Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Arealnøytralitet og planvask tilpasset din kommune
Sponset

Balansegangen mellom å bevare natur og bygge næringsliv og infrastruktur blir strammere og strammere for kommunene.

Senter for bærekraftig areal- og naturforvaltning (SEBAN) veileder kommuner for å sikre datagrunnlag og naturkunnskap i møte med økende nasjonale og internasjonale forventninger.

– Det handler om å skaffe den riktige informasjonen og sette den i system for å bevare sårbar natur, samtidig som vi finner gode alternativer som ivaretar samfunnets behov. Det sier Geir Gaarder som er naturforvalter i SEBAN.

Geir Gaarder

Naturforvalter, SEBAN 

Hvordan bevare råderetten over egen natur

Stadig flere aktører ønsker å flytte naturforvaltning fra kommunene til sentralt hold for å få oversikten over naturressursene og bevare sårbar natur så raskt som mulig. Dette svekker kommunens mulighet for selvstyre, samtidig som man mister lokal kunnskap og forankring. Om flere kommuner kommer godt i gang med dokumentasjon og prosesser knyttet til planvask og arealnøytralitet på eget initiativ, så står selvstyret sterkere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på siste nytt om SEBAN!

Hva kan SEBAN hjelpe min kommune med?

Det kreves mye for å skaffe oversikt over kommunens naturressurser i lys av dagens krav. SEBAN er en partner i dette arbeidet, og har erfarne naturforvaltere og biologer som er oppdatert på gjeldende lovverk og regler. Fagfolkene har mange års erfaring med å levere naturkunnskap til kommunale planprosesser, og har en stor kunnskapsbank om norsk natur. Dette gir kommunen en mer smidig prosess ved hjelp av:

 • Introkurs og verksted i arealnøytralitet og planvask tilpasset din kommune
 • Kartlegging av naturtyper og sårbare arealer
 • Spesialkompetanse innen myr og kystlynghei
 • Utvikle naturindikatorer tilpasset norske forhold
 • Stryke koblingen mellom klima og naturmangfold i kommunens arbeid  
 • Være rådgiver for søknader til regionale og nasjonale tilskuddsordninger
 • Kartlegge samlet naturbelastning i din kommune
 • Kvalitetssikring av høringssvar i komplekse saker
 • Kurs og rådgivning etter din kommunes behov
 • Veiledning ved målkonflikter

På bildet vises endring i et myrområde i en norsk kommune over et par tiår. På bildet til høyre ser man at en stor del av myra er fylt igjen. 

Felles faktagrunnlag for administrasjon og politikere

Et viktig suksesskriterium er en felles forståelse for fakta mellom administrasjon og politikerne i kommunen. Dette er store og tunge saker som trenger mer felles arbeid enn en bunke sakspapirer for å bli ivaretatt på en god måte. Folka som lager saksgrunnlaget og de som bestemmer må sette seg ned og dykke dypere før beslutningen tas. Dette gjøres best i dialogbaserte verksteder der man samler både nøkkelpersoner i administrasjonen og politikere. SEBANs fagfolk fasiliterer prosessen og bygger opp et godt, generelt bilde av situasjonen i den enkelte kommune. Deretter ser vi sammen på ulike veivalg og kompromiss som muliggjør både næringsutvikling og bærekraftig naturforvaltning.

Foto: Vegard Botterli

Kunnskapsgrunnlaget må på plass

For å kunne nærme seg arealnøytralitet i kommunen, må man først ha kunnskapsgrunnlaget på plass. Man må kartlegge hvilke naturområder som finnes, gjerne gjennom arbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold. Dette blir nullpunkt for arealregnskap, og startpunktet som man definerer arealnøytralitet ut fra, basert på:

 • Tilstanden til de områdene man har kartlagt. Kan noe restaureres? Bør eksisterende datagrunnlag oppdateres?
 • Etablere et arealregnskap slik at allerede planlagte og fremtidige arealplaner skal kunne bli arealnøytrale.
 • Samle gamle kart og flybilder for å se hva som allerede er blitt borte av de forskjellige naturtypene. Dette bør tas med i regnskapet.
 • Finne hvilke områder som allerede er nedbygd og kan transformeres.

Hvorfor SEBAN?

Ideen om å opprette et tverrfaglig fagmiljø i areal- og naturforvaltning spisset mot kommunene kommer fra et knippe naturvitere i Tingvoll i Møre og Romsdal i 2020. Man ser at FNs bærekraftsmål har store mangler knyttet til norsk natur. Samtidig vet man at det trengs mye arbeid for å kartlegge natur og arter, og sette denne kunnskapen i system. De fleste norske kommuner har ikke kapasitet og ressurser til å ta på seg denne store oppgaven. SEBAN ble dannet for å fylle dette kapasitetshullet for norske kommuner.

Vi har stor tro på at det er menneskene ute i kommunene som er best skikket til å ta de riktige beslutningene om sin nærnatur. Det er tross alt de som har livene sine der, sammen med familiene og vennene sine. SEBAN er der for å hjelpe og veilede slik at både menneskene og naturen har en fremtid ute i kommunene.

Les mer på seban.no

Liv-Randi Røyset

Ta kontakt med prosjektleder Liv-Randi Røyset for mer informasjon 

Mobil: 47614576
Epost: liv.randi. [email protected]

Next article