Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Mer og grønnere maritim eksport
Fremtidens industri

Mer og grønnere maritim eksport

Foto: Unsplash

Norge har lange maritime tradisjoner og har i over 150 år vært en betydelig skipsfartsnasjon med global tilstedeværelse. Næringen består av verft, rederier, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører og har over tid utviklet seg til å bli en av verdens mest komplette maritime miljøer. Her finner man virksomheter i alle deler av verdikjeden og med sterke posisjoner innenfor spesialiserte segmenter. 

Rederiene utgjør den største andelen av verdiskapingen i næringen. Norge har også en aktiv verftsindustri med om lag 70 verft av ulike størrelse som opererer innenfor nybygg, ombygging, reparasjon, vedlikehold og kondemnering av skip. I tillegg har vi en omfattende maritim utstyrsnæring som produserer spesialisert utstyr både innenfor mekanisk, elektrisk, elektronisk og annet operasjonelt utstyr. Ikke minst har Norge et av verdens største miljøer som yter tjenester i alle deler av maritim næring.

Liv Bente Kristoffersen

Avdelingsleder Marin, Maritim og Industri Nordland, Innovasjon Norge

Høyest vekst

Maritim næring kjennetegnes ved at den er internasjonal av natur, med stor eksport av varer og tjenester. På oppdrag fra NHO, LO, Innovasjon Norge, Eksportfinansering Norge og Nasjonalt eksportråd har Menon utarbeidet Eksportmeldingen 2024. Her fremkommer det at maritim næring er den næringen som har opplevd den nest høyeste veksten siden 2010, tilsvarende 190 prosent.

Gjennom eksportreformen «Hele Norge eksportere», hvor en «mer og grønnere maritim eksport» er valgt ut som en av flere eksportsatsninger, har man en klar ambisjon om å øke eksporten ytterligere.  I denne satsningen ligger det etablering av eksportnettverk, målrettet innsats i spesifikke geografiske områder og temaer, samt merkevarebygging og eksporttrening.

Skal redusere klimagassutslipp

Et annet mål regjeringen har satt er at klimagassutslippene skal redusere med 55 prosent innen 2030. Her har den maritime næringen en viktig rolle. Næringen har lenge vist evne til å vise vei innen grønn teknologiutvikling og innovasjon, for eksempel gjennom å ta i bruk elektriske ferger. Her har det offentlige vært en viktig pådriver og samarbeidspartner og vi har kunnet bruke hjemmemarkedet til viktig pilotering og testing. I Narvik har Teco2030 etablert seg.  De er i ferd med å utvikle verdens første brenselceller som er optimalisert for skip og dermed bidra til å kutte de høye klimagassutslippene fra skipsfarten. Prosjektet innebærer innovasjon på internasjonalt nivå. Selskapet kan industrialisere teknologi, og det har potensial til å skalere opp. Lykkes prosjektet, vil det kunne bety et behov for 500 arbeidsplasser i Narvik og økt eksport fra Norge.

FAKTA

Vi hjelper deg som skal etablere eller drive virksomhet i Nordland og kan tilby finansiering, rådgjeving og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift eller satse internasjonalt.

Les mer på innovasjonnorge.no

Next article