforhold og mer nedbør, er det økt behov for overvåking.

– Geonors instrumenter står sentralt i å løse problemstillingene den økte nedbøren påfører, spesielt med tanke på de geologiske forholdene som er her i Norden. Vår styrke ligger i robustheten i våre instrumenter og kompetansen vi har i bruken av dem. I kombinasjon med kompatible tredjepartsystemer er vi utstyrt for å skreddersy løsninger som best løser kundenes behov.

Mange ulike løsninger

Geonor har mange forskjellige løsninger, blant dem er måleinstrumenter som baserer seg på svingende strengteknologi som de bruker i noen av de egenutviklede løsningene. Enkelt forklart kan teknologien sammenlignes med en gitarstreng som vibrerer. Teknologien består i å måle frekvensen som oppstår som følge av hvor hardt strengen er strukket, og følsomheten i teknologien gjør instrumentene ekstremt presise.

– Denne teknologien bruker vi i nedbørmålere og poretrykksmålere, som er de viktigste produktene våre, sier Ivar Fredriksen, teknisk leder i Geonor.

Ivar Fredriksen

Teknisk leder i Geonor

Nedbørmålerne måler hvor mye vann som blir tilført i bestemte områder, mens poretrykksmålerne måler ‘vanntrykket’ i bakken og sier noe om hvor mettet grunnen er av vann.

– For det er jo nettopp metningsgraden som er det virkelig store problemet. Når den overstiger tidligere nivåer øker faren for skred, eller når grunnen blir så mettet at den ikke lenger tar til seg vann, blir nytt vann liggende på overflaten, noe som igjen kan medføre at små bekker og større elver flommer over og gjør stor skade, fortsetter Fredriksen.

David Jargvoll, som er leder for salg og marked i Geonor, tilføyer:

– Det er særlig når man kombinerer data fra nedbørsmåling og poretrykksmåling at man kan gjøre de gode analysene. Det kan gi økt presisjon i varsling, og for eksempel færre falske alarmer. Høy nedbør behøver ikke bety fare, dersom poretrykket er lavt og absorpsjonsevnen god. Kombinasjonen av nedbørsmåling og poretrykksmåling er spesielt god i forhold til skred, siden skred kan oppstå når høyt poretrykk i undergrunnsmassene gjør at massene mister sin bindekraft og blir ustabile.

David Jargvoll

Leder for salg og marked i Geonor

Klimaet forandrer seg, og vi får stadig mer nedbør med økte lokale variasjoner. Da er det viktig at det blir tettere mellom målingene, også rent geografisk, slik at dataene fanger opp disse lokale variasjonene.

Geonor har mange forskjellige løsninger, blant dem er måleinstrumenter som baserer seg på svingende strengteknologi som de bruker i noen av de egenutviklede løsningene. Foto: Geonor

Komplette systemer og enkeltkomponenter

Geonor har godt samarbeid med sitt leverandørledd, men har også produktutviklingsprosjekter internt hvor de hele tiden jakter på nye og bedre måter å bruke teknologien på. Det gjelder både på måleutstyret og på støttesystemene.

– For eksempel har vi utviklet vårt eget monitoreringssystem for drift av instrumenter, der vi samler inn data for kundene våre ved hjelp av IoT. Vi kan levere selve måleutstyret, installere det, og visualisere dataene, men kunden må selv tolke dataene. Det vi ofte har ansvar for i et slikt samarbeid er å holde systemene i drift på en forsvarlig måte, og å fore kundene med gode data. Vår ekspertise ligger også i å sette sammen måleutstyr og instrumenter som passer for de enkelte oppgavene, forklarer Ødegård.

Geonor har også systemintegratororer som kan sette sammen komplette løsninger, hvor kundene ikke trenger å tenke på hverken sensorer eller teknikk, men kan bare logge seg inn på en webside og se resultatene.

Utstyr til NASA og Mount Everest

Systemprosjektene selges bare i Norge, mens Geonor har en global distribusjon av sensorproduktene, blant annet med eget kontor i USA.

– Vi har mange forskjellige kunder. For eksempel har vi levert produkter til NASA og nedbørmålere til basecamp på Mount Everest. Så vi leverer produkter både til sentrale, urbane strøk, men også til de mest grisgrendte og bortgjemte områdene i verden, tilføyer Ødegård.

Viktige kundegrupper i Norge er entreprenører som jobber med infrastrukturprosjekter som veier, tunneler, jernbane og bruer, men også kommuners tekniske etater som følger med i farefulle områder, ofte etter føringer fra NVE om hva som bør måles.

– Dalsidene våre er utsatte, og det finnes steder som ikke burde vært bebygd dersom vi hadde visst det vi vet nå. En utløsende faktor for flom, skred og utglidninger, er økende mengder vann, avslutter Ivar Fredriksen.

Geonor

Geonor produserer og selger geoteknisk, hydrologisk, meteorologisk og miljørelatert utstyr og systemer. Vi leverer kvalitet gjennom kostnadseffektive løsninger basert på egne og tredjeparts produkter.

Av Tom Backe

Next article