Home » Fremtidens kommune » Kommuner er viktige pådrivere for å omstille næringslivet til sirkulærøkonomi
sirkulærøkonomi

Kommuner er viktige pådrivere for å omstille næringslivet til sirkulærøkonomi

EU har vedtatt at Europa skal omstilles til sirkulærøkonomi for å lykkes med klima- og miljømål. Det innebærer å forlenge levetiden på produkter gjennom ombruk og reparasjon, bruke mer fornybare ressurser, bruke avfall som ressurs, og dele og leie fremfor å kjøpe. Foto: Getty Images

I møte med klima- natur- og råvarekrise er sirkulærøkonomi en løsning som både bremser global oppvarming, bevarer natur og sikrer ombruk av naturressurser. Mer lokalpolitisk involvering vil fremskynde omstillingen til sirkulære næringer.

Ellen Høvik

Kommunikasjonssjef i Circular Norway

Verden utvinner enorme 100 milliarder tonn råmaterialer årlig for å lage varer til å dekke våre behov. Kun 7,2 prosent av materialene sirkuleres tilbake i kretsløpet. For Norge er sirkulariteten kun 2,4 prosent, ifølge Circularity Gap Report Norway (2020). Det enorme materialforbruket er årsaken til mange klima- og naturutfordringer, og står for over 50 prosent av verdens klimagassutslipp.

 – Å produsere en bærbar PC krever utvinning av 1 000 kilo råmaterialer. Det er innlysende at vi fremover må ombruke materialene og slutte å sløse, sier Ellen Høvik, kommunikasjonssjef i Circular Norway.

EU leder an i omstillingen

EU har vedtatt at Europa skal omstilles til sirkulærøkonomi for å lykkes med klima- og miljømål. Det innebærer å forlenge levetiden på produkter gjennom ombruk og reparasjon, bruke mer fornybare ressurser, bruke avfall som ressurs, og dele og leie fremfor å kjøpe.

Omstillingen krever samarbeid på tvers av myndigheter, næringsliv og innbyggere, og her spiller kommuner en avgjørende rolle. De kan skape samarbeidsarenaer for industri- og næringsutvikling basert på sirkulærøkonomi, og stimulere markedet med sirkulære innkjøp.

Sirkulærsatsing kutter utslipp og gir nye arbeidsplasser

I Kongsvingerregionen gjennomførte seks kommuner en Circle Scan-analyse for å kartlegge sirkulære muligheter. Det resulterte i fire sirkulære innovasjoner; Re-Sirk for ombruk av byggematerialer, Donorbygg, O-house og nettstedet Sirkulæreanskaffelser.no.

Da kommunene Asker, Hurum og Røyken ble til nye Asker i 2020, ga ombruk av kontormøbler i den nye kommunen en besparelse på 230 tonn klimagasutslipp, reduksjon av 90 tonn avfall og seks nye, grønne IA-arbeidsplasser. 

I Narvik har det kommunale havneselskapet igangsatt en sirkulærsatsing for å bli Norges første sirkulære havn. Vill Energi har sammen med Circular Norway kartlagt sirkulære muligheter innenfor eiendom og utstyr, materialstrømmer og marked.

– Sirkulære effekter av kommunale tiltak gir svært positive ringvirkninger, derfor må vi fremover se klima-, innovasjon- og næringspolitikk i sammenheng, sier Høvik.

– Kommuner som tar en aktiv rolle i å fremme sirkulærøkonomi får mulighet til å kutte utslipp, redusere avfall, bevare natur og også skape nye arbeidsplasser.

Circular Norway er en pådriver for omstilling av norske bedrifter og kommuner til sirkulærøkonomi gjennom rådgivning og bruk av praktiske verktøy, innovasjon og forretningsutvikling.

Les mer på circularnorway.no

Tekst: Circular Norway

Neste artikkel