Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Måtte det en krise som Covid-19 til for at vi skulle bli bedre ledere?
Fremtidens arbeidsplass

Måtte det en krise som Covid-19 til for at vi skulle bli bedre ledere?

Organisasjoner og nasjoner som praktiserer tillitsbasert ledelse er vinnerne. Midt i krisen snakkes det om hva som blir «den nye normalen». Jeg foretrekker å snakke om den «nye og bedre normalen»!

Det er viktig å tenke på at denne krisen, selv om det har vært en meget stor krise, så er usikkerheten, kompleksiteten og sårbarheten som kjennetegner krisen det som vil karakterisere fremtiden mer og mer for alle ledere og organisasjoner. Det er derfor viktig å se på hvordan vi har håndtert krisen som en læringsmulighet.

Tillitsbasert ledelse

Mange trodde at den store usikkerheten i krisen ville føre til mer toppstyring og kontrollbasert ledelse. Hvordan skulle man ellers få styring over medarbeidere på hjemmekontor som man ikke kunne se?

Tvert om. Great Place to Work har undersøkt hvordan organisasjoner har møtt krisen. Konklusjonen er at de beste har blitt bedre, og at moderne tillitsbasert ledelse står frem som vinneren. Så hva har vi sett og lært, og spesielt av hva de beste har gjort?

Lærdom #1:

Det viktigste som har skjedd er fokuset på den enkelte og ikke minst den omsorgen som er vist. Da krisen inntraff ble det veldig tydelig for lederne at «det er mennesker som er produksjonskreftene». Våre målinger viser at medarbeidere under krisen opplevde at ledelsen kom tettere på – på avstand- og på den støttende måten!

Lærdom #2:

Vi ser at det har skjedd et betydelig sterkere fokus på formålet med det man gjør. Mening og hensikt fikk enda sterkere fokus. Vi ser at prosjektstyring strammes opp i sprinter hvor hensikten med prosjektet og oppgaven avstemmes oftere. Ved store endringer er dette avgjørende, slik at planer og oppgavene ikke blir mål i seg selv.

Lærdom #3:

Vi ser også at det har skjedd en klar dreining til mer fleksible organisasjonsformer, hierarkiske former fjernes og erstattes med mer autonomi i mer selvstendige enheter og prosjekter, samarbeidet på tvers styrkes, siloer fjernes og fokuset er på kunde/brukers behov.

Ha tro på medarbeiderne

Fellesbetegnelsen på det som her er beskrevet er tillitsbasert ledelse og kultur. Først og fremst betyr det at man har et grunnleggende positivt menneskesyn og tro på at medarbeidere vil yte sitt beste. Sterkt fokus på mening og formål, styrket mestring for den enkelte ved god hverdagsledelse og ikke minst høy grad av autonomi er bærebjelkene for å skape tillit i en organisasjon. Det er denne formen for ledelse som gir konkurransefortrinn og ikke minst gir bærekraft for fremtiden.

Det gir grunn til betydelig optimisme at krisen virker som en øyeåpner og katalysator for moderne tillitsbasert ledelse. De nasjoner som har høyt tillitsnivå i befolkningen, har klart seg best gjennom krisen så langt, og det samme gjelder for organisasjoner og bedrifter.

Mer produktive under krisen

Konsulentselskapet McKinsey bekrefter også at man har sett store endringer på kort tid og en produktivitetsøkning under perioden. Over hele verden blir selskaper og organisasjoner utfordret av Covid-19 til å finne nye og bedre måter å tjene kunder og innbyggere.

Det store spørsmålet er hva som skjer nå som krisen vedvarer og slitasjen øker?

Det beste rådet vi kan gi til ledelsen er at man tar seg tid til å stoppe opp og reflektere over «hva vi har gjort, hva fungerer, hva vi har lært og hva tar vi med oss inn i en ny og bedre normal, post pandemi? Sett av en dag til dette temaet på flere møteplasser, og unngå dermed å falle tilbake til normalen; det er ikke godt nok.

Tekst: Bjørn Even Ager Hviding, Partner i Great Place to Work

Next article